Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1020 > Bedömningskriterier

Bedömningskriterier

  Table of contents
  No headers

   

  2013-11-05 (hju, thd, jmd)

   

  Ekologi, 5 högskolepoäng

   

  I delkursen behandlas olika ekosystem och kretslopp samt flödande energi. Vidare studeras livets mångfald, indelning och utveckling, växternas uppbyggnad och funktion samt olika överlevnadsstrategier hos växter och djur. Människans beroende av och påverkan på naturen diskuteras ur ett hållbarhetsperspektiv. Delkursen innehåller också utomhusdidaktiska moment.

  Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande kunskaper i naturvetenskap, som livets mångfald, ekosystem och kretslopp

  G) visar förståelse för den naturliga växthuseffekten, redogör för flödet av energi och materians kretslopp i naturen, beskriver livets mångfald översiktligt

  • visa förståelse för människans förhållande till naturen, människans beroende och påverkan av naturen ur ett hållbarhetsperspektiv

  G)  förstärkt växthuseffekt, biologisk mångfald, bevarande, ekosystemtjänster

  • visa förmåga att reflektera självständigt och kritiskt över didaktiska teoribildningar i samband med utomhusdidaktik

   

  G) definierar begrepp som utomhuspedagogik, utomhusdidaktik, naturskolepedagogik och verklighetspedagogik, samt ger exempel på argument för utomhusdidaktik.

  VG) ger en mångfald exempel på hur man kan skapa autencitet i undervisningen och motivera syftena till utomhuspedagogik, visar GOD? (stegring) förmåga att se helheter och samband i naturen,

   

  Från idé till produkt, 5 högskolepoäng 

   

  Delkursen avhandlar människans förhållande till naturen och hur hon genom tekniken historiskt och idag påverkat och påverkar naturen, individen och samhället från ett genus- och ett hållbarhetsperspektiv. Övergripande studeras tekniska föremåls konstruktioner och funktioner, produktionsmetoder och tekniska system samt teknik från idé till färdig produkt. Under kursen diskuteras också hur digitala tekniker och Internet kan användas i undervisningen, dess möjligheter och problem i undervisningen.

  Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande kunskaper i teknik, som tekniska föremåls konstruktioner, funktioner,    produktionsmetoder    och tekniska system:

   G) identifierar funktioner som omvandling, lagring, styrning och transport i artefakter och i tekniska system, kan urskilja tekniska system. redogöra för tekniska begrepp i konstruktioner, utveckla en idé till en tänkt produkt eller prototyp

   

  • visa förståelse för människans förhållande till naturen och hur tekniken historiskt, nationellt och internationellt påverkar och har påverkat naturen, individen och samhället

  G) belyser hur samhällets funktioner och hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling, lokalt och globalt

  • visa insikt om hur digitala tekniker och Internet kan användas i undervisningen i naturvetenskap och teknik för att stärka elevers lärande och på ett kritiskt och reflekterande sätt diskutera dess möjligheter och problem (Flytta till didaktikdelkurs?)

   

  • värdera naturvetenskapliga och tekniska idéer och produkter från ett genus- och hållbarhetsperspektiv.

  G) ger exempel på aspekter ur genus- respektive hållbarhetsperspektiv inom teknik och naturvetenskap 

  VG) visar förståelse för helheter och sammanhang, kan tillämpa kunskaperna på nya områden, bearbetar kritiskt olika aspekter av teknik samt jämför och värderar dessa

   

  Susanne 131118

  Den naturvetenskapliga världsbilden, 5 högskolepoäng

   

   

  Delkursen behandlar framväxten av de aktuella naturvetenskapliga teorierna och modellerna som beskriver universums utveckling och evolution från Big Bang till nutid och till framtiden. Utifrån dessa exemplifieras estetiska lärprocesser. Inom delkursen behandlas den naturvetensapliga verksamheten.

   

   

   

   

  Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

   

   

  -redogöra för grundläggande kunskaper i naturvetenskap, som evolutionen och universums utveckling,

   

   

  G) Den studerande kan redogöra för grundläggande teorier inom naturvetenskap som evolutionsteorin samt teorier om universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling, samt ge exempel som stöder dessa teorier. (muntlig examination, grupparbete, seminarier)

   

   

  -visa grundläggande kunskaper om naturvetenskapens verksamhet, framväxt och modeller,

   

   

  G) Den studerande visar att han/hon kan urskilja naturvetenskaplig teoribildning. Vidare visar den studerande förståelse för olika modeller och deras användning samt redogör för några vetenskapshistoriska processer. (muntlig examination, grupparbete, seminarier)

   

   

  -visa kunskaper om naturvetenskapliga arbetssätt samt tekniska och naturvetenskapliga undersökningar

   

   

  G) Den studerande visar förståelse för och kan tillämpa naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt. Den studerande kan planera, genomföra, tolka, utvärdera samt dokumentera naturvetenskapliga undersökningar. (muntlig examination, laborationer på campus, månobservationer)

   

   

  -visa kunskaper om hur praktiska och estetiska läroprocesser kan användas i undervisning inom naturvetenskap och teknik.

   

   

  G) Den studerande skall visa kunskaper om praktiska och estetiska lärprocesser och kunna välja lämplig uttrycksform för att kommunicera om naturvetenskap och teknik. (grupparbete, laborationer)

   

   

  För de tre första målen ovan finns ett gemensamt kriterium för VG. För VG gäller även att alla G-kriterier är uppfyllda:

   

  VG) Den studerande bearbetar kritiskt och analyserar information om naturvetenskap. Den studerande visar goda kunskaper om naturvetenskap och teknik genom att självständigt förklara samband, processer, begrepp och fenomen. Vidare använder den studerande ett tydligt språk och använder modeller samt ger egna exempel för att tydliggöra naturvetenskap och teknik. Den studerande kan relatera naturvetenskaplig teoribildning i förhållande till andra förekommande uppfattningar och visar förmåga att självständigt kunna använda naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt

   

   

  Naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 5 högskolepoäng

  Delkursen omfattar teknikens och naturvetenskapernas didaktiska teoribildningar. Inom delkursen behandlas områden som naturvetenskap och teknik som allmänbildnining. begreppsutveckling i naturvetenskap, estetikens betydelse för naturvetenskapen, naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt. Styrdokumenten för teknikämnet och de naurorienterade ämnena analyseras och diskuteras. I kursen studeras också olika former av nationell och internationell bedömning och utvärdering av naturvetenskapliga och tekniska kunskaper.

   Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

    - visa kunskaper om teknikens och naturvetenskapernas didaktiska teoribildningar samt förmåga att reflektera självständigt och kritiskt

   

  över dessa,

  G) Kunna definiera vad som menas med ämnesdidaktik samt exemplifiera med några naturvetenskapliga didaktiska teoribildningar samt reflektera över dessa.

  VG) Jämföra och värdera

   

    

  -visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över grundskolans kursplaner inom fysik, biologi, kemi och teknik utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

   

  G)visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över grundskolans kursplaner inom fysik, biologi, kemi och teknik utifrån syfte, centralt  innehåll och kunskapskrav        planera undervisning med utgångspunkt från kursplanerna

  VG) problimatisera   motivera didaktiska val

   

   

   

  -visa insikt om hur digitala tekniker och Internet kan användas i undervisningen i naturvetenskap och teknik för att stärka elevers lärande och på ett kritiskt och reflekterande sätt diskutera dess möjligheter och problem,

  G)

  VG)

    

  - tillämpa naturvetenskapliga arbetssätt och genomföra tekniska och naturvetenskapliga undersökningar,  Flytta till delkurs 3 ?

   

    

    G) Kunna planera, utföra och redovisa (muntligt samt skriftligt med labbrapport) tekniska och naturvetenskapliga undersökningar. Kunna identifiera felkällor.

  VG) Sätta studien i ett större sammanhang till exempel koppla till ämnesteori.

     

   

   

  -visa förståelse för hur praktiska och estetiska läroprocesser kan användas i undervisning inom naturvetenskap och teknik.

  G)

  VG)

   

   

   

   

   

  Naturvetenskap och teknik i vardag och samhälle, 5 högskolepoäng

   

   

   

   

   

   

  I delkursen bearbetas några vardagliga ämnens och materials egenskaper och använding. Vidare behandlas grundläggande begrepp inom kraft och energi samt olika slag av energiomvandling Materialkretslopp och energiomvandlingar samt tekniska val diskuteras i sambnd medmijöpåverkan och hållbar utveckling.

   

   

   

  Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

   

   

   

   

   

   

  - redogöra för grundläggande kunskaper i naturvetenskap, som ämnens egenskaper, kraft och energi samt energiomvandling

  G) Kunna förklara och redogöra för begrepp som kraft och energi, energiomvandlingar, förbränning, surt och basiskt, polärt, opolärt.

  VG) Kopplar ihop och ser sammanhang.

   

   

   

   

   

  -visa förståelse för människans förhållande till naturen och hur tekniken historiskt, nationellt och internationellt påverkar och har påverkat naturen, individen och samhället,

  G)

  VG)

   

   

  -värdera naturvetenskap och teknik i vardag och samhälle från ett genus- och hållbarhetsperspektiv.

  G)

  VG)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  samt . .. .  jafj

  Mat. Materials kretslopp och energiomvandlingar samt tekniksa val diskuteras i samband med   ar . Vandlasdlas lasls

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.