Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Hyperalgesi

Hyperalgesi

  Table of contents
  No headers

  Hyper och algesi är ord som härstammar från grekiskan. Hyper betyder förhöjd, stegrad (NE, u.å.a) och algesi betyder smärtkänsla, smärtkänslighet (NE, u.å.b). Således kan man säga att ordet hyperalgesi betyder förhöjd/ökad smärtkänslighet vilket är innebörden av ordet. Hyperalgesi är ett tillstånd där smärttröskeln är sänkt och det leder till att smärtan upplevs starkare än normal vid en smärtsam retning. Hyperalgesi uppstår vid sensitisering (överretbarhet av smärtneuronerna) och benämns som primär eller sekundär beroende på om sensitiseringen är perifer eller central (Hægerstam, 2008).

   

  Primär hyperalgesi

  När en vävnad skadas sker en direkt påverkan på nociceptorerna och signalerna skickas och bearbetas i det centrala nervsystemet. Reaktionen som därefter sker har till syfte att få bort den utlösande faktorn och starta en läkningsprocess, d.v.s. en inflammationsprocess. Vid en inflammation bildas olika substanser som syftar till olika processer, exempelvis nedbrytning av skadat material, tillväxt av ny vävnad och/eller utväxt av nya blodkärl och nervändar (Hægerstam, 2008). Vidare frisätts också substanser som ökar smärtkänsligheten, så kallade algogener. Till algogena substanser hör bl.a. prostaglandiner, substans P, bradykinin och serotonin. Detta ger upphov till en sensitisering av de perifera nociceptorernas nervändar. Primär hyperalgesi innebär sänkt smärttröskel i det skadade området (Nisell & Lundeberg, 1999).

   

  Sekundär hyperalgesi

  En långvarig och frekvent nociceptiv retning kan ge upphov till förändringar i den centrala smärttransmissionen. Det sker en sensitisering av de sekundära smärtneuronen.  Detta delas upp i funktionell överretbarhet och strukturell överretbarhet (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Området kring den skadade vävnaden är intakt men har en ökad känslighet för mekanisk retning som benämns som sekundär hyperalgesi (Nisell & Lundeberg, 1999).

  Vid en funktionell överretbarhet så är det funktionen i synapsen som ändras, för varje nociceptiv stimulering skickas fler och fler signaler i det sekundära smärtneuronet, d.v.s. signalerna potentieras (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Vidare så kan WDR-neuronet som har ett stort receptoriskt fält aktiveras vilket leder till smärtupplevelse vid annan retning än smärta, såsom värme, kyla, beröring och tryck. Detta kan exempelvis ses vid kraftig solbränna (Nisell & Lundeberg, 1999).

  Strukturell överretbarhet innebär förändringar i synapsen såsom fler receptorer, fler förgreningar och nya synapser (Norrbrink & Lundeberg, 2014).


   

  Referenslista,

  Hægerstam, G., (2008). Smärta – ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur

   

  Nationalencyklopedin (NE), (u.å.a), hyper-. Hämtad 19 september, 2015, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hyper-

   

  Nationalencyklopedin (NE), (u.å.b), algesi. Hämtad 19 september , 2015, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/algesi

   

  Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2014). Om smärta:ett fysiologisk perspektiv. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur

   

  Nisell, R. & Lundeberg, R. (1999). Smärta och inflammation. Lund: Studentlitteratur

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Redigerad 2015-09-28 av Robin Gustafsson
  Posted 15:47, 28 Sep 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.