Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Endometrios

Endometrios

  Table of contents
  No headers

  Introduktion

  Endometrios är en inflammatorisk, östrogenberoende kronisk sjukdom som ofta leder till bäckensmärta, operationer och infertilitet. Den exakta förekomsten av Endometrios är inte känd, men den uppskattas drabba 2 - 10 % av den kvinnliga befolkningen och upp till 50 % av infertila kvinnor kan ha sjukdomen (1).

  Vid Endometrios växer en endometrial-liknande vävnad utanför livmodern och orsakar en kronisk inflammatorisk reaktion som på sikt leder till fibrotisk ärrbildning samt sammanväxtningar. Det vanligaste är att enbart strukturer i bäckenet blir drabbat av endometriosvävnaden, men i värsta fall kan även diafragma och lungor drabbas (2) Vävnaden liknar den livmoderslemhinna som normalt sett växer inuti livmodern (3).

  Klassiska symtom vid diagnosen är svår mensvärk, djup smärta vid samlag eller annan penetration t ex insättning av tampong, smärta vid ägglossning, normal eller onormal mensblödning, infertilitet, smärta vid tarmtömning eller urinering och kronisk trötthet. Det är mycket vanligt att symtomen leder till negativa effekter på livskvalité och sexuell hälsa(1).

  Idag finns inget botemedel mot Endometrios. Bilden är ofta mycket komplex och ofta behövs det kompetens inom flera olika professioner för att nå terapeutiska resultat. Behandlingens mål är i första hand att minska smärta, öka livskvalité och förbättra social situation (4)

  I behandling använder man sig idag främst av analgetika i form av paracetamol, NSAID och opioder för att minska smärtsymtom och en del personer får även hormonbehandling. Det är även vanligt att kirurgi används och då i syfte att avlägsna den endometriella vävnaden. Det har dock visat sig att smärtintensiteten hos personer med diagnosen Endometrios är oberoende av utbredningen av endometrial vävnad. Central sensitisering samt triggerpunkter i bäckenregionen gör att smärtbilden ofta är oförändrad trots att den endometriala vävnaden avlägsnas. Flera studier har visat att personer med Endometrios har lägre smärttrösklar och att det finns en visceral smärtöverkänslighet hos dessa personer (5,6).

  En av de vanligaste behandlingsmetoder för generell smärta idag är fysisk aktivitet. Effekten av träning hos dessa personer är generell och leder till ökade smärttröskelnivåer i hela kroppen även om man sett att de största effekterna är lokaliserade till den kroppsdel som tränas. Fysisk träning medför smärtlindring både under och efter ett träningspass och det finns belägg för att personer som regelbundet utövar fysisk aktivitet har en högre smärttålighet än personer som inte gör det (7).

  Då man har sett att personer med Endometrios utvecklar en visceral smärtöverkänslighet och att man även har sett att fysisk aktivitet har god effekt hos personer med långvarig smärta ledde det fram till min frågeställning:

   

  Hur påverkar fysisk aktivitet smärtan vid endometrios hos fertila kvinnor jämfört med farmakologisk behandling?

  P: Kvinnor i fertil ålder med diagnosen Endometrios

  I: Fysisk aktivitet

  C: Farmakabehandling

  O: Minskad subjektivt upplevd smärta

   

  Litteratursökning

  En litteratursökning utfördes i databasen Pubmed med sökorden ”endometriosis physical activity”. Sökningen begränsades genom att välja bort artiklar som var äldre än 5 år. Resultatet blev 1 artikel som jag kände var relevant för min frågeställning ”Impact of physical activity on pain perception in an animal model of endometriosis”

  Därefter sökte jag vidare i databasen pubmed på sökorden ”endometriosis pain exercise”. Begränsningen på artiklar nyare än 5 år var kvar. Fann då ytterligare en artikel som jag ansåg relevant ”Endometriosis and physical exercises: a systematic review”.

  Då jag fann så få artiklar tog jag bort tidsbegränsningen för att hitta äldre artiklar också, men fann inga relavanta. 

  Jag använde även sökorden ”endometriosis” ”painkillers” ”exercise” och fann en artikel som jag tyckte verkade mycket intressant. Titeln för den här artikeln var ”pelvic pain in endometriosis: Painkillers or sport to alleviate symptoms? ”. Sökte dock i flera databaser bland annat pubmed, pedro, google schoolar, men kunde inte finna den i full text varpå jag inte kunde granska den. Kommer dock nämna lite om den i mitt diskussionsavsnitt.

  Provade även att söka med sökorden ”pelvic pain” ”exercise” och fick då en del träffar, men efter att ha läst några av artiklarna kände jag att de enbart berörde generell, odiagnosticerad bäckensmärta och inte endometrios som jag faktiskt använt i min frågeställning varpå jag valde bort dessa.

   

  Resultat

  Det visade sig att det är mycket få studier gjorda på effekten av fysisk aktivitet vid endometrios och bäckenrelaterad smärta och ännu färre studier gjorda som jämför fysisk aktivitet och farmakabehandling. Jag fann en studie där man har undersökt vilken effekt fysisk aktivitet har på råttor som har endometrios. Studien är publicerad 2015 och i studien nämns att även dessa författare inte har hittat någon mer studie där man har undersökt hur fysisk aktivitet kan vara till nytta för kvinnor med endometrios. Utförandet av studien är noga beskrivet och det är också lätt att följa vilka tester de har utvärderat och testerna är även utförda båda innan, under och efter testperioden. Råttorna skulle tillhöra ett visst viktspann (200 - 250 g) och delades upp i 4 grupper där 2 grupper fick endometriosceller inopererade och 2 grupper var sham grupper där det inte opererades in några endometriosceller utan där livmodern endast fick suturer under ingreppet. En grupp av varje utsattes för träning, medan den andra gruppen inte fick någon fysisk aktivitet alls. Råttorna i träningsgrupperna utsattes för 3 min simning per dag i 7 dagar och testperioden startade 22 dagar efter att endometrioscellerna blivit inopererade (8).

  I studien undersökte man smärtreceptorerna genom att bedöma nivåer av neurokinin och substans P. Man såg att en viss typ av opioid receptorer (MOR) minskade efter att endometriosvävnaden opererats in. När råttan sedan tränade ökade dessa receptorer igen. Det var en klar skillnad på ökning av MOR celler hos den tränade endometriosgruppen jämfört med den endometriosgrupp som inte tränade (8).

  Man bedömde även vilket beteende råttorna visade i vattnet (simmar, kämpar, dyker och orörlig). Det visade sig att den träningsgrupp som fått endometriosceller och den friska träningsgruppen hade nästintill samma värde på simning och på hur de kämpade i vattnet. Endometriosgruppen visade dock på en betydligt högre siffra vad gäller orörlighet vilket enligt författarna till studien misstänkte kunde hänga ihop med en känsla av hopplöshet. (8).

  Resultatet visade också att båda endometriosgrupperna (både den gruppen som hade utsatts för träning och den icke-tränande gruppen) hade lägre tolerans för nociceptionstest (värmeplatta) efter träningsperioden jämfört med innan operationen och innan träningsperiodens start (8).

  Under studien såg de även att av de råttorna som fått endometriosceller inopererade, men inte fått träna under studien hade samtliga (100 %) utvecklat lesioner efter implantaten, jämfört med 87,5 % av gruppen med endometrios som tränade. Hos de friska grupperna såg man inga tendenser till lesioner (8).

  Den andra studien som jag valde att granska var en litteraturstudie. Syftet med den studien var att undersöka vilka effekter fysisk träning har på kvinnor med endometrios när det gäller förekomst och möjliga terapeutiska effekter. Artikeln publicerades i januari 2014. I sökningen efter artiklar använde sig författarna av sökorden ”endometrios och fysiska övningar”, endometrios och livsstil och fysiska övningar” samt ”endometrios och riskfaktor”. Endast de studier som hade åtminstone en av följande egenskaper ansågs relevanta för studien: Observations eller experimentella studier, analytiska och beskrivande studier av sambandet mellan fysisk träning och endometrios, där endometrios har diagnosticerats genom laparoskopi. Enbart 6 st av 935 artiklar hade direkt koppling mellan fysisk aktivitet och endometrios och tillfredsställde på så sätt kriterierna för granskningen. Artiklarna var publicerade mellan åren 1986 – 2010 och analysen av dem visade att det inte finns några kontrollerade eller randomiserade studier som identifierar om fysisk träning förhindrar uppkomsten eller fortskridandet av endometrios och i vilken utsträckning fysisk träning kan vara till nytta för kvinnor med denna diagnos. De få studierna som har gjorts är av observationstyp med liten eller ingen signifikans. Genom litteraturen finns det därför ingen möjlighet att hitta den verkliga roll som fysisk träning kan ha för kvinnor med endometrios. Författarna till den här litteraturstudien önskar fler studier som är välkontrollerade och

  använder sig av validerade instrument för att undersöka effekten av fysisk aktivitet för den här patientgruppen (9).

   

  Diskussion

  Att använda råttor för att utvärdera effekten av fysisk aktivitet vid endometrios (8) är för mig inte så tillförlitligt. Jag anser att det är svårt att använda studien i kliniskt arbete då interventionsgruppen är för liten och dessutom inte gjord på människor. Råttorna har också enbart haft endometrios cellerna i 22 dagar innan träningsperioden startar. Hos människan upptäcks sjukdomen ofta många år efter att den har debuterat vilket även kan ha lett till en redan generaliserad smärtbild hos personen när diagnosen upptäcks. Träningen i studien utfördes i 7 dagar, 3 min per tillfälle. Detta anser jag är en för kort period för att kunna utvärdera vilken effekt fysisk aktivitet har på smärtan vid endometrios. En styrka hos studien (8) tyckte jag dock var att man har börjat beröra vilken effekt fysisk aktivitet har vid endometrios. Författarna har även varit mycket noga med att dokumentera både före, efter och under studien och samtliga värden var lätta att läsa av. Trots de bristande kompenenterna i studien anser jag ändå att den kan ge en fingervisning om i vilken riktning fortsatta studier kan utvecklas åt.

  I vården idag behandlar man främst endometrios med farmaka och kirurgisk behandling (5,6). I flera studier har man sett att smärtupplevelsen är oberoende hur mycket endometrial vävnad det finns i kroppen (5, 6, 8) och man har sett att den generella smärtan ökar hos personer med diagnosen endometrios. Vad säger då detta oss? Ja, vi kan bara spekulera eftersom vi inte har tillräckligt med forskning att gå på. Enligt min tolkning av befintliga studier är det smärtupplevelsen som personen ofta upplever mest besvärande och begränsande i det dagliga livet. Smärtan leder till inaktivitet, som i sin tur leder till nedsatt muskelstyrka vilket i sin tur leder till nedsatt funktion. Detta blir enligt min mening en ond spiral. Det som började med en endometrial smärta utvecklas sedan till en mer generaliserad smärta i kroppen vilket gör att tillståndet blir mer svårbehandlat. I en studie av Koppan, A et.al undersökte de, via en enkät, upplevelsen på livskvalité och smärta hos personer med endometrios. Under studien framkom det att de personer som åt smärtlindrande farmaka och samtidigt utövade fysisk aktivitet hade mindre effekt av farmakabehandlingen jämfört med dem som bara åt farmaka och inte utövade någon fysisk aktivitet. Båda grupperna upplevde dock en smärtlindrande effekt. Författarnas slutsats var att hos personer som utövar fysisk aktivitet är det eventuellt onödigt med farmaka då de utsätts för biverkningar utan att vinna några positiva effekter av behandlingen (10). Här skulle jag gärna se fler studier inom ämnet för att se hur vi bäst kan använda kombinationen farmaka och fysisk aktivitet för att lindra smärta vid endometrios.

  Idag har vi sett att fysisk aktivitet har god effekt på långvariga smärttillstånd (7) och varför inte utnyttja detta hos personer med Endometrios? Min erfarenhet är att personer med Endometrios undviker fysisk aktivitet på grund av smärta. Det hade varit intressant att studera i vilken utsträckning ett tvärprofessionellt terapeutiskt arbete i större utsträckning skulle vara till hjälp för dessa personer. Jag säger inte att vi skall ändra den kirurgiska behandlingen eller farmakabehandlingen, men vi kan lägga till fler kompletterande behandlingsmetoder t ex fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet skulle kunna förebygga att personen tappar styrka och funktion vilket på sikt eventuellt skulle öka möjligheten för att bibelhålla en bra styrka i vardagen trots smärtan. För måste vi fokusera på smärtan när vi pratar med våra patienter inom den här diagnosgruppen? När det gäller andra patientgrupper med långvarig smärta

  samtalar vi om vikten att inte låta smärtan ta över vår vardag. Att se till att bevara vår kroppsliga funktion och styrka. Om sedan smärtan också minskar i samband med att vi ökar den fysiska aktiviteten är det en bra bonus.

  Hos råttor såg man att stress förvärrade smärtan vid endometrios (8). Om vi hade gjort en likartad studie på människor som på råttor hade troligtvis inte stresskomponenten varit lika stor eftersom vi hade kunnat informera människan på ett tydligare vis om syftet med träningen. En råtta som släpps ner i en bassäng utsätts troligen för ett större stresspåslag då de inte förstår syftet med simningen. Dock vet vi idag att stress och oro kan förvärra ett smärttillstånd (7). Är personer med endometrios stressade? Troligtvis. De bär mest troligt på en inre stress och mycket oro vilket skulle kunna förvärra deras smärttillstånd. Även här finns det kanske behandlingsstrategier att tillämpa som än idag inte prövats i detta sammanhang.

  Efter att ha läst flertalet studier och artiklar kring ämnet är mitt intresse ännu större än tidigare. Att det finns ett behov av att göra fler randomiserade studier i ämnet finns inga tvivel om. Det hade varit mycket intressant att se vilken effekt fysisk aktivitet har på smärtan hos den här patientgruppen och hur mycket livskvalitén kan öka hos personen vid rätt behandling. Jag tror dock att det krävs att vi arbetar tvärprofessionellt då diagnosen är komplex och dels har en fysisk orsak i kroppen, men även en stark psykisk komponent.

  Jag har redan nu ökat min motivation att arbeta med mer fysisk aktivitet hos den här patientgruppen då jag tror på att fysisk aktivitet fungerar vid en central sensitiseringsproblematik. Jag tänker försöka hjälpa och uppmuntra i den utsträckning det är möjligt.

   

  Referenser

  1. Kennedy S, Bergqvist A, Chapron C, et al. ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis. Hum Reprod. 2005;20(10): 2698-2704.

  2. Sonavane SK, Kantawala KP, Menias CO. Beyond the boundaries—endometriosis: typical and atypical locations. Curr Probl Diagn Radiol. 2011;40(6):219-232. 3. Endometriosförbundet. 2016. http://www.endometriosforbundet.se/v...r-endometrios/

  4. Olovsson M. Medicinsk behandling av smärta vid endometrios. Endometriosföreningen. 2011-10-12. http://www.endometriosforeningen.com...rtiklarstudier

  5. Lidbeck J, Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta. Läkartidningen.

  6. Aredo J, Heyrana K, Karp B, Shah J, Stratton P. Relating chronic pelvic pain and endometriosis to signs of sensitization and myofascial pain and dysfunction. Semin Reprod Med. 2017;35:88-97

  7. Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta. Studentlitteratur AB Lund. 2015. ISBN 978-91-44-08970-6

  8. Hernandez S, L.Cruz M, Torres-Reveron A, Appleyard C. Impact of physical activity on pain perception in an animal model of endometriosis. J Endometrios Pelvic Pain disorder. 2015; 7(3): 89- 114. Doi:10.5301/je.5000231

  9. Bonocher C, Montenegro M, Rosa J, Ferriani R, Meola J. Endometriosis and psysical exercises: a systematic review. Reproductive Biology and Endocrinology. 2014, 12:4

  10. Koppan A, et.al. Pelvic pain in endometriosis: Painkillers or sport to alleviate symtoms?. Acta Physiologica Hungarica. Volume 97.2010.2.10

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Under diskussionen tillsammans med Samuel och Katarina fick jag bra tips på vad jag kunde ha med för komponenter i min diskussionsdel. Vi diskuterade även styrkor och svagheter med studierna och var helt överens om att det är ett intressant område som är outforskat och där det finns ett stort behov av mer forskning.
  Posted 17:37, 6 Apr 2017
  Det vore superintressant att göra en studie som (10), men med en tredje grupp som inte får farmaka utan enbart träning. Fast det kanske inte är etiskt försvarbart?!
  Posted 10:41, 24 Apr 2017
  Håller med dig! Hade gärna velat se vilken effekt fysisk aktivitet kan ha på smärtupplevelsen hos den här gruppen. Tror i och för sig mest på en kombinerad behandling av farmaka och fys. aktivitet för den här gruppen, men det kanske är svårt att utvärdera om det är båda ? Fast om en grupp får farmaka + träning och den andra gruppen enbart farmaka så borde det gå att utvärdera vilken livskvalité dem upplever (gällande smärta och delaktighet).
  Posted 13:52, 25 Apr 2017
  Hej igen!
  Jättebra jobbat, massor med intressanta tankar om ämnet att jobba vidare på. Jag har lite småpyssel som jag ser, om du vill ha. Först lite i resultatdelen. Jag tycker att 1a lilla stycket och de två första meningarna i nästa stycke hör till inledningen egentligen. Resultatdelen ska ju bara handla om vad dina studier hade att tillföra.
  Slutet av stycket som börjar "Då fyssk aktivitet anses ha god effekt...", där saknar jag jämförelse med de friska råttorna också, finns det att finna i artikeln? (dvs inte bara på endometri-råttorna före-efter).
  Nästa stycke, sista meningen, om att de är för få råttor. Det går ju att få signifikans, men det vi inte får är power (tillförlitlighet till resultatet), och överförbarhet. Tror jag i alla fall...
  Och i nästa styckes första mening, bara för tydlighetens skull, skriv gärna vad "förekomst" syftar på (dvs förekomst av sjukdom eller så), så skiljs det från det som kommer efter.

  Och så lite om diskussionsdelen, som egentligen är jättebra! Detta är finlir.
  I andra styckets första mening skulle jag vilja ha en referens till vårdprogrammet om det finns. Sen kanske den meningen egentligen hör någon annanstans, för sen byter du helt spår i nästa mening. Förstår du vad jag menar?
  När du pratar om den onda spiralen mot inaktivitet pga smärtan, är det taget ur forskning eller är det ditt eget resonemang? Om det är forskning behövs referens, annars, jätterelevant tänkt, behöver bara höras att det är din egen tanke. Och kanske att även det behöver beforskas! (Bra där - igen!)
  I det styckets sista mening, om farmaka+ träning VS endast farmaka, är det rätt som du skriver om forskarnas slutsats? (Dvs skippa farmaka, jag trodde det var tvärt om du berättade för mig, fast jag kan minnas fel! Och det vore ju vettigare om det är som du skrivit, men jag vill minnas att vi ojjade oss över det...)
  I 3 e styckets näst sista mening, finns en referens? Om deras ev ökade stress och oro? Annars kanske du kunde dra nån parallell kanske till något annat smärttillstånd och ökad stress/oro? Och kanske kan du utveckla mer om behandlingsstrategier för detta, och hitta någon parallell också till nåt annat smärttillstånd (med referenser).
  Sen är det ju jätterelevant med det tvärproffessnionella perspektivet här tycker jag, vill ha mer! Det kommer ju lite längre ner, men det kan kanske skrivas ihop för bättre emfas?

  Jättespännande, jag är på! Säg till när vi börjar : )
  Katarina
  Posted 20:42, 27 Apr 2017
  Hej Emelie.
  Intressant om läsa om ämnet. Av stor betydelse vore ju att tidigt kunna diagnosticera personer som drabbats och ge dem rätt verktyg/behandling. Som det är nu verkar det ju ta många år där det hinns byggas upp en svårbehandlad central sensititsering.
  Intressant resonemang om att inte sätta in smärtlindrande farmaka istället för nyttja fysisk aktivitet istället för att få mer vitt spridda förbättringar och kunna undvika biverkningar av medicinen. Detta bör ju också användas inom framtida studier med att jämföra medicin och fysisk aktivitet för patientgruppen.
  Diskussionsavsnitt i resultatdelen angående vad du tycker om studien bör flyttas till diskussionsdelen.
  Posted 14:53, 29 Apr 2017
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.