Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

  Table of contents
  No headers

  Skelettmuskulaturen och rörelseapparaten
  a) Benskörhet är en av de absolut vanligaste sjukdomarna i rörelseapparaten i Sverige. Beskriv principer för utformingen av fysisk träning som syftar till att motverka och förebygga benskörhet.

  b) När muskler växer så betyder det inte att mukelfibrerna blir fler utan att tvärsnittsytan på muskelfibern ökar. Förklara teorin bakom att vi får större muskelceller.  Kardiovaskulära och respiratoriska funktioner

  a) Hjärtfrekvens påverkas av träning. Ibland används hjärtfrekvens som ett mått på grad av fysisk träning. Beskriv bakomliggande fysiologiska orsakerna till förändringarna. Det kan vara vanskligt att använda  hjärtfrekvens i vila som ett mått på fysisk träningsnivå, förklara varför.
   
  b) Vilka möjligheter finns hos friska individer att med träning förbättra den respiratoriska förmågan?  Förklara vilka möjligheter och begränsningar som finns. 
   
  c) En tidigare otränad person som inleder ett konditionsträningsprogram uppvisar vanligen en ökning av maximal syreupptagningsförmågan på ca 10-15 % efter de första 6 veckor. Vilken/vilka fysiologiska förändringar anses ligga bakom denna ökning?
   

  Metabola, hormonella och immunologiska funktioner
  a) Hur skiljer sig träningsupplägget om du önskar att öka din fettförbränning under ett specifikt pass jämfört med om du vill öka din förmåga att förbränna fett generellt? 

  b) Vilka är de två "glukosnycklarna", dvs det som gör att cellen släppen in glukos?

  c) Beskriv på vilka sätt kan fysisk träning motverka och förebygga övervikt och fetma. Vilka komponenter bör inga i ett träningsupplägg inriktad på ett motverka dessa tillstånd?


  Stressrelaterad ohälsa och fysisk aktivitet
  a) Nämn minst 5 mekanismer som förklarar varför fysisk aktivitet reducerar stressrelaterad ohälsa. Nämn både fysiologiska mekanismer samt psykologiska / psykosociala mekanismer-

  b) Försökspersoner med förhöjd ångestkänslighet tränade på löpband med antingen hög eller låg intensitet bara den ena gruppen reducerade ångestrelaterade kroppsupplevelser vilken?

  c) Personer med stressrelaterad ohälsa kan behöva anpassning av träningsform som att tex träna i hemmet till att börja med för att sedan gå vidare, ge exempel hur gå vidare.

  d) Fysisk aktivitet har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att motverka stressrelaterad ohälsa. Hur ska träningen vara designad/upplagd för just detta specifika ändamål och vilka särskilda hänsyn till problematiken som ofta finns kring den stressrelaterade ohälsan behöver man ta hänsyn till?

  Motorisk kontroll och motoriskt lärande

  a) Beskriv begreppet motorisk kontroll?

  b) Vad krävs av dig för att koordinera och kontrollera rörelser med händelser i miljön?

  c) Vilka strategier kan du som fysioterapeut/tränare anända för att träna upp någons motoriska kontroll för en specifik övning/handling?

  d) Vad innebär instabilitet för motorisk kontroll och inlärning?

  Testa och utvärdera - grundläggande principer
  a) Vad innebär det att ett test har god reliabilitet respektive god validitet?

  b) Vad skiljer de submaximala uthållighetstesterna Ekblom-Bak-test och Åstrands test åt och vilket ska man använda?


  Träningsteorier/metoder för uthållighet
  a) Vilka träningsrelaterade förändringar av intracellulär miljö anses vara avgörande för att stimulera lokala anpassningar (på muskelcellnivå) till uthållighetsträning? Hur bör träningen utformas för att maximera dessa förändringar?

  b) Förklara varför en vältränad individ kan arbeta längre tid på högre intensitet utan att dra på sig mjölksyra?

  c) För inte så många år sedan rekommenderades idrottare ett extra intag av antioxidanter. Idag resonerar man annorlunda. Varför?

  d) Agneta 70 år är överviktig och har diabetes typ 2. Ge förslag på lämpligt träningsupplägg (hälsosynpunkt/insulinkänslighet).

  e) Barn, ungdomar och vuxna har olika förutsättningar när det gäller uthållighetsträning. Beskriv skillnaderna och hur man kan/bör tänka vid planering av träning i olika åldrar.


  Träningsteorier/metoder för styrka och snabbhet
  a) Vad menas med ocklusionsträning? Hur bör utförande av styrkeövningar se ut för att kunna utnyttja ocklusionseffekt?

  b) Vad händer med styrka och power när man blir äldre och varför?

  c) Vilka två komponenter bestämmer power?

  Träningsteorier/metoder för koordinativ förmåga, snabbhet och rörlighet
  a) Nämn minst 5 riktlinjer för snabbhetsträning.

  b) Vilka olika komponenter ingår i begreppen grundläggande snabbhet och komplex snabbhet?

  Nutrition, farmaka och fysisk aktivitet
  a) Vilken betydelse kan intag av kolhydratrik kost i direkt anslutning till träningspasset ha vid styrke- , respektive uthållighetsträning? Diskutera mekanismer.

  b) Hur kan behandling med NSAID inverka på träningseffekt hos yngre, respektive äldre individer?

  Fysisk aktivitet – ett äldreperspektiv
  a) Nämn 3 faktorer som kan orsaka fall hos äldre, och hur de kan förebyggas

  b) Hur ser träningsriktlinjerna ut för äldre enligt FYSS?

  c) Redogör för orsaker till varför det är viktigt för äldre personer att träna sin fysiska kapacitet regelbundet. Ange minst en orsak för 1) styrketräning, respektive 2) balansträning

  d) Redogör för begreppet sarkopeni och nämn tre effekter det kan medföra.

  Att främja fysisk aktivitet hos individen
  a) Nämn två olika verktyg som du som fysioterapeut kan använda dig av för att främja fysisk aktivitet hos en individ.

  b) Beskriv kortfattat den transteoretiska modellen.

  c) Nämn SCT's 3 olika processor och varför self efficiacy är en viktig del i dessa processer.

  d) Fysisk aktivitet  på recept - FaR - är mer än att bara skriva ut en receptblankett. Beskriv mycket kort de fem komponenter/beståndsdelar som ingår i arbetsmetoden.


  Planera och individanpassa träning
  a) När vi planerar och anpassar träning måste vi ta hänsyn till individens olika egenskaper och erfarenheter, både påverkningsbara och icke påverkningsbara, förutom detta behöver vi göra två saker för att kunna hitta vilken träningsnivå vi ska lägga patienten på och när vi ska stegra, vilka två saker är det vi behöver göra?

  b) Olika infallsvinklar påverkar frutsättningar och förväntat rehabiliteringsresultat hos olika patienter. Motivera hur du går tillväga för att göra ett träningsupplägg så individanpassat som möjligt.

  c) Vilka tre faktorer styr en rörelse?

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.