Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 - VT14 > Allergi ur ett historiskt, evolutionärt och internationellt perspektiv

Allergi ur ett historiskt, evolutionärt och internationellt perspektiv

  Table of contents
  1. 1.  
   1. 1.1.  
   
   

  Grupp e - allergi

  Allergi ur ett historiskt, evolutionärt och internationellt perspektiv

  Det som idag sammanfattas som allergi var för några decennier väldigt sällsynt, men som idag har blivit en utav våra vanligaste folksjukdomar i västvärlden.

  Den första beskrivningen av en allergiskreaktion är ifrån ca 3000f.kr då farao Menes dog enligt hieroglyferna av ett insektsbett dvs. en allergisk chockreaktion (www.levamedallergi.com). Redan under 1565 beskrivs hösnuva eller säsongsallergi för första gången av Leonardo Bottallo. De första beskrivningarna av sommarkatarr (hösnuva) uppkom i början på 1800- talet. Hösnuva uppfattades till en början som en funktionell nervös sjukdom som var besläktad med den sena 1800 - talets modesjukdom som hette neurastein (sjuklig trötthet). Detta gjorde att det var lite prestigefyllt att ha hösnuva. År 1819 beskriver en läkare, John Bostock, de klassiska symptomen av hösnuva, utifrån sina egna symptom. Den amerikanske läkaren Morrill Wyman identifierar ungefär 20 år senare, 1872, växten ambosia som orsaken till så kallad höstligkatarr. Endast ett par år senare kunde Charles Blackley , läkare från Storbritanien, påvisa att hösnuvan utlöstes av olika slags pollen och inte utav värme, ljus och dofter som de tidigare trott. I och med detta fick den naturvetenskapligaforskningen sitt stora genombrott i slutet av 1800-talet. (www.allergiforskning.se/ B. Björksten., G. Graninger, Atlantis 2008). Efter att de upptäckte hösnuva och pollenallergi startades runt 1870 en rad experiment med pollenextrakt för att hitta orsakerna. På tidigt 1900-tal började en Österrikisk forskare vid namn Pirquet använda namnet "allergi". Allergi användes för att beskriva en reaktion på skinnet som uppkommit 24 timmar efter mot kokoppor. 1910 började två doktorer, Noon och Freeman i London arbeta och testa injektioner med pollen vilket blev en början till att hitta behandling mot allergier. Sex år senare skrev en annan läkare, Robert Coke en avhandling om mänskliga allergier där han var en av dem första att hitta en klinisk förbättring med allergen behandling. Coke introducerade även pricktester som man använder än idag (www.levamedallergi.com).

  En ny rapport från Socialstyrelsen ”Allergi i skola och förskola” visar att allergierna bland barn ökar. Idag har ungefär var tredje elev någon form av allergi och antalet barn med läkardiagnosticerad astma har ökat till nio procent. Trots att många barn har besvär så visar utredningen att många skolor och förskolor saknar ett generellt, förebyggande allergiarbete. Istället fokuseras arbetet ofta på enskilda barn med redan konstaterade svåra besvär, och då ofta med särlösningar som pekar ut barnet. Rapporten visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Många lokaler uppfyller inte de regler som finns för inomhusmiljön, t.ex. när det gäller ventilation, fuktskador och städning. Det innebär att det behövs en ökad kunskap om hur vanligt det är med överkänslighet bland barn och ungdomar och vilka krav lagstiftningen ställer på verksamheterna (http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19043/2013-4-8.pdf).

   

  Senaste åren har en rad olika matallergier utvecklats, vilket många både vuxna och barn lider av idag. På 60-talet började många kvinnor arbeta och tiden till matlagning blev begränsad. Livsmedelsindustrin vann mark och halvfabrikat gjorde snabb entré i hushållen. I många halvfabrikat finns så kallade E-nummer vilket läggs till i maten för att förstärka smaken och minimera risken för missfärgning och härskning (www.aktavara.org). Forskning kring födoämnesallergi bedrivs i både Sverige och internationellt, men läkarna är överens om att det är ett svårt område som det kräver stora resurser för att nå någon förklaring till. Det som en del forskare anses ha belägg för är att mammans val av kost påverkar barnets utveckling av en födoämnesallergi. Inte bara det hon äter under sin graviditet utan flera år tidigare. (http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/allergi-den-gatfulla-sjukdomen). Dessutom är det mycket utav det som odlas idag genmanipuleras och kunskapen om vad detta ger för påverkan i längden finns det fåtalet studier kring. (http://www.vr.se/amnesoraden/medicinochhalsa/omradenmedicinochhalsa/omradenmh/allergiochastma.4.689ebdf7116f30188580007169.html).

  Enlig Sjögren och Bolins publikation lider idag cirka 25% av Europeiskabarn av laktosintolerans. Deras forskning visar att laktosintoleransens bakomliggande orsaker både är genetiska och livsstilsberoende (Sjögren Bolin 2012, s.2). Orsaken till intoleransen kan bero på avsaknaden av eller låg producering av enzymet laktas. Förr i tiden växte fler barn upp på bondgårdar vilket innebar att de drack opastöriserad mjölk som anses utveckla en hög produktion av laktas. Forskningen visade även att de barn som växte upp på bondgård hade färre astma. En ny publicerad studie visar att även idag stämmer detta att barn som har kontakt med kor, halm och vistelse i lantbruksmiljö samt konsumtion av opastöriserad mjölk har mindre risk att utveckla astma, hösnuva och eksem (Sjögren Bolin, 2012, s.3). Samhällsförändringen med barns att barn växer upp i stan istället för landet kan därmed vara en av de bidragande orsakerna till varför fler drabbas av allergier.(www.slv.se). Även en studie som Folkhälsoinstitutet publicerat 2001 skriver de att det i Kenya hade 9,5 procent av barnen som bodde i storstäder någon form av astmasymtom jämfört med de barn som bodde på landsbygden där det endast var 3,5 procent (2001,Statens folkhälsoinstitut, s.16). Internationellt är dock den vanligaste risken för att utveckla allergi genetiska anlag. Det innebär att vissa allergier är vanligare i vissa delar i världen jämfört med andra. Laktosallergi drabbar ungefär 4-10% av Sveriges befolkning, men i södra Europa, Asien och delar av Afrika är det en mycket stor del av befolkningen är intoleranta (http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-m...lighet/Laktos/).

  Men ämnet allergi är stort och forskningen har ännu inte kunnat bevisa exakt vad som är de bakomliggande orsakerna till den stora ökningen, trots att det studeras mycket kring ämnet. Det som visat sig är att utvecklingen av allergier sker i snabbare takt i västvärlden än i utvecklingsländerna. En av de starkaste teorierna är därför den s.k. hygienhypotesen. I västvärlden använder vi många olika typer av bakteriedödande medel vilket gör att immunförsvaret inte kommer i kontakt med tillräckligt många mikroorganismer som behövs för att kunna utveckla ett normalt immunförsvar. Människor i västvärlden skaffar dessutom färre barn vilket gör att barnen inte kommer naturligt i nära kontakt med olika bakterier genom syskon. (http://www.vr.se/amnesoraden/medicinochhalsa/omradenmedicinochhalsa/omradenmh/allergiochastma.4.689ebdf7116f30188580007169.html

  Mikael Kuitunen, specialistläkare vid HUCS, Hud- och allergisjukhuset har uttalat sig ur en annan aspekt i hygienhypotesen.  Han påtalar att vi inte utsätts för samma mängd av mikroorganismer genom maten idag då då vi inte kommer i kontakt med mikroorganismerna som finns i jordmånen utan att den mat vi äter är inte bara bearbetad på ett annat vis den har även en annan yttre renlighet. Det resulterar i att utvecklingen av immunsystemet istället börjar reagera på ovidkommande miljöfaktorer så som pollen och djurdamm (2006, Mikael Kuitunen. s. 36) I folkhälsoinstitutet kunskapsunderlag Allergi/överkänslighet publicerar de att det i rapporter från Berlin, Tyskland att de efter murens fall har allergierna successivt ökat i takt med att levnadsstandarden har förbättras (2001,Statens folkhälsoinstitut, s.16) (2001,Statens folkhälsoinstitut, s.16) 

  En annan teori om varför allergierna ökar i väst är stressfaktorn, man har redan i fosterstadiet kunnat se tecken på detta och studier görs även här. Det finns även en ökning av kontaktallergier tex nickel, där teorin är att fler kommer i kontakt med fler ämnen genom arbetet, men även här bedrivs ännu mycket forskning inom området för att kunna säkerhetsställa denna teori. http://www.vr.se/amnesoraden/medicinochhalsa/omradenmedicinochhalsa/omradenmh/allergiochastma.4.689ebdf7116f30188580007169.html.

   Så trots stora forskningsinsatser finns det ännu finns det ingen säkerhet i varför allergierna i västvärlden ökar utan det är ännu bara teorier. Det innebär därför att eftersom man inte vet hur man ska förhindra uppkomsten får man istället behandla symptomen. Det enda som forskningen med säkerhet kan påvisa är att rökning, även passivrökning ökar risken för allergi speciellt hos barn. (http://www.vr.se/amnesoraden/medicinochhalsa/omradenmedicinochhalsa/omradenmh/allergiochastma.4.689ebdf7116f30188580007169.html)

   

   

  Källförteckning

  Statens folkhälsoinstitut (2001) Allergi/överkännslighet - ett kunskapsunderlag,  http://www.folkhalsomyndigheten.se/p...rapport%20.pdf http://www.levamedallergi.com/Content/OmAllergi/historical.aspx (31.01.2014, 10:46) 

  M. Kuitunen (2006) Allergierna ökar i västvärlden – var dröjer preventionen?, Finska läkarsällskapet: http://www.fls.fi/Site/Data/884/File...3_Kuitunen.pdf (31.01.2014, 10:52) .

  Socialstyrelsen (2013). Allergi i skola och förskola. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19043/2013-4-8.pdf. (30.01.2014).

  http://www.slv.se/upload/dokument/fragor_svar/Allergi_laktosintolerans_opastoriserad_mjolk_2012.pdf (30.01.2014).

  http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/allergi-den-gatfulla-sjukdomen (31.01.2014).

  http://www.aktavara.org/guide.aspx?r_id=27747

  www.alltomallergier.se

   

   
   
   
   
   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Hej, vi som tillhör denna grupp är:

  Marie Eriksson
  Åsa Karlsson
  Karolin Dahlberg
  Stephani Andersson
  Hevin Goran

  och ska jobba med allergi och beskriva sjukdomen utifrån ett evolutionärt, historiskt och globalt perspektiv.
  Posted 12:19, 23 Jan 2014
  Har lagt ihop texten så att de hänger samman.
  OBS! Jag har inte tagit bort någons text, utan endast en del av min egen del då liknande hade redan skrivits av någon annan i gruppen :)
  Posted 11:49, 30 Jan 2014
  Toppen, att du gjorde det:). Kopierade texten och la in det i ett word dokument och nu är det 3 sidor så vi kanske måste begränsa ner det lite, men vi ska ju ses snart och kolla det:) edited 12:02, 30 Jan 2014
  Posted 12:01, 30 Jan 2014
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.