Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Artiklar om fysisk aktivitet och hälsa > Fysisk aktivitet vid astma och KOL ( L.A )

Fysisk aktivitet vid astma och KOL ( L.A )

  Table of contents
  No headers

  Fysisk aktivitet vid astma och KOL                                   Liselotte Angel Robinson 2015-04-27 

   

  KOL

  KOL-Kroniskt obstruktiv lungsjukdom som är kroniskt inflammatorisk. Sjukdomen orsakas till 90 % av tobaksrök (1). Det förekommer också hos de som utsätts för industriella föroreningar och avgaser. Det finns även en ärftlighet att få sjukdomen samt att den ökar med stigande ålder. De flesta är över 40 år när sjukdomen debuterar (2). I Sverige beräknas mellan 400.00 och 700.000 personer ha drabats av sjukdomen (3). Den är helt eller delvis irreversibel (1). Den kroniska inflammationen i lungorna leder till ökad slemproduktion och hosta. De små luftvägarna blir förträngda och då minskar luftflödet. Luftvägarna blir också mindre elastiska och styva. Detta beror på en process som kallas fibros vilket innebär att det produceras för mycket bindväv. Kol drabbar hela lungan (4). KOL delas upp i fyra stadier där stadium 1 har de svagaste symtomen på sjukdomen. Lungfunktionen är normal men patienten har kronisk hosta och ökad slemproduktion. I de sista stadiet nummer 4 är patienten svårt påverkad då luftflödet är kraftigt försämrat. Patienten kan vara beroende av syrgas och är begränsad i sitt vardagsliv (5). 

  Astma

  Astma är liksom KOL en kronisk lungsjukdom dock är den reversibel (1). i Sverige beräknas upp till en miljon personer lida av någon typ av astma (4). Det finns en finns ärtflighet för astma (8). Astma börjar oftast i barndomen eller i ungdomsåren. Astma utlöses av en allergen som inte alltid kan fastställas. Den kan även utlösas av en virusinfektion (5). Inflammationen i luftvägarnas slemhinnor gör att musklerna i luftrören drar ihop sig och svullnar. Luftflödet till lungorna begränsas och det kan uppstå andnöd och hosta (8). Det bildas slem och ibland kan det höras pipande ljud i bröstet. Även besvär från bihålor och näsa kan uppkomma (9). Astma debuterar akut och förvärras sällan succesivt. Symtom på astna kan variera väldigt mycket i svårighetsgrad och och patienten kan vara besvärsfria i långa perioder (5). 

  Rekommendationer om fysisk aktivitet enligt YFA

  Rekommendationer om fysisk aktivitet med primärt syfte att främja hälsan. 2015 rekommendationer är framtagna och reviderade av YFA ( Yrkesföreningar för  fysisk aktivitet ). Dessa rekommendationer syftar till att ge ett hållfast underlag för vad som är vetenskapligt belagt vad gäller allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet för den vuxna befolkningen, till politiker och andra beslutsfattare . Rekommendationerna gäller för att främja hälsan, minska risk för kroniska sjukdomar, bevara eller förbättra fysisk aktivitet samt förebygga förtidig död (3). Alla vuxna från 18 års ålder rekommenderas att vara fysisk aktiva minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig och spridas ut på minst 3 av veckans dagar. Ifall intensiteten är hög rekommenderas 75 minuter i veckan utspridd på minst 3 av veckans dagar. Flertalet av de stora muskelgrupperna bör tränas genom muskelstärkande fysisk aktivitet som t.ex styrketräning, minst 2 gånger per vecka (9).

  Fysisk aktivitet vid astma

  Det är att rekommendera en utredning av den fysiska statusen så träningen blir advekat och så effektiv som möjligt. Det kan göras genom olika funktionstester så som mätning av syrgasmättnad, cykeltest och test på löpband. Det finns även med viss apparatur möjlighet att mäta muskelstyrka. Personen kan också fylla i en självskattningblankett angående generell hälsokvalitet (10). 10-20 minuter innan träning är det bra att inhalera luftrörsvidgande medicin. Värm alltid upp långsamt, gärna 15-20 minuter (1). Många astmatiker får andningssvårigheter vid fysisk ansträngning. Löpning ger mer besvär än gång och joggning samt kan det kännas mer besvärligt att träna utomhus när det är kallt. Det är också att föredra att träna intervall med 2-3 minuters högintensiv träning som varvas med lågintensiv träning under 1-2 minuter. När det gäller styrketräning så är det att föredra en dynamisk uthållighetsträning. Träningen bör omfatta bålmuskulatur samt skuldror, arm och ben. Varje övning ska göras 8-12 gånger. Övningen bör upprepas 2-3 gången samt att det är viktigt med en vila mellan på 1-3 minuter mellan varje omgång. Väljer personen att köra mer högintensivt räcker det med träning 2-3 gånger per veckan annars kan träningen ske dagligen (10). Det har visat sig att aerob träning 2-3 gånger per vecka under minst 6 veckor har ökat livskvaliteten hos de med astma (1). Under varje träningspass bör det ingå rörlighetsträning för bl. a nacke, skuldror, thorax, ben och vadmuskler (10). Vid varje träningsslut bör nedvarvning ske på ca 5-15 minuter. Högintensiv fysisk träning hos vuxna med astma har gjort att deras medicinintag har kunnat minskas. Det är läkemedel med inhalationssteroider som har kunnat minskas. Detta beror på att de kardiovaskulära funktionerna förbättras och ventilationen blir bättre (2). Det har gett dem bättre fysisk förmåga och lindrat symtom (1). De med gravt nedsatt fysisk förmåga av astman rekommenderas att utföra lätt fysisk aktivitet samt rörlighets- och styrketräning (10). 

  Fysisk aktivitet vid KOL

  Utredning av den fysiska statusen bör alltid göras innan träningsprogram skapas för den KOL drabbade personen. Syrgasmättnad och hjärtfrekvens vid vila samt ansträngning ska utföras. Blodtryck ska mätas och vid de fall där BMI ligger för högt är det bra att ta kontakt med en dietist. Bästa resultat vid träning är om den är ledd av en personlig tränare ( PT) . Rekommendationer är att inta kort eller långtidsverkande läkemedel i inhalationsform eller för de som behöver använda syrgas (2). Det går utmärkt att dra med sig sin syrgastub och vara uppkopplad till den under träningen. Det finns flera olika självskattningsfrågeformulär samt finns olika typer av gångtester. Det går också att mäta balansen genom ett test som heter Time up and go (TUG). Den KOL sjuka personen ska resa sig upp från en stol, gå fyra meter framåt, vända och gå tillbaka till stolen och sätta sig. Då testas funktionell balans (2). Ett viktigt test är självskattningstestet för andfåddhet. På Borgs CR 10-skala är målet för skattad andfåddhet 5 av 10 och när det gäller ansträngning 15 av 20 på Borgs  RPE-skala (2). Att få rätt på andningstekniken är ett av de viktigaste med fysisk aktivitet för dessa personer. Det blir lättast med sluten läppandning vilket innebär an aktiv utandning genom lätt slutna läppar. Detta hjälper till så att inte luftvägarna faller samman och att det blir en förlängd utandning (2). Vid träning för KOL patienter så är rekommendationerna att träna på en måttlig till hög intensitetsnivå ( >60 % av den maximala kapaciteten ). KOL patienter har svårt att påverka sin tidalvolym ( andningsdjup ) och får istället höja sin andningsfrekvens för att kunna öka sin ventilation. KOL patienter blir lätt inaktiva på grund av sin dyspné och detta påverkar även skelettmuskelfunktionen (6). Styrketräning blir en viktig del av den fysiska aktiviteten och bör utföras minst 2-3 gånger per vecka. 8-10 övningar med 8-12 repetitioner och 1-2 set. Belastningen ska stegras under träningsperioden för att ge den högsta effekten. Det är viktigt med rörlighetsträning för de nedre och övre extremiteterna. Denna träning kan ske 2-3 gånger per vecka (2). I studier har det visat sig att intervallträning och kontinuerlig träning har likvärdiga positiva effekter. Det kan dock vara en fördel med intervallträning för de med grav KOL eftersom det kan vara svårt för dem med för stor påverkan på andningen. Det finns idag evidens för att fysisk träning i kombination med rehabilitering har effekt. Träningen bör genomföras minst 3 gånger per vecka och minst 30 minuter per pass. Träningsperioden bör vara under minst 6-8 veckor (2).

  Sammanfattning

  Både KOL och astma är kroniska obstruktiva lungsjukdomar. I båda sjukdomar är fysisk aktivitet väldigt viktig för hälsan och livskvalitén. För KOL patienter förbättras den fysiska kapaciteten men inte lungfunktionen. Det är lättast för personer med KOL att utföra styrketräning än aerob träning på gund av den ventilationsmässiga begränsningen. KOL sjuka personer behöver skräddarsy sin träning då deras fysiska kapacitet och möjligheter skiljer sig beroende av i vilket stadie av sjukdomen man befinner sig i . Även vid grav KOL finns fördelar med träning även om det ska ske med hjälp av extra syrgas under träningen. Styrketräningen ska ske på hög intensitetsnivå ( 50-85 % av maximalbelastning) (5).  När det gäller personer som lider av astma är aerob träning 2-3 gånger per vecka lämpligt, hög intensitetsnivå (60 % av VO2 max ) (10). Innan träning ska det alltid ske en lång uppvärmning i intervallform. Här kan det också vara lämpligt att inhalera sin medicin innan träning. Astma patienter bör också träna både rörlighets-och styrketräning. För både astma och KOL patienter har träningen visat sig ge en förbättrad livskvalitét, ökad fysisk förmåga och mindre symtom. Rekommendationerna för bägge dessa grupper är att träna oberoende av ålder och sjukdomsgrad. Är personen ovan vid fysisk träning går det att bli remitterad till en sjukgymnast för att starta upp sin träning.

   

  Referenser

  1. Wadell, K, Fysisk träning och aktivitet vid lungsjukdom, Umeå, Samhälls medicin och rehabilitering, Sjukgymnastik, Umeå Universitet, 2014-03-26.

  2. Emtner M, Wadell K . Fysisk aktivitet vid kronisk obstruktiv lungsjukdom [Internet]. Stockholm: FYSS; 2015-02-15 [ citerad 01 maj 2015) Hämtad från: http://fyss.se/wp-content/uploads/20...ungsjukdom.pdf

  3. Wadell, K. Behandlingsriktlinjer för fysisk träning vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, Uppsala, Sjukgymnastikavdelningen, Akademiska sjukhuset, 2006-08-24.

  4.Hallgren O, Mori M, Bergqvist A, Thiman L. Vad händer i den sjuka KOL-lungan? [Internet]. Lund, Lungmedicin och Allergologi; 2011 [ citerad 01 maj 2015] Hämtad från: http://www.vetenskaphalsa.se/wp-cont...sDag2011-7.pdf

  5.Fyra stadier av KOL [Internet]. Netdoktorn 2015 [citerad 04 maj 2015] Hämtad från http://www.netdoktor.se/sluta-roka-s...stadier-av-kol

  6..Kull I, Johansson G S, Lisspers K, Jagorsstrand B, Romberg K, Tilling B, Ställberg B. Astma/KOL-mottagningar i primärvården ger effektivt omhändertagande.. Läkartidningen. 2008-10-14(42).

  7. Söderlund I, Åfeldt P-E, Naglo O, Schönborg U. Familjeläkarboken, orginalets titel The Macmillian guide to Family Health, Aarhuus, Danmark, Aarhuss Stiftsbogtrykkerie, Danmark , 1992. ISBN 91 37-09395-9.

  8.Vad är astma ? [Internet]. astma-och allergilinjen; 2012 [citerad 01 maj 2015] Hämtad från: http://www.astmaochallergilinjen.se/astma

  9.Jansson E, Hagströmer M, Anderssen S A, Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna [Internet]. Stockholm: FYSS; 2015-03-04 [ citerad 01 maj 2015] Hämtad från: http://fyss.se/wp-content/uploads/20...%82r-vuxna.pdf

  10..Emtner M. Astma [Internet]. Stockholm: FYSS;2011-02-17 [citerad 01 maji 2015] Hämtad från http://fyss.se/wp-content/uploads/20.../17.-Astma.pdf

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Förslagvis hade det gått skriva om en allmän inledning om lungsjukdomar, helst inte två inledningar i samma rapport, går att ta bort ordet inledning från KOL o Astma, då undviker man det problemet, det är lite som mer som definitioner, beskrivningar, bla om prelatens etc.

  Koncentrerad tydlig text, bra med tydliga och specifika instruktioner för kol-astma patienter som ofta redan kräver specialistvård. Utmärkt, det gav mycket nyttig information. Särskild värdefullt tyckte jag att det var att kunna få dessa grupperna särskilda i status och behandling!
  Posted 23:56, 7 May 2015
  Bra och tydligt med konkreta förslag på hur träning/aktivitet kan bedrivas. Kanske hade önskat någon info om vad som händer med kroppen efter träning som gör att medicinintaget ofta minskar hos astmapatienter.
  Posted 18:33, 8 May 2015
  Tack för tipsen och rekommendationerna. Jag har ändrat i min text !
  Posted 09:20, 10 May 2015
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.