Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Hållbart ledarskap - i vardag och förändring

Hållbart ledarskap - i vardag och förändring

  Table of contents
  No headers

  Med hållbarhet i arbetet avses chefers och medarbetares möjligheter att utföra och utveckla professionellt arbete, under samarbete, där god hälsa och engagemang främjas. Det finns utmaningar när det gäller hållbarhet hos medarbetare, exempelvis rekrytering och sjukskrivningar. Ett hållbart ledarskap kan innebära att understödja nödvändiga utvecklingsarbeten på ett hållbart sätt samtidigt som utvecklingsarbetet går framåt och att hållbara effekter på verksamheten gynnas. Hållbart utvecklingsarbete kan ses som ett långsiktigt arbete där ekologiska, ekonomiska och sociala/humana resurser inte förtärs (Dellve & Eriksson, 2016). Hållbar organisation kan ses i fyra dimensioner: intention, handling, socialt och kulturellt. Varje dimension har betydelse för parterna i systemet när det gäller funktion, kapacitet, välbefinnande och utveckling (Kira & Ejnatten, 2011, i Dellve & Eriksson, 2016).

  • Interaktion mellan individers hållbara handlingar och goda förhållanden i organisationen påverkar hälsa och hållbarhet (Holmgren et al., 2010, 2013, i Dellve & Eriksson, 2016) 
  • Goda arbetsförhållanden i kombination med anställdas möjlighet att arbeta i linje med sin identitet är viktig resurs för mänsklig hållbarhet. (Kira & Livergren, 2011, i Dellve & Eriksson, 2016.

  Dellve, Andresasson och Jutengren (2013) undersökte vilka stödresurser som bidrog till att en organisation behöll sina chefer, med långsiktigt god hälsa. De tittade också på olika förutsättningar inom organisationen, som antal underställda och vilken erfarenhet chefen hade, och deras betydelse för hållbarheten i ledarskapet. Utmaningar som beskrevs var: 

  •  hantering av värdedilemman, värdekonflikter och resursbrist
  • intressekonflikter t.ex. mellan olika nivåer
  • coacha, hantera brister i kompetens och gruppdynamik
  • hantera rollkrav och konflikter
  • balans mellan arbete, fritid och återhämtning.

  De nyckelbegrepp som kopplar till hållbarhet i studien är:

  • Hälsa, symtom (självskattad hälsa)
  • Överbelastning
  • Arbetsförmåga
  • Stabil arbetsnärvaro
  • Chefsrörlighet.

  Vad som hade betydelse för hållbarhet var: Stödjande ledning, stödjande privatliv, externt stöd, stödjande kollegor och samverkan med medarbetare (ibid.). 

  Referenser:
  Dellve, L., Andresasson J., & och Jutengren G. (2013). 
  Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Socialmedicinsk tidskrift 90(6), 866-877. Hämtad från http://socialmedicinsktidskrift.se/i.../view/1075/873

  Dellve, L., & Eriksson, A. (2016). Hållbart ledarskap: i vardag och förändring. (Styrning, organisering och ledning, rapport nr 2016:1). Borås: Högskolan. Hämtad från http://hb.diva-portal.org/smash/get/...FULLTEXT01.pdf

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.