Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Mitocondrie

Mitocondrie

  Table of contents
  No headers

   

  Här skriver Anna Hedendahl Filipsson  om Mitocondrien cellens kraftstation.

  Översikt

  I våra kroppar finns det mycket vatten som är fördelat på ett stort antal celler. Varje cell är omgiven av ett fettmembran som inte är vattenlösligt och innanför membranet finns vatten, elektrolyter, näringsämnen samt olösta proteiner. Vätskan i cellen kallas cytoplasma och i denna vätska finns det organeller (små organ) och en cellkärna. En av dessa organeller är mitocondrien som är cellens bränslefabrik1.

  Mitokondriens utseende är som en långsträckt cylinder med en diameter på 0,5-1 micrometer vilket påminner om en bakteries storlek. Den är väldigt rörlig och kan även förändra sin form när den glider runt i cytoplasman2. Mitokondriens uppgift är att producera den energi som cellen behöver. Proteiner, fett och kolhydrater bryts först ner i cytoplasman till mindre beståndsdelar för att sedan transporteras till mitokondrien där det i flera steg bryts ner vidare och vi i slutändan får Adenosintrifosfat (ATP), vatten och koldioxid. Cellandning/Cellrespiration kallas reaktionerna i mitokondrien1.

  Mitokondrien består av flera membran, ett yttre och ett inre membran samt två inre rum. Dessa membran är väldigt specialiserade och har olika funktioner. Det yttre membranet innehåller många purinmolekyler, en typ av transportproteiner som formar kanaler genom membranet. Här kan molekyler av en viss storlek passera samt små proteiner. I rummet mellan yttre och inre membranet är vätskan liknande den som finns i cellen. Det innersta membranet är har en lipidbarriär som har dubbla fosfolipider "Cardiolipin" vilka har fyra fettsyror istället för mer vanligt två. Dessa blir i sin tur mer specifika för sin genomsläpplighet. I detta membran finns också en varierad sort av transportproteiner vilket ger en selektiv genomfart för de små molekyler som behövs för det innersta rummet vilket heter Matrix . Innermembranet har en stor yta genom att det är kraftigt veckat och format som hyllor vilka kallas kristae, beroende på vilken cell det gäller så har  tex.en hjärtcell tre gånger fler kristae än en levercell vilket  beror på att hjärtcellen behöver så mycket mer energi. I Matrix och i membranet sker bildningen av ATP genom Citronsyracykeln och elektrontransportkedjan. Här finns också mitokondriens eget DNA samt dess egna ribosomer2.

  Mitokondier finns i alla celler dock olika många i antal. Det finns flera mitokondrier i de celler som har hög energiförbrukning som tex muskelceller. Om Mitokondrien skulle saknas i dagens celler skulle cellen behöva göra glykolysen syrefritt1.

   

  Referenser:

   

  I träningssammanhang är mitorkondrien av intresse då det både blir fler i antal och har större förmga att att alstra ATP i muskler som jobbar hårt. I artikeln Improvement in execise performance with high-intensity interval training coincide with an increase in skeletal muscle mitochondrial content and function beskriver författarna hur de undersöker 16 otränade individer som under två veckor får träna hög intensiv träning (HIT) genom att cykla intensivt 60 sekunder följt av 75 lugn cykling i upprepade omgångar.Denna träning upprepas  sex gånger med något ökat antal repetitioner varannan gång. På dessa individer har dom sedan tagit biopsier från benmuskler och undersökt mitokondrierna som alltså ökade i antal vilket gav att skelettmuskulaturen förbättrade sin andningskapacitet4.

   

  Referenser:

  1 Haug, E., Sand, O., Sjaastad, Ö. Människans Fysiologi. Stockholm: Liber Universitetsforlaget, 1998.

  2  Alberts ,B., Johnson, A., Lewis, J., Raff , M., Roberts, K., Walter, P. Molecular Biology of THE CELL (5th ed.). USA. Garland Science, 2008.

  3  Bild: http://biology.about.com/od/cellanatomy/ss/mitochondria.htm Hämtad (2015-02-12).

  4 Jacobs, R., Fluck, D., Bonne, T C., Burgi, S., Moller, P., Toigo, M., Lundby, C. Improvements in exercise performance with high-intesity interval training coincide with an increase in skeletal muscle mitocondrial content and function. J Appl Physiol 115:785-793, 2013. Hämtad (2015-02-02).

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.