Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Ergoreceptorer

Ergoreceptorer

  Table of contents
  No headers

  I kroppen finns en mängd olika sensoriska receptorer. En receptor har som uppgift att vidarebefordra signaler till olika typer av sensoriska neuron.

  Receptorerna reagerar på olika saker, till exempel vibration, värme, kyla med mera. En typ av receptor är "Ergoreceptorn". (Norrbrink och Lundberg 2014, s.16) (Henriksson och Rasmusson, s.54).

  Ergoreceptorerna finns belägna i kroppens skelettmuskulatur och är delaktiga vid aktiveing av det descenderande smärthämningssystemet. Receptorn reagerar på det ökade tryck som uppstår i en muskel under muskelkontraktion. Stimuleringen kan ske genom akupunktur, fysisk aktivitet eller el-stimulering (lågfrekvent TENS). (Nisell och Lundeberg, s.97-99).

  Ergoreceptorerna skickar signaler via a-delta fibrer upp till ryggmärgens bakhorn, signaler skickas sedan vidare därifrån via uppåtgående banor, så kallade ascenderande banor, och sedan upp till talamus. Innan signalerna nått sitt mål aktiveras även ett område som kallas för PAG (Periaqueductal Grey) som i sin tur via transmittorsubstanser hämmar smärtsignalerna.

  Denna typ av smärtlindring är mer generell och tar längre tid på sig att aktiveras. Det innebär att för att få maximal smärtlindring via sensorisk stimulering krävs det att en behandling eller en fysisk aktivitet varar i minst 20 till 40 minuter. Effekten kan även öka över tid och man bör därför utföra behandlingen/aktiviteten vid upprepade tillfällen för bäst resultat. (Norrbrink  och Lundeberg, s.38+109) 

  Sammanfattningvis har ergoreceptorerna på det här viset en viktig roll vid den supraspinala smärthämningen.

   

  Referenser:

  1. Olle Henrikssion och Margaretha Rasmusson.2009. Fysiologi med relevant anatomi. 2:4 upplagan.

  Polen: Studentlitteratur AB

  2. Ralph Nisell & Thomas Lundeberg. 2008. Smärta och inflammation. 1:16 upplagan.

  Malmö: Studentlitteratur AB

  3. Norrbrink och Lundberg (red.) 2014. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. 2:1 upplagan.

  Lund: Studentlitteratur AB

   

  Denna text är skriven av Amanda Käkelä

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.