Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Barriäreffekt

Barriäreffekt

  Table of contents
  No headers

  Vägar och järnvägar upplevs som hinder pga olycksrisk och svårighet att passera. De utgör en barriär för friluftsliv och djurliv. I stadsmiljö kan de utgöra en barriär mellan tex bostäder, köpcentum kollektivtrafik mm. Barriäreffekten kan även värderas som en kostnad i en samhällsekonomisk analys.

  Själva ordet "barriär" har betydelsen "hinder". En barriär kan bestå av ett räcke eller en skyddsvall, men kan även utgöra en avspärrning. Syftet med barriären är att göra det svårt eller omöjligt att ta sig fram (förbi) hindret (Nationalencyklopedin, 2018).

  Enligt Nationalecyklopedin (2018) kan även ordet användas i kemiska sammanhang och betyder då "den minsta energimängd som behövs för att en molekyl ska genomgå en kemisk reaktion."

  Ett par exempel på barriäreffekter för vilda djur: Älg- terrängen påverkar hur vandringsälgar rör sig. De går framför allt i dalgångar och stora vattendrag leder ofta deras rörelser. I områden utan landskapsformationer är vandringen mindre riktad och älgarna rör sig i olika riktningar. Rådjur- Rådjur verkar tämligen okänsliga för olika typer av barriärer, även om kombination av större vägar och vattendrag har visat sig minska förflyttning mellan områden. De är dock inte ett absolut hinder. Vad gäller viltpassager vid vägar, nyttjar rådjur såväl över som underpassager. I fragmenterade landskapverkar spridningen vara starkt förknippad med och gynnas av förekomsten av skog (Naturvårdsverket, 2018).

  Referens: Hyden et al, Trafiken i den hållbara staden, 2010

  https://www.trafikverket.se/for-dig-...r-och-intrang/

  Nationalencyklopedin. (2018). Barriär. Hämtad den 5 oktober 2018 från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyk...l/barri%C3%A4r

  Naturvårdsverket (2018) Hjortvilt i Sverige, en kunskapssammanställning. Hämtad 2018-10-09 från https://www.naturvardsverket.se/document/publikationer6400/978-91-620-6819-6pdf?pid:22063

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.