Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Efaptisk impulstransmission

Efaptisk impulstransmission

  Table of contents
  No headers

  Nedsatt eller förlorad elektrisk isolering mellan olika ingående nervtrådar, efter en nervskada, möjliggör en omedelbar elektrisk koppling mellan två perifera neuron, så kallad efaptisk impulstransmission (1, 2). Efaptisk impulstransmission är likt ektopisk impulsbildning en spontan aktivitet i nervsystemet i de primära afferenta fibrerna och kan ge upphov till neuropatisk smärta (3). Båda dessa patofysiologiska mekanismer är troligtvis viktiga för smärtgenerering vid nervskador perifert om dorsalrotsgangliet och sker på perifer nivå (1, 4). Efaptisk transmission kan uttryckas som beröringsorsakad smärta med kommunikation mellan beröringssystemet och smärtsystemet i periferin (4). Ett skadat myelinskikt på en nervfiber som fortleder A-beta-fibrer, icke smärtsamma stimuli, kan ge upphov till en spontan aktivitet. Det sker en efaptisk transmission mellan A-beta-fibrer och nociceptiva afferenter (2). Skadan längs med axonet kan ge upphov till att signaler ”hoppar” från den skadade nerven till en smärtfiber. Stimulit uppfattas då som smärtsamt (4).  Detta förklaras som efaptisk överledning och fortleds över till en annan nivå, till centrala strukturer (3). Genom efaptisk transmission kan det patologiska inflödet i perifera nerver efter en nervskada involvera fler nervtrådar än bara de som är primärt skadad.
  Utöver den spontant uppträdande smärtan kan den spontana aktiviteten även orsaka andra känselsensationer som dysestesier och parestesier (1, 3). Exempel på sjukdom där efaptisk transmission framkallar neuropatisk smärta är MS (1).
   

   

  Referenser

  1.    Fagius J, Aquilonius S-M. Neurologi. Stockholm: Liber; 2006. s. 459

  2.    Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta - Bakgrundsdokumentation - Neuro bakgrund_bokm.pdf [Internet]. [citerad 24 september 2016]. Tillgänglig vid:                           https://lakemedelsverket.se/upload/h...grund_bokm.pdf

  3.    Molin B, Norrbrink C, Lundeberg T, Lund I, Lundeberg S. Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010. s. 78

  4.    Hansson P. Läkartidningen [Internet]. Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central. 2008 [citerad 24 september 2016]. Tillgänglig vid:         http://www.lakartidningen.se/Functio...rticleId=10349 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.