Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

  Table of contents
  No headers

  En definition som ofta används (Our Common Future, 2018) för begreppet hållbar utveckling härstammar från en rapport från 1987 av World Commission on Environment and Development (WCED), även kallad Bruntlandsrapporten, efter kommisionens ledare Gro Harlem Bruntland. Definitionen lyder "Sustainable development is development that meets the needs of the present withoutcompromising the ability of future generations to meet their own needs." (World Commission on Environment andDevelopment, 1987, s. 41). Kommissionen skriver om grundläggande behov för världens fattiga och begränsningar som sättsav miljön omkring oss som ska klara våra och framtidens behov. Samtidigt betonar kommissionen att hållbarhet måste gälla i alla länder, både rika och fattiga. (World Commission on Environment andDevelopment, 1987). Det vida begreppet hållbar utveckling kan också definieras i olika kategorier , bland annat genom att prata om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Kungliga Tekniska Högskolan, 2018).

  Social Hållbarhet: Ett samhälle som är jämlikt; med människors lika värde, och jämställt, där vi kan leva med god hälsa. Social hållbarhet har betydelse för demokrati och bygger på samsyn kring grundläggande behov och mänskliga rättigheter, är inklderande och anpassas och formas utifrån de grupper som har störst behov. Samhället behöver vara förändringsbenäget och utan orättvisa skillnader. En åldrande befolkning är en utmaning,likaså urbanisering och skillnader i hälsa (Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting,2014). 

  Hållbart byggande:  Handlar om en helhetssyn med utgångspunkt i miljö och ekologi såsom energieffektivisering, hushållning med material, utfasning av farliga ämnen och god innemiljö.

  Läs också sammanställningen om de engelska begreppen "sustainable", "development" och "sustainable development" i den bifogade wordfilen nedan.

   

  Referenser

  Bokalders V, och Block M (2009). Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart byggande. Svensk Byggtjänst

  Folkhälsomndigheten och Sveriges kommuner och landsting. (2014). Vad är social hållbarhet för oss? Hämtad  2018-10-09 från Mötesplats Social Hållbarhet https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../#Definitioner

  Kungliga Tekniska Högskolan. (2018, 4 september). Hållbar utveckling. Hämtad 2018-10-08. https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579

  Our Common Future. (2018, 21 maj). I Wikipedia. Hämtad 2018-10-08. https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future

  World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Hämtad 2018-10-08. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Glossary addition.docx
  No description
  445.33 kB15:22, 11 Oct 2018agrActions

  Comments (0)

  You must login to post a comment.