Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Calcitonine gene-related peptide (CGRP)

Calcitonine gene-related peptide (CGRP)

  Table of contents
  No headers

  Calcitonine gene-related peptide (CGRP) är en neuropeptid som identifierades i den intrakraniella cirkulationen för mer än två decennier sedan (1). Neuropeptider är en grupp signalsubstanser (transmittorsubstanser) som bland annat är involverade i smärtaktivering i centrala nervsystemet (CNS) (2). Elektriska impulser mellan nervceller överförs på kemisk väg i så kallade synapser. När aktionspotentialen når nervändslutet frisätts signalsubstanser i synapsklyftan. Signalsubstanser som bidrar till signalöverföringen är i första hand glutamat, men vid en kraftfull eller ihållande smärtsignalering frisätts även neuropeptider så som substans P och CGRP (2). CGRP bildas oftast i cellkroppen och transporteras genom nervcellens axon till nervändslutet där de lagras i vesikler (blåsor) (2).

  I CNS har celler som innehåller CGRP identifierats i ett antal områden: hypotalamus, hippocampus, ventromediala kärnan i talamus, periventrikulära grå substansen och mitthjärnan. Det har konstaterats att fibrer som innehåller CGRP innerverar främre hypofysen, och även lillhjärnan. CGRP finns också i perifera nervsystemet och där finner man CGRP i  både omyeliniserade C-fibrer och i tunt myeliniserade A-deltafibrer. Dessa innerverar alla organ i kroppen inklusive huden, svettkörtlar, muskler och tarmar. CGRP identifierats har även idetifierats i vagala nervtrådar. Det är känt att CGRP kan modulera neuromuskulär funktion, delta i luftvägarnas reaktivitet för olika irriterande ämnen och påverka tarmrörelser (1).

  Den mest kända efekten av CGRP är dess påverkan på blodkärlen. Det är en av mest potenta vasodilaterande endogena substanserna. Nästan alla blodkärl i kroppen innerveras av nerver som innehåller CGRP. De intrakraniella blodkärlen som innerveras av sensoriska fibrer av typerna C och A-delta, har sitt ursprung i trigeminusgangliet och innehåller CGRP (1).  Vid akupunkt sker ibland en lokal rodnad i huden runt nålen, via axonreflexen och dorsalrotsreflexen. Dessa reflexer medför en frisättning av bland annat CGRP som utöver nämda ökning av kärldilationen även ger och lokalt ökad nutition samt tillväxtstimulering av endoteleller (2), vilket leder till ökad läkningsprocess efter en skada (3). Medverkan av CGRP vid smärta och inflammation vid kronisk artrit har nyligen klarlagts - perifer aktivering av CGRP i leden kan bidra till både inflammation och sensitisering (4).

  Studier visar även att CGRP har en nyckelroll vid primära huvudvärkssjukdomar, t.ex. migrän. Genom att CGRP-nivåerna ökar i samband med migränanfall uppfattas denna neuropeptid som en molekyl av centralt intresse vid migränbehandling. Detta stöds av de kliniska försök som gjorts med de nyligen utvecklade CGRP-receptorantagonisterna. Användning av dessa receptorantagonister har visats ha en god klinisk effekt, vilket tyder på att CGRP inverkar i patofysiologin vid migrän (1).

   

  Referenser:

  1.       Edvinsson, L. Kalcitoningenrelaterad peptid och migrän. Läkartidningen nr 50 2010 volym 107.      

  2.       Norrbrink, C. Lindeberg T. (red) 2010. Om smärta: ett fysiolgiskt perspektiv. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 19, 24, 25,108.

  3.       White, A. Cummings, M. Filshie, J. 2008. An introduction to Western medical acupuncture. S. 20.

  4.       Walsh DA, Mapp Pl, Kelly S. Calcitonin gene-related peptide in the joint: contributions to pain and inflammation. Br J Clin Pharmacol. 2015 Nov; 80(5):965-78. Epub 2015 Jul             

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.