Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Instruktioner för fördjupningsarbetet

Instruktioner för fördjupningsarbetet

  Table of contents
  No headers

  För betygskriterier se studiehandledningen

   

  Det färdiga arbetet (wiki 7) ska vara en välstrukturerad sammanhållen artikel där du beskriver området och besvarar din frågeställning utifrån det underlag du har, d.v.s. de vetenskapliga studier du har utgått ifrån. Omfattningen ska vara motsvarande 3-5 A4-sidor (12 000–20 000 tecken inkl. blanksteg). Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och artikeln ska avslutas med en referenslista så man ser varifrån underlaget är hämtat. Arbetet skall vara skrivet med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven.

   

  Wiki 1

  Innan denna första hållpunkt ska du:

  1. Välja ett område att skriva om. Du väljer fritt vilken diagnos eller sjukdomsgrupp du vill fördjupa dig inom. Skapa en sida i wikin för ditt fördjupningsarbete och välj en lämplig rubrik.
  2. Formulera en specifik frågeställning. Din frågeställning ska vara relaterad till hur fysisk aktivitet kan användas som prevention eller behandling. Frågan ska vara formulerad på ett strukturerat sätt. Du behöver precisera vilken patientgrupp som avses, vilken typ av åtgärd du vill veta mer om och på vilket sätt effekten ska mätas. Du bör formulera frågan enligt det så kallade PICO-formatet (Population, Intervention, Control, Outcome), se länkar nedan.

  Wiki 1 ska vara klart den 6 februari, och efter det kommer du få en kort kommentar från din lärare.

   

  Wiki 2

  Innan denna hållpunkt ska du:

  1. Skriva ett utkast till en introduktion. I introduktionen kan du skriva allmänt om din valda sjukdom (mycket kortfattat) och vilken roll fysisk aktivitet har i prevention och/eller behandling. Här introducerar du också läsaren till det specifika område din frågeställning gäller. För introduktionen kan aktuella fackböcker och faktagranskade webbsidor användas som underlag. Dessutom ska en reviewartikel användas som underlag. Med reviewartikel avses här en artikel där en eller flera författare gjort en översikt över ett visst kunskapsområde (och där de godtyckligt valt vilka studier de använder som referenser; jämför med en systematisk litteraturöversikt, se nedan).
  2. Göra en översiktlig disposition av arbetet. Skriv ut underrubriker i wikin redan nu och fyll på med innehåll allt eftersom under kursens gång. Fördjupningsarbetet ska ha följande underrubriker:

  Introduktion

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Wiki 2 ska vara klart den 3 mars (du får ingen specifik kommentar till detta moment nu).

   

  Wiki 3

  Innan denna tredje hållpunkt ska du:

  1. Söka artiklar som underlag för att besvara din frågeställning. Underlaget ska utgöras av minst två olika behandlingsstudier. Minst en, gärna båda, bör vara randomiserade kontrollerade studier (RCT). Den andra studien kan alternativt vara någon annan typ av behandlingsstudie eller en systematisk litteraturöversikt, d.v.s. en heltäckande översikt som baseras på ett noggrant formulerat protokoll. Använd gärna SBU:s ”Mall för bedömning av relevans”  för att välja ut relevanta studier (se länk nedan). Beskriv under rubriken Litteratursökning i din text i wikin hur du gått tillväga. Ange vilka databaser och sökord du använt.
  2. Granska artiklarna. Den eller de RCT-studierna du valt ut ska du granska med hjälp av SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” (se länk nedan). Du behöver inte bedöma alla frågorna i  mallen, fokusera på frågorna A1c, A2c, A2d, A3e, A3f, A3h, A4a, A4c, A4f,  A5a, A5b, A5e och A5f. Du behöver inte göra någon sammanvägd bedömning enligt GRADE.
  3. Skriva ett utkast till resultat. Redogör för studiernas resultat och resonera i texten kortfattat kring hur pass relevanta studierna är i relation till din frågeställning (vilken population, vilken intervention etc) och vilka styrkor och svagheter studierna har enligt din granskning.

  Wiki 3 ska vara klart den 27 mars.

   

  Wiki 4

  Inför wiki 4 kommer ni att bli indelade tre och tre. Denna hållpunkt innebär att du ska:

  1. Stråla samman med två kurskamrater och diskutera era kvalitetsgranskningar. Stäm träff var och hur ni vill, t ex i ett studentrum i Connect. Beskriv för varandra vilka studier ni hittat/valt ut och hjälp varandra med eventuella frågetecken när det gäller granskningen enligt SBU-mallen. Om det finns fler frågetecken kan ni kontakta någon av oss kursansvariga.
  2. Göra eventuella redigeringar i text. Förutom ändringar du vill göra ska du skriva en kort kommentar i kommentarsfältet wikin där du berättar om du haft hjälp av diskussionen med kurskamraterna, och i så fall hur.

  Wiki 4 ska vara klart den 10 april. .

   

  Wiki 5

  Inför den femte hållpunkten ska du:

  1. Skriva ett färdigt utkast till fördjupningsartikel. Förutom eventuell finslipning av den text du skrivit hittills ska du nu skriva en Diskussion. Här resonerar du kring hur pass väl du lyckats besvara din frågeställning, d.v.s. i vilken utsträckning du hittat studier som undersökt den önskade patientgruppen, utvärderat de åtgärder, samt mätt effekten på det sätt du avsåg i din frågeställning. Här bör du också diskutera de kunskapsluckor som finns; utifrån det faktum att du endast granskat ett fåtal studier kan du resonera kring behovet av att inhämta ytterligare kunskap inom området. Du bör också diskutera vilken nytta kunskapsutvecklingen inom det specifika området kan ge, för den aktuella patientgruppen och/eller för samhället i stort. 

  Wiki 5 ska vara klart den 24 april.

   

  Wiki 6

  Med start tidigast den 25 april ska du:

  1. Läsa och kommentera två av dina kurskamraters utkast (samma som i wiki 2). Tanken är att författaren ska kunna ha nytta av kommentarerna för att förbättra sin text. Använd kommentarsfältet i wikin (eller stäm träff på nytt om ni hellre vill det, skriv i så fall – var och en – en notering i kommentarsfältet om detta så att vi som lärare kan följa arbetet).

  Wiki 6 ska vara klart den 2 maj

   

  Wiki 7

  Senast den 26 maj kl 13.00 ska ditt slutliga fördjupningsarbete vara klart.

   

  Presentationer av fördjupningsarbeten

  Presentationen av fördjupningsarbetena kommer att ske i halvklass. Du kommer att ha 10 minuter till förfogande för att presentera ditt arbete, och ytterligare 10 minuter för frågor och diskussion. Varje student kommer att bli tilldelad två andra arbeten att läsa och förbereda frågor om (inte samma arbeten som i wiki 4 och 6). Presentationerna kan göras antingen via Connect eller på campus och vi ska se till att alla kan presentera och följa diskussionen oavsett hur man deltar. Hur du väljer att presentera arbetet (endast muntligt, med stöd av bilder, powerpoint eller liknande) är valfritt.

   

  Länkar

  Att formulera frågor enligt PICO:

  http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/stall-tydligare-fragor-sa-far-du-battre-svar/

  http://www.ltu.se/ltu/lib/SUNDERBY-sjukhusbibliotek/RESURSER/Evidensbaserat

  https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_fos/bibl/PICO.pdf

                          

  SBU:s ”Mall för bedömning av relevans”:

  http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_relevans.pdf

   

  SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”:

  http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_randomiserade_studier.pdf

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.