Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Akut smärta

Akut smärta

  Table of contents
  No headers

  )Redigerad av Elin Börjesson, 29/9.

  Akut smärta är en viktig och grundläggande komponent hos människan för överlevnad. Smärtan varnar för hot om skada eller redan uppkommen skada genom att aktivera reflexer som drar bort berörd kroppsdel eller undviker rörelser som ger smärta genom immobilisering (1, 2). Det är först efter dessa reflexer som smärtsignalen når sensoriska cortex som vi kan benämna det som smärta (1). Akut smärta kännetecknas av plötslig vävnadsskada, till exempel vid en brännskada, efter en operation, vid inflammation eller vid sjukdom. Ett vanligt exempel på ett akut smärttillstånd är sen- eller muskelbristning till följd av trauma (1, 2). Till de hör vanliga idrottsskador som fotledsdistorsion och muskelbristning på baksidan av låret (3) samt ryggsmärta (1).

  Kroppen reagerar på uppkomsten av den akuta smärtan genom en kraftig stressreaktion. Stressreaktion uppkommer via hypothalamus som aktiverar det endokrina och det autonoma nervsystemet (1). Påverkan av det autonoma nervsystemet leder till bland annat ökad andningsfrekvens, förhöjd puls och blodtryck, svettning samt ökad medvetandegrad (1, 2). En kraftig akut stressreaktion kan ge ökad tolerans för smärta under en begränsad tid, vilket man brukar benämna som stressinducerad analgesi (SIA). Smärthämning vid akut stress sker via de descenderande smärthämmande systemen och involverar olika delar av hjärnan, till exempel amygdala, prefrontala cortex och hypothalamus (1). Genom perifer sensitisering och central sensitisering kan den akuta smärtstimuleringen ge förändringar i smärtsystemet redan efter en kort period (1).

  Oftast försvinner smärtan när orsaken till smärtan inte längre kvarstår, som till exempel när en skada har läkt. För vissa människor försvinner dock inte den akuta smärtan utan övergår då till långvarig smärta (1, 2). Detta sker när smärtan har förekommit i cirka 3 månader (4). 

   

  Referenser:

  1. Lundeberg T, Norrbrink C. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010.

  2. Sand O, Sjaastad Ø, Haug E, Bjålie J. Människokroppen, fysiologi och anatomi. 2 rev. uppl. Stockholm: Liber; 2006.

  3. Thomeé R, Swärd L, Karlsson J. Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. Stockholm: SISU Idrottsböcker; 2011.

  4. Hansson T, Westerholm P, redaktörer. Arbete och besvär i rörelseorganen. En vetenskaplig utvärdering av frågor om samband. Stockholm: Arbetslivsinstitutet; 2001.

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Hej!
  Bra och intressant arbete med bra struktur! Det enda jag har att kommentera är grammatiska ändringar, vilket jag har gjort häröver. edited 19:20, 29 Sep 2016
  Posted 19:19, 29 Sep 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.