Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Anaerob energiomsätting

Anaerob energiomsätting

  Table of contents
  No headers

  Anaerob energiomsätting

  Anaerob energiomsättning är förbränning utan syre dvs musklerna använder kolhydrater (glykogen) som ger snabb energitillförsel (bildar stora mängder ATP på kort tid) men också tar slut snabbt. Cellen blir också sur då det bildas slaggprodukter som mjölksyra och fosfat: Denna metod använder kroppen när man tar i så mycket eller ökar takten så snabbt att syret inte räcker till och man behöver energi snabbt. Det är alltså en oekonomisk process jämfört med den som sker i motokondrierna.

  När ATP tar slut tar kroppens snabbaste energireserv över, PCr (kreatinfosfat). PCr finns liksom ATP lagrat i muskelfibrerna (Michalsik & Bangsbo, 2004).  Mängden PCr som finns i kroppen är tillräcklig för att återställa ATP förråden 3 gånger om, dvs nog för en maxlöpning på ungefär 10 sekunder om man bara använt energi från PCr. Om mjöksyran som bildats är mycket hög påvekas dock återbildninge av PCr negativt och det tar längre tid för depåerna att återhämta sig.

  Flera olika enzym bidrar till den anaeroba energifrigörelsen som sker utanför mitokondrierna i muskelcellens cytoplasma. De Enzym som medverkar i glykolysen dvs nedbrytning av glykogen till pyrodruvsyra, kallas glykolytiska enzym eller ibland laktacida enzym då laktat kan bildas vid denna process. De enzym som spjälkar ATP och PCr benämns alactacida ezym. (Michalsik & Bangsbo, 2004). 

  Det aeroba systemet är mycket mera långsamt än det anaeroba vilket betyder att det tar några minuter innan syreupptagningen har hunnit anpassa sig så det aeroba systemet kan arbeta för fullt. Dessförinnan kommern kroppen att använda sig av anaeroba system och en syreskuld byggs upp som sedan stabiliseras. Samma sker när man höjer intensiteten för snabbt. Genom uppvärmning kan man höja den initiala syreupptagningsförmågan och på så vis minska syreskulden som uppstår vid hårdare arbete.

   

  Anaerob effekt är ett mått på musklernas förmåga att skaffa sig energi utan att förbruka syre. Den maximala anaeroba effekten är detsamma som den högsta hastigheten vid vilken anaerob energi kan frigöras. Den anaeroba effketen kan höjas genom att glykolysen ökas, samt en ökning av hastigheten på nedbrytningen av ATP och PCr. I tränings/tävlingsammanhang är denna förmåga avgörande vid t ex när det handlar om löpning med maximal intensitet på kort distans. (Michalsik & Bangsbo, 2004).

  Anaerob kapacitet står för den största möjliga anaeroba energifrisättningen som kan uppnås genom arbete intill utmattning. Den anaeroba kapaciteten innefattar förmågan att arbeta med hög intesitet under så lång tid som möjligt och detta är kopplat till bl a kroppens förmåga att anpassa sig till det sänkta pH-värdet som kommer av mjölksyraproduktionen. Även kroppens hantering av andra ämnen t ex kalium spelar roll. Träning av den anaeroba kapaciteten kallas för toleransträning. (Michalsik & Bangsbo, 2004).

   

  Referens:

  A. Hansen, C. J Sundberg Hälsa på recept 2014

  Annerstedt, C. Gjerset, A. Idrottens träningslära. Universitetsförlaget 1992.

  Michalsik, L. & Bangsbo, J. (2004) Aerob och anaerob träning. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Här Kommer NINA fotsätta skriva enl uppgift WIKI 1.2
  Posted 09:00, 23 Feb 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.