Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Inflammation

Inflammation

  Table of contents
  No headers

  Av Maria Bondesson

  Ordet Inflammation kommer fån det latinska ordet inflammare och kan direkt översättas till "att tända eld på" (Kosek et al 2014). Inflammation kan beskrivas som kroppens försvar, genom samspel mellan nerver, kärl och immunceller, när den utsätts för skador av olika slag. Syftet med inflammation är att bidra till läkning (Lundeberg & Norrbrink 2014).

  Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, smärta, värme samt nedsatt funktion (Kosek et al 2014) Man skiljer på akut och kronisk inflammation där den akuta fasen är den första reaktionen vid skada, och kronisk när inflammatoriska celler återfinns i vävnanden under en längre tid (Kosek et al 2014). Vid en inflammation har smärtfibrerna flera roller. De förmedlar smärta genom sensitisering av neuronet samt deltar aktivt till den lokala inflammatoriska processen och på så sätt läkning.

  Hur ser då denna process ut?

  Inflammation startas av bland annat skada i vävnaden, aktivering av nerver (neurogen inflammation), infektion eller syrebrist. Då bildas och frisätts algogena substanser t.ex. prostaglandiner, bradykinin och serotonin. De algogena substanserna bidrar till en perifer sensitisering dvs. sänker smärttröskeln för smärtimpulser (Norrbrink och Lundeberg 2014, Jan Lännergren et al 1996,1998). 

  När Nociceptorer aktiveras kommer neuropeptider som substans P och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de karaktäristiska inflammatoriska tecknen. (Kosek et al 2014) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta. Substans P stimulerar också mastcellerna så att en frisättning av histamin kan ske. Histaminet gör att det i venolerna skapas endotelgap så att plasma läcker ut i vävnaden. Plasman innehåller protein som kan omvandlas till braykinin och direkt aktiverar nociceptorn (Jan Lännegren et al 1996,1998)

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al 2014, Norbink och Lundeberg 2014). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (Kosek at al 2014.)

  Under en inflammatorisk process kommer nervändsluten även att bilda opioidreceptorer efter att ha stimulerats av cytokiner. Dessa receptorer kan binda Endogena opioider. Detta gör att den inflammatoriska precessen kan avta ( Lännergren et al 1996,1998). En ytterligare faktor som bidrar till läkningen är den neurovaskulering som sker där nerv och kärl växer in i det inflammatoriska området. (Norrbrink och Lundeberg 2014).

   

  Referenser:

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund 2014

  Lännergren, J., Ulfendahl, M., Lundeberg, T., Westerblad, H. Fysiologi andra upplagan. Studentlitteratur AB, Lund 1996,1998.
  Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Studentlitteratur AB, Lund 2014

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.