Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Artiklar om fysisk aktivitet och hälsa > Instruktioner till uppgiften > Betygskriterier för artikel (INL2)

Betygskriterier för artikel (INL2)

  Table of contents
  No headers

  Momenten wiki 2:1 + 2:2 + 2:3 omfattar totalt 2,5 hp (kallas INL 2 i kursplanen). För momenten ges ett samlat betyg med betygsskala U – VG.

   

  Wiki 2:1

  Kriterier för G

  Texten är en fördjupande artikel inom området fysisk aktivitet och hälsa, och omfattar motsvarande ca 3 A4-sidor. Texten redovisar fakta och kunskaper som är korrekta och relevanta för området. I texten integrerar studenten fakta från olika källor till ett eget resonemang. Texten innehåller all den information som behövs för att läsaren ska förstå tankegången. De källor som används är minst två expertgranskade vetenskapliga artiklar samt ett antal aktuella fackböcker och/eller expertgranskade webbsidor. Korrekt angivna referenser gör det möjligt för läsaren att se vilka källor som ligger till grund för de olika delarna av texten.

   

  Kriterier för VG 

  Texten uppfyller kriterierna för G. Aktuell forskning används som ett väsentligt underlag för texten. Ofta används flera olika källor för att bekräfta viktiga fakta och för att jämföra, analysera och diskutera olika omständigheter, observationer eller idéer.  De olika delarna i texten ansluter väl till varandra, och följer i logisk ordning så att förståelsen underlättas. Språkets form är väl anpassat för uppgiften. Referenshanteringen tillämpas i stort sett felfritt. Medstudenters kommentarer och förslag (se wiki 2:3) hanteras på ett konstruktivt sätt för att ytterligare förbättra texten.

   

  Wiki 2:2

  Kriterier för G

  Konstruktiva kommentarer har lämnats till minst tre andra studenters arbeten. Kommentarerna visar att studenten läst texten kritiskt.

   

  Wiki 2:3

  Kriterier för G

  Om ändringar i texten bör göras är upp till studenten själv att avgöra, detta är inget krav för godkänt men kan bidra till att höja det samlade betyget på hela momentet INL2 (se ovan).

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.