Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Stress, kroppens alarmsystem > Stresshantering- hur vi kan minska stress > Fysisk träning och stressrelaterad ohälsa

Fysisk träning och stressrelaterad ohälsa

  Table of contents
  No headers

  Det är bevisat att regelbunden fysisk träning påverkar olika sjukdomar däribland stress. Det finns vetenskapliga bevis som pekar på att motion har liknande effekt på hjärnan som antidepresiva läkemedel.

  Serotenin och noradrenalin, som är signalsubstanser i hjärnan, påverkas av fysisk aktivitet. Vad den fysiska träningen består av har mindre betydelse däremot spelar träningetiden större roll.

  Kunskapen om de fysiologiska reaktioner i kroppen i samband fysisk aktivitet och psykisk stress har lett fram till att man kan se att fysisk aktivitet har betydelse för stress. Det som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och liknar till stor del det som sker vid stress. När man blir stressad sänder kroppen ut stresshormoner för att klara påfrestningen. En fysiologisk stressreaktion ses som en normal reaktion då den är nödvändig för att kroppen ska kunna agera och reagera. Stressystemet är byggt för att klara kortvarig stress för att sedan återgå till vila, stress blir farlig först när den blir långvarig.

  Stress leder ofta till ökad hjärtfrekvens och höjt blodtryck vilket även fysisk aktivitet gör, där kan man se likheter men vid stress påverkas även kärlmotståndet vilket det inte gör vid fysiskaktivitet.

  Regelbunden motion leder till lägre vilopuls och sänkt blodtryck. Fler fördelar med att motionera regelbundet är att hjärtfrekvensen går ned. Stresshormonerna påverkas också positivt genom att de minskar när man är fysiskaktiv och utför konditionsträning. 

  Under flera år har det forskats kring stress och slutsaten de har kommit fram till är att den faktor som har störst inverkan på vår psykiska och fysiska hälsa är motion. Fördelar med regelbunden motion är sänkt blodtryck och kolesterol. Forskare anser att det räcker att motioner tre dagar per vecka för att minska riskerna för stressrelaterade sjukdomar, men det idealiska är om man kan utöra aktiviteterna fyra dagar per vecka.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.