Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Allodyni

Allodyni

  Table of contents
  No headers

  Skrivet av Katarina Berggren

  International Association for the Study of Pain (IASP) definierar det kliniska symptomet allodyni som "smärta vid normalt icke smärtsamt stimuli", t.ex beröring och kyla. Beröringsallodyni kan uppstå vid två typer av hudstimulering; statisk (ihållande tryck) och dynamisk (lätta strykningar).(Kosek, 2014, Lundeberg & Norrbrink, 2014, Fagius & Aquilonius, 2007)

  Allodyni är ett symptom vid perifera neuropatiska smärttillstånd men kan även förekomma vid nociception. Vid nociceptiva smärttillstånd kan allodyni ofta ses i samband med inflammation men finns även vid långvariga smärttillstånd utan känd orsak, till exempel vid fibromyalgi (Lampa, 2014, Lundeberg & Norrbrink, 2014).

  Smärtimpulser från periferin till ryggmärgens bakhorn förmedlas av neuron som kallas nociceptorer, Aδ och C-fibrer. Signalerna som leds inåt från periferin till hjärnan kallas för afferenta smärtfibrer. De primära nociceptiva afferenterna, nociceptorerna, är normalt högtröskliga. Detta innebär att de kräver starkt stimuli för att aktiveras (Lundeberg & Norrbrink, 2014). Nociceptorernas retningströskel är dock inte konstant utan kan påverkas av den kemiska miljön runt dem samt av aktivitet hos de primära nociceptiva afferenterna (Kosek, 2014). Allodyni uppstår då retningströskeln för nociceptorerna har sänkts. Det sker när lokalt bildade, sensitiserande ämnen så som t.ex. prostaglandiner, cytokiner, bradykinin och serotonin binder till nervändsluten på nociceptorena (Lundeberg & Norrbrnk, 2014). Resultatet av att detta blir att nociceptorerna ändra sina egenskaper och får en sänkt retningströskel, vilket leder till en ökad känslighet för kemiska, termiska och mekaniska stimuli (Lundeberg & Norrbrink, 2014).

  Vid inflammation sensitiseras polymodala nociceptorer vilket medför att de aktiveras vid normalt icke-smärtsamma stimuli. Dessutom får de en ökad känslighet för inflammatoriska stimuli. Man ser även att ett ökat antal tysta nociceptorer aktiveras i samband med inflammation och detta sammantaget leder till en perifer sensitisering med bl.a. symptomet allodyni som resultat (Lampa, 2014).

  Allodyni har stor påverkan på patienter med neuropatisk smärta, då till synes normala klädesplagg, skor och strumpor samt sängkläder förenas med stark smärta (Fagius & Aquilonius, 2007).

   

   

  Referenser

  Kosek, E. (2014). Artros och degenerativa ryggsjukdomar. Artros. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.17-44). Lund. Studentlitteratur.

  Kosek, E. (2014). Patofysiologiska mekanismer avseende smärta och inflammation. Smärtans fysiologi och reglering. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.203-224). Lund. Studentlitteratur.

  Lampa, J. (2014). Patofysiologiska mekanismer avseende smärta och inflammation. Inflammation och smärta. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.225-237). Lund. Studentlitteratur.

  Lampa, J. (2014). Reumatiska inflammatoriska sjukdomar. Reumatoid artrit. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.135-148). Lund. Studentlitteratur.

  Lundeberg, T., Norrbrink, C.(2014). Klassifikation av smärta. I Norrbrink, C & Lundeberg, T (Red.), Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv (s.51-78). Lund. Studentlitteratur

  Lundeberg, T., Norrbrink, C.(2014). Smärtans väg från periferin till hjärnan. I Norrbrink, C & Lundeberg, T (Red.), Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv (s.21-30). Lund. Studentlitteratur

  Lundeberg, T., Norrbrink, C.(2014). Akut och långvarig smärta. I Norrbrink, C & Lundeberg, T (Red.), Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv (s.79-94). Lund. Studentlitteratur

  Fagius, J., Aquilonius, S-M.(2007). Neurologi(s.460-461). Liber AB. Stockholm

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.