Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Allodyni

Allodyni

  Table of contents
  No headers

    

   

  Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller beskrivs som sådan. (1) Allodyni är smärta vilken orsakats av en stimulans som inte vanligtvis orsakar smärta. Det kan upplevas i flertal olika vävnader så som muskulatur och vid nervpåverkan (2) och vid olika sorters stimulans (1,2). Termen har definierats för att särskiljas från hyperalgesi och hyperestesi. (1) Termen är utformad för klinisk användning och det finns därför inga referensvärden beskrivna för stimulits egenskaper. Vid bedömning av allodyni kan andra delar av kroppen, som motsatt sida, testas som en referens. 

   

  Vid akut smärta sker en perifer sensitisering med allodyni i det primära motorneuronets receptoriska fält. Vid ischemi, d.v.s syrebrist i en vävnad så får vävnaden brist på den muskelenergi, ATP som behövs för muskelrelaxion. Istället kvarstår en muskelspänning som förvärrar syrebristen ytterligare. Detta resulterar i frisättning av  prostaglandiner som kan vara både algogena (smärtalstrande) och sensitiserande. (3). Är smärtan inflammatorisk aktiveras eller sensitiseras nociceptorer perifert. Då tröskelvärdet sänks för nociceptorerna kommer normalt icke-smärtsamma stimuli att upplevas som smärtsamma, allodyni. Denna smärta upplevs lokalt i det skadade området, dvs det primära neuronets receptoriska fält. Efter ett par minuters nociceptoriskt inflöde till bakhornet i ryggmärgen sker en ökad känslighet även i det sekundära motorneuronet, central sensitisering. Detta kan leda till sänkt retbarhet hos de omkringliggande neuronen, och smärtan kan då upplevas som om den kommer från ett större område rund skadan. (3) Allodyni uppstår alltså som en konsekvens både av perifer och central sensitisering. Vanligen går allodynin tillbaka när vävnaden är återställd, men allodynin kan också bli kvarstående efter läkning (2). Vid allodyni förekommer ofta eftersensationer, i form av smärta efter att stimulans har upphört (3). Ett exempel på hur allodyni kan upplevas är känslan av beröring på solbrännd hud, där en vanlig lätt beröring kan upplevas brännande och svidande samt kan stanna kvar några sekunder även efter att beröringen upphört (3)

   

  Allodyni blir vanligen mest uttalat efter nervskada. (2)

   

  Elliot Krane, professor i Anestesiologi, perioperativ och smärtmedicin vid Stanford University Medical Center and of Pediatrics at the Lucile Salter Packard Children's Hospital,

  förklarar i länken nedan allodyni illustrativt och presenterar även ett patientfall.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ

   

   

   

   

   

  1. http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698. Besökt 2016-09-13, uppdaterad 6 oktober 2014.

  2. Rygh LJ, Hole K, Tjølsen A. Molecular mechanisms in acute and chronic pain states.Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Sep 8;125(17):2374-7. Review. Norwegian

  3. Norrbrink, C. Lindeberg T. (red) 2010. Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. S 65

    

    


    

    

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.