Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Opioider (morfinliknande analgetika)

Opioider (morfinliknande analgetika)

  Table of contents
  No headers

   

  Opioider (morfinliknande analgetika)

   

  Opioider är ett samlingsnamn för medel med smärtlindrande verkan via det centrala nervsystemet. Medlen har även en välbehagsgivande verkan (biverkan) som kan bli vanebildande (Lindskog & Andrén-Sandberg, 2008). Opioider delas in i de endogena och de exogena. De endogena opioiderna finns naturligt i kroppen så som exempelvis endorfin, enkefalin och dynorfin.
  De exogena finns inte kroppen utan är antingen naturliga, semisyntetiska eller syntetiska. Morfin är en av dessa opioider som är naturlig. Andra exempel på exogena opioider är: kodein, oxikodon, fentanyl mm (Rhodin, 2014).

  Opioider har långt tillbaka i tiden används som smärtlindrande medel. Det var under 1970- och 80-talet som man började förstå hur dessa fungerade och på vilket sätt de påverkar kroppens smärtsystem.
  Under dessa årtionen upptäcktes de endogenda opioiderna och dess receporer och på så vis ökade förståelsen för hur opioiderna verkade (Kosek, Lampa & Nisell, 2014)

  Morfin och morfinliknande opioider verkar på både spinal och central nivå. De verkar till största del presynaptiskt på spinal nivå genom att opioidreceptorerna hämmar frisättning av transmittorsubstans från inkommande smärtneuron.
  Receptorerna finns framför allt på A-deltafibrer och C-fibrer. De verkar även centalt via PAG och RVM genom att inhibera överföringen i de nociceptiva bansystemen (Kosek, Lampa & Nisell, 2014).

  Dessa opioider verkar bäst mot smärta som är nociceptiv, visceral eller skelett och ledmsärta.
  Däremot ses mindre effekt vid neuropatisk smärta, huvudvärk och muskelspänningar (Rhodin, 2014).

  Biverkningar som kan ses till följd av läkemedlen är bland annat förstoppning, illämående, trötthet, munorrhet, kräkningar m.m.
  Dessa upptäder akut och vissa av biverkningarna avtar i och med att en toleransutveckning mot läkemedlet.
  Dock avtar inte förstoppning och muntorrhet (Rhodin, 2014)

   

  Referenslista:

  Lindskog, B I., Andrén-Sandberg, Å. 2008. Medicinsk terminologi. (5.uppl.). Stockholm: Nordstedts Akademiska.

  Kosek, E., Lampa, J. & Nisell, R. (red.) (2014). Smärta och inflammation: vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

  Rhodin, A. (red.) (2014). Smärta i klinisk praxis. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.