Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Positiv och negativ stress > Stress och idrott > Musik som stressreduktion

Musik som stressreduktion

  Table of contents
  No headers

  På Suntliv.nu kan man läsa om hur musiken påverkar våra känslor positivt och på samma gång sänker halten av vårt stresshormon kortisol.

  Resultaten bygger på två delar av en och samma avhandling i psykologi från Göteborgs universitet, där man ville undersöka relationen mellan hälsa och musik.

  I ena delen fick personerna som deltog föra dagbok under en dag och utifrån det besvara enkätfrågor. D v s de fick berätta vad de gjorde, de fick beskriva sitt sinnestillstånd och de fick ge exempel på när de lyssnade på musik. Resultatet visade att stressen upplevdes mindre och känslorna mer positiva när de lyssnade på musik. Om musiken valdes själv, upplevdes det dessutom än mer effektivt.

  I andra delen fördelades personer upp i två grupper på 20 stycken vardera, en experiment- respektive kontrollgrupp. Experimentgruppen skulle efter arbetsdagens slut, under en veckas tid, sitta ner och ta det lugnt i 30 minuter. Därefter skulle de, de tre efterföljande veckorna göra likadant, fast slappna av med musik. Kontrollgruppen fick i sin tur, under samma antal veckor, sitta still och varva ner efter arbetsdagen, men utan musik.

  Detta kompletterades med att alla deltagare, varje dag, fick besvara frågor om hur de mådde fysiskt, psykiskt samt hur pass stressade de upplevde sig vara. Dessutom tog man salivprov på samtliga personer i de två grupperna, i början och i slutet av undersökningen, i syfte att mäta kortisolhalten, d v s vårt stresshormon.

  Första veckan märktes ingen skillnad mellan de två grupperna (båda grupperna utan musik). Men efter några veckor (med musik respektiv utan) syntes skillnader. Resultatet visade att experimentgruppen, som under tre veckors tid, slappnat av till musik, hade lägre halt av stresshormonet kortisol.

  Resultatet visar att musik kan ha en stressreducerande effekt och att ett regelbundet musiklyssnande kan främja hälsan, då den skapar påtagligt positiva känslor.  

   http://www.suntliv.nu/Amnen/Halsa/Artiklar-om-halsa/Musik-ger-positiva-kanslor-och-minskar-stress/

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.