Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Artiklar om smärta > Smärta i olika åldrar > Smärta hos skolungdomar

Smärta hos skolungdomar

  Table of contents
  No headers

  Smärtans fysiologiska och sociala utveckling

  Till största delen utvecklas det nociceptiva systemet under våra två första levnadsår, men nervsystemet uppnår full mognad först vid 12-14 års ålder.
  Både långvarig och återkommande smärta är vanligare hos barn och ungdomar än vad vi tidigare trott, framför allt smärta lokaliserad till huvudet, magen samt rygg och nacke. Precis som hos vuxna finns ett samband mellan psykosociala faktorer, framför allt depression och katastroftankar, och utveckladet av ett långvarigt smärttillstånd som påverkar dagliga aktiviteter och livskvalitet. (1). En annan viktig faktor i hur barnet/ungdomen hanterar sin smärta är vilka copingstrategier som är inlärda från t ex familjemedlemmar. Beroende på vilken respons barnet/ungdomen får på sitt smärtbeteende kan smärtan förstärkas eller hämmas av personer i närheten (2). Hos barn och ungdomar med långvarig smärta är det vanligt att någon av föräldrarna också har ett långvarigt smärttillstånd. Mer än en tredjedel av barnen med återkommande smärta kommer sannolikt ha fortsatta besvär som vuxen (3).

   

  Förekomst av smärta hos unga

  Olika studier har visat på varierande andel barn och ungdomar med långvariga smärttillstånd, från 15% upp till 60%. Variationerna beror på att inklusionskriterierna har sett olika ut, i vissa fall räknades smärta minst en gång i veckan och i andra fall någon gång i månaden. Hos yngre skolungdomar förekommer huvudvärk hos ca 40%, medan hos äldre uppgår andelen till 70% (3).

  I en enkätstudie har 23% av de inkluderade ungdomarna i åldern 12, 15 och 18 år angivit att de har ryggsmärta. Ländryggssmärta var vanligast hos både flickor och pojkar (4).

   

  Samband mellan livsstil och smärta

  I studien som nämndes  i föregående stycke var det signifikant fler ungdomar med ländryggssmärta som ägnade mer tid åt internet och dataspel på helgen än vad de utan ryggsmärta gjorde. Det var också färre individer med ländryggssmärta som ägnade sig åt tävlingsidrott och var medlemmar i en idrottsförening. De ungdomar som rapporterade ländryggssmärta upplevde mer stress, trötthet och nedstämdhet än ungdomarna utan ryggsmärta (4).

  I en annan studie kunde man konstatera att smärta i nacke och rygg är vanligt bland ungdomar, men där kunde inget samband med skärmtid ses. Istället verkade det vara stress och depression som var de stora riskfaktorerna (5).

   

  I en finsk studie har  man tittat på om tiden som läggs på dator eller mobil kan korrelera med smärta i nacke/skuldror eller ländryggen. Deras resultat visar på att frekvent datoranvändande innebär en ökad risk för att utveckla nack-/skuldersmärta och ländryggssmärta hos ungdomar 16-18 år. Vid 2-3 timmar daglig datoranvändning ökade risken för nack-/skulderrelaterad smärta och för ländryggssmärta verkade gränsen ligga på fem timmar (6). I en annan finsk studie såg man att muskuloskeletala symtom av medel/svår karaktär är vanligt hos unga datoranvändare. Dagligt datoranvändande på två timmar eller mer ökar risken för smärta i flera delar av kroppen. En tredjedel av deltagarna rapporterade att de spenderade 14 timmar eller mer vid datorn varje vecka och det fanns det signifikant samband mellan skärmtid och rapporterad smärta (7).

   

  Ungas medievanor idag

  Eftersom flera studier har visat på ett samband mellan skärmtid och rapporterad ryggsmärta är det intressant att även titta på hur ungdomars medievanor ser ut idag. Statens medieråd har i en kartläggning från 2015 visat att i åldersgruppen 9-12 år är de mest förekommande dagliga aktiviteterna, förutom att vara med familjen, internetanvändning och att se på film eller TV. Tv-tittandet minskar med stigande ålder, medan internetanvändningen snarare ökar. Ungefär hälften av pojkarna i åldern 13-16 år har angett att de spelar dator- eller TV-spel mer än tre timmar per dag. 50-70% av flickorna i samma ålder har angett att de ägnar mer än tre timmar per dag åt sin mobiltelefon. (8).

   

  Diskussion

  Det verkar som att smärta i ryggen är vanligt bland ungdomar i skolåldern och att samband kan ses både med inaktivitet och skärmtid men också upplevd psykisk ohälsa. Det finns en risk att unga med långvarig smärta har fortsatta besvär med smärta även i vuxen ålder. Man har också sett en ökad risk för utveckling av långvarig smärtsyndom om en förälder har detta. Tidiga insatser är därför viktiga. Eftersom både inaktivitet/skärmtid, psykisk ohälsa och inlärda smärtbeteenden kan bidra till smärtbilden bör även psykosociala och beteendemedicinska aspekter tas i beaktande i behandlingsupplägget.

   

  Referenser

  1. Norrbrink C. Lundeberg T. (2014). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

   

  2. Linton, S. J. (2013) Att förstå patienter med smärta (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB

   

  3. Alfvén, G. Olsson, L.G. Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan och bör behandlas. http://www.lakartidningen.se/OldWebA...10s720_722.pdf.  (hämtad 2015-12-02)

   

  4. Camitz

   

  5. Diepenmaat, A., van der Wal, M. & Hirasing, R. (2006). Neck/shoulder, low back and arm pain in relation to computer use, physical activity, stress and depression among dutch adolescents. Pediatrics, vol.117(2), s. 412-416.

   

  6. Hakala, P., Rimpelä, A., Saarni, L. & Salminen, J. (2006). Frequent computer-related activities increase the risk of neck-shoulder and low back pain in adolescents. European Journal of Public Health, vol. 16(5), s. 536-541.

   

  7. Hakala, P., Saarni, L.,Punamäki, R., Wallenius, R., Nygård, C. & Rimpelä, A. (2012).

  Musculoskeletal symptoms and computer use among Finnish adolescents – pain intensity and inconvenience to everyday life: a cross-sectional study. Musculoskeletal Disorders, vol.13(41), s. 1-7.

   

  8. Statens Medieråd. (2015). Ungar och medier. Fakta om barn och ungas användning och upplevelser av medier.

  http://www.statensmedierad.se/download/18.7a953dba14fef1148cf3b32/1442841939189/Ungar-och-medier-2015.pdf(Hämtad 2015-12-02).

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Intressant synvinkel kring smärta hos skolbarn och stillasittande/dataspelande. Dagens skolbarn ägnar otroligt mycket tid sittande framför dator och TV. Detta kommer man säkert se biverkningarna av när dessa barn växer upp, i form av olika smärttillstånd. Kan man förutspå att upplevelse av smärta hos vuxna kommer att öka i vårt samhälle i framtiden, på grund av allt mer tid av stillasittande under barndomen? Det här borde skola och samhälle uppmärksamma mer! Bra artikel! Mvh, Tina L.
  Posted 13:16, 8 Dec 2015
  Tycker det är intressant att du väljer att granska smärta hos skolungdomar då jag själv tror att vi kommer få se mer och mer utav det med tanke på hur samhället ser ut idag. Jag tycker du använder dig av relevanta rubriker men är nyfiken på de finska studierna Hakala et al från 2006 och Hakala et al från 2012. Jag hade gärna sett att du utvecklat lite mer kring dessa studier, beskrivit bland annat deras metod lite mer i detalj, så att man fick en bättre bild av vad de undersökte och hur de gjorde det. Jag uppskattar att du har med diskussion som en underrubrik där du sammanfattat lite, hade gärna sett lite av dina egna tankar kring ämnet under samma underrubrik.

  Tack för intressant läsning
  MVH Roem
  Posted 14:47, 8 Dec 2015
  Bra struktur och röd tråd genom texten! Viktigt att lyfta fram att fysisk inaktivitet får negativa konsekvenser även hos barn och ungdomar. Eftersom smärtupplevelsen påverkas även av inlärda beteenden kan man tänka sig att smärta inte bara ökar pga försämrad fysisk kapacitet utan även försämrad psykisk kapacitet att hantera smärtstimuli. Vi lär oss att vi i princip aldrig ska ha ont- för då är något "trasigt", vi är snabba med att ta bort smärta med en tablett. Barn i dag lär sig troligen precis det vuxna gör- försöker bota med en tablett i stället för att fundera på orsaken till smärtan samt att total smärtfrihet är normaltillståndet.
  Posted 08:31, 9 Dec 2015
  En mycket intressant artikel med bra stuktur och rubriker! Gillar avslutet med Diskussionsavsnittet. Detta kunde eventuellt ha varit lite mer diskuterande, nu när du ändå hade med den:)

  Följande inslag flukturerade ett tag på Facebook. Ok, det är knappast någon vetenskaplig artikel och jag hittar vid snabbsök ingen forskning från den där Dean Fisherman, men det tidningsartikeln skriver om är intressant utifrån ovanstående skrift. Den diskuterar nämligen strukturella förändringar i nackstrukturer redan hos ungdomar som sitter mycket med mobiltelefoner och påstår bl.a. att detta uppstår p.g.a. man i regel inte förändrar sin kroppsposition, till skillnad från när man ex. diskar eller läser en bok.

  'http://www.latimes.com/health/la-he-text-neck-20150404-story.html

  /Therese
  Posted 22:48, 9 Dec 2015
  Hej,
  Intressant och aktuell vinkling på det här ämnet. Anmärkningsvärt att 40-70% har huvudvärk. Förstod dock inte hur ofta? Gäller även de 23% som har ländryggssmärta (hur ofta?).
  Jag tycker att artikeln är bra, lätt att förstå, röd tråd, egna funderingar och artikeln leder till en tankeprocess hos läsaren. Det långvariga stillasittande hos barn kommer att leda till hälsoproblem framöver med diabetes, hjärt -kärl sjukdomar och även smärta. Känns viktigt att fånga upp detta tidigt och försöka ändra beteendet för dessa individer (vilka är många....).
  Trevlig helg, hälsningar Susanna
  Posted 21:55, 10 Dec 2015
  Hej!
  Spännande ämne och jag håller med tidigare talare om en bra struktur i texten. Ett tips är att ta in lite mer egna reflektioner, hur tänker du kring din egen profession, hur skulle kan dessa ungdomar få hjälp, vad tror du saknas, vart ligger ansvaret? Jag skulle testa att gå in djupare på den heta "media-frågan".
  Tack för trevlig läsning, Sara.
  Posted 10:10, 11 Dec 2015
  Hej!
  Vad intressant läsning!
  Tycker du har skrivit väldigt bra gällande samband med livsstil/inaktivitet och smärta!

  Du beskriver kort att det finns ett samband mellan smärta och upplevd psykisk hälsa. Tycker det hade varit intressant att beskriva detta lite mer om det finns utrymme i texten. Hur vanligt? Hur ser det ut bland tjejer/killar?

  Tack för läsningen!
  Evelina
  Posted 22:43, 13 Dec 2015
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.