Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Hemoglobin

Hemoglobin

  Table of contents
  No headers

  Hemoglobin, förkortas Hb, och är ett protein som finns i kroppens erytrocyter dvs de röda blodkropparna (Lundh & Malmqvist, 2005).Molekylen hemoglobin har en klotform och dess molekylära vikt är 64,500 daltons (King, Mulligan, Stansfield, 2013). Varje hemoglobinmolekyl består av fyra proteinmolekyler s k globiner, som var och en binder till en hem-molekyl innehållandes tvåvärt järn (Sonesson & Sonesson, 2006). Det järnhaltiga hemet binder i sin tur syre vilket transporteras ut i kroppen via blodbanan (Kenney, Wilmore & Costill, 2011). Varje röd blodkropp innehåller virka 250 miljoner hemoglobinmolekyler som kan binda fyra stycken syremolekyler vardera - vilket innebär en miljard syremolekyler i en röd blodkropp (Kenney, Wilmore & Costill, 2011). Tittar man på den kemiska strukturen består hemoglobin av fyra stycken kedjor av aminosyror. Proteinkedjorna (av vuxet hemoglobin) ses som två par. Ett par är alfa-kedjor och varje par innehåller 141 aminosyror. Det andra paret består av beta-kedjor och innehåller 146 aminosyror (King, Mulligan, Stansfield, 2013). Den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i blodet är cirka 135 gram/liter hos kvinnor och 150 gram/liter hos män (Sonesson & Sonesson, 2006). Anledningen till att män har en högre hemoglobinkoncentration än kvinnor, är att det manliga könshormonet testosteron stimulerar produktionen av erytrocyter (Haug, Sand & Sjaastad, 2004). Ett gram hemoglobin kan binda 1,33 ml syre vilket innebär att 100 ml arteriellt blod kan syrsättas med cirka 20 ml syre (Kenney, Wilmore & Costill, 2011).

   

  Hemoglobinsaturation

  Över 98 % av kroppens syre är bundet till hemoglobin och denna förening benämns oxyhemoglobin, medan hemoglobin utan syre kallas deoxyhemoglobin (Kenney, Wilmore & Costill, 2011). Sambandet mellan hemoglobinets syrgasmättnad och syrgastrycket i blodet kan visas med hjälp av en s-formad dissociationskurva (se bild Kenney, Wilmore & Costill, 2006, s. 173). Hemoglobinets syremättnad påverkas bl a av blodets pH-värde och kroppens temperatur (vid lägre pH och högre temperatur binds mindre syre till hemoglobinet). Vid träning då pH tenderar att sjunka och temperaturen stiger frigörs syremolekylerna lättare från hemoglobinet, vilket ger mer ”avlastat” syre till den arbetande muskelvävnaden (Kenney, Wilmore & Costill, 2011).

   

  Haug, E., Sand, O. & Sjaastad, Ö. (2004). Människans fysiologi. Stockholm: Liber.

  Kenney, W. L., Wilmore, J. H., Costill, D. L. (2011) Physiology of sport and exercise. 5 uppl. Champaign, IL: Human Kinetics.

  King, R. C., Mulligan, P. K., Stansfield, W. D. (2013). A Dictionary of Genetics. 8 uppl. Oxford University Press. 

  Lundh, B. & Malmqvist, J. (2005). Medicinska Ord Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

  Sonesson, B. & Sonesson, G. (2006). Anatomi & Fysiologi. Stockholm: Liber.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Blodets röda färg kommer från hemoglobinet.Färgen är beroende av hur många syrgasmolekyler som är bundna till varje hemoglobinmolekyl. När molekylen är mättad med syrgas är det ljusrött vilket artärblodet är när det syrsatts i lungkretsloppet medan det venösa är mer blåaktig efter att syrgasen släppts av till vävnaderna. Av erytrocyternas proteiner utgör hemoglobinet 95% och nästan 33% av vikten.
  Referens: Haug, E. Sand, O. Sjaastad, ÖV. 1998. Människans Fysiologi. Liber AB. Stockholm
  Posted 14:54, 20 Feb 2015
  Totalt finns det normalt tre typer av hemoglobin i blodet, HbA (adult) 97%, HbF (fetalt) 1% samt HbA2 2-3%. Under fostertiden är HbF dominerade.
  Det normala hemoglobinet som transporterar syre kallas oxihemoglobin, oxiHb
  Låga värden förknippas med anemi men kan också ha sin orsak i en ökad plasmavolym. Höga värden kan bero på intorkning eller en förhöjt bildning av erytrocyter.
  Vid höjdträning där syrgastrycket är lågt, kompenserar kroppen genom att producera flera röda blodkroppar. Inom idrotten bidrar ökat antal blodkroppar till en ökad syretransport förmåga. Hb normaliseras oftast efter 5-10 dagar efter vistelser på hög höjd.

  Referens:
  Bjuvang, A., Kjellberg, M., Rehle, H. & Åkesson, Å. (2014). Klinisk fysiologi och klinisk fysiologi. Lund: Studentlitteratur.
  Posted 18:50, 2 Mar 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.