Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Nociceptorer

Nociceptorer

  Table of contents
  No headers

  En nociceptor innefattar smärtneuronens nervändslut och de specifika smärtreceptorerna. Det är härifrån smärtsignaler skickas från periferin upp till ryggmärgens bakhorn. Nociceptorer finns rikligt utspridda i huden i form av nakna nervändslut och reagerar på kraftiga stimuli som skulle kunna vara skadliga. Exempel på stimuli som nociceptorer reagerar på är mekanisk retning, höga eller låga temperaturer och vissa kemiska substanser. Nociceptorer är långsamt adapterande; de slutar inte skicka smärtsignaler vid upprepad stimuli till skillnad från till exempel beröringsreceptorer. Vid kraftfull eller ihållande smärta frisätts Substans P från nociceptorer. (Norrbrink & Lundeberg, 2014)

  Vid inflammation ökar känsligheten hos nociceptorer genom att prostaglandiner, bradykinin, serotonin och cytokiner frisätts från skadade cellmembran. Tysta nociceptorer aktiveras och gör det aktuella området mer känsligt (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

   

  Det som kännetecknar en nociceptiv smärta är att den är lätt att lokalisera/beskriva och att den ofta härstammar från en pågående skada i aktuell vävnad. Förutom synliga skador räknas även smärttillstånd som härstammar från muskelspänningar, exempelvis spänningshuvudvärk, som nociceptiv (Fredensberg, Karling & Vinge, 2014. Visceral vävnad kan också avge en variant av nociceptiv smärta, men denna skiljer sig då från ovanstående på så vis att den ofta är mer diffust utbredd p.g.a. hinnor runt organet kan ha omfattande nociceptiv innervation, samtidigt som det skadedrabbade organet saknar detta (Norrsell, 2012).

   

  I en relativt färsk studie har man påvisat ett objektivt sätt att mäta djupet och tröskelvärdet för C-fiber nociceptorer. (Dezhdar, Moshourab, Fründ, Lewin & Schmuker, 2015)

   

   

  Dezhdar, T., Moshourab, R.A., Fründ, I., Lewin, G.R. & Schmuker, M. (2015). A Probabilistic Model for Estimating the Depth and Threshold Temperature of C-fiber Nociceptors. Sci. Rep,. 15(5), 7;5:17670. doi: 10.1038/srep17670.

   

  Fredenberg, S., Karling, M., Vinge, E. (2014). Smärta och Smärtbehandling. I P. Örtqvist, T (Red.), Läkemedelsboken. (Smärtmekanismer:Nociceptiv smärta) Uppsala: Läkemedelsverket. Hämtad 28 september, 2015, http://www.lakemedelsboken.se/q1_sma_smartbehandl_2013fm10.html?search=&iso=false&imo=false&nplId=null&id=q1_4


  Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (red.) (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

   

  Norrsell, H. (2012). Smärta, analys. I Internetmedicin. Hämtad 28 september, 2015, http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=173

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  En nociceptor är detsamma som en smärtreceptor. Nociceptorer finns rikligt utspridda i huden i form av nakna nervändslut och reagerar på kraftiga stimuli som skulle kunna vara skadliga. Exempel på stimuli som nociceptorer reagerar på är mekanisk retning, höga eller låga temperaturer och vissa kemiska substanser. Vid kraftfull eller ihållande smärta frisätts Substans P från nociceptorer (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

  Vid inflammation ökar känsligheten hos nociceptorer genom att prostaglandiner, bradykinin, serotonin och cytokiner frisätts från skadade cellmembran. Tysta nociceptorer aktiveras och gör det aktuella området mer känsligt (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

  Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (red.) (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  Posted 11:50, 18 Sep 2015
  Nociceptiv smärta förmedlas av två olika typer av nervfibrer, A-delta fibrer och C-fibrer. A-delta fibrer är myeliniserade nervfibrer med en hög ledningshastighet och projiceras huvudsakligen på somatosensoriska cortex. C-fibrer är omyeliniserade nervfibrer med en lägre ledningshastighet, projiceringen i hjärnan är mer diffus (Norrbrink & Lundberg, 2014).
  Smärtande stimuli som förmedlas via A-delta fibrer upplevs som distinkt och vällokaliserad medan smärtstimuli som förmedlas via C-fiber upplevs som dov, ibland molande och lokaliserad till ett störra område. På grund av skillnaden i nervernas ledningshastighet kommer den distinkta smärtan att följas av en dov mer diffus smärtupplevelse, detta benämns den dubbla smärtan (Norrbrink & Lundberg, 2014).

  Norrbrink, C. & Lundberg, T. (red.) (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. edited 12:59, 1 Oct 2015
  Posted 12:57, 1 Oct 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.