Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025, vt 2018 > Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

  Table of contents
  No headers

  Skelettmuskulaturen och rörelseapparaten

  …Vilken typ av träning har bäst effekt vid osteoporos? Nämn 3 viktiga träningsprinciper. (Stina Oknelid)

  …Aerob träning verkar fungera bättre än styrketräning vid artros, varför tror man att det är så? (Anna Ärlebäck)

  ...När en otränad person börjar styrketräna ses snabbt en ökning av muskelstyrka, vad beror denna ökning i styrka på? (Hanna Bergling)

  ...Varför har vältränade individer lättare att bränna fett än otränade invidier? (Amanda Gardelin)

  …Förklara ur ett fysiologiskt perspektiv vad som sker vid hypertrofi och vilka ämnen det är som styr denna anpassning. (Katarina Hesselgren)

  ...Vad menas med power? Hur räknas det ut, och varför är det viktigt? (Sofia Söderström)


  Kardiovaskulära och respiratoriska funktioner

  ... Nämn olika förändringsbara faktorer i det aeroba systemet på central- mellan- och lokal nivå? (Terese Landin)

  …Varför är uppvärmning/nedvarvning särskilt viktigt vid träning av hjärt- och kärlsjuka personer (Paula Eriksson)

  Vid vilka två kardiovaskulära tillstånd bör man avråda från hårdare fysisk aktivitet? (Maria Nooni)

  ... Varför är det speciellt svårt för vuxna män att träna hjärtmuskeln? (Linn Enqvist)

  ... Beskriv sambandet mellan träning och Vo2max hos prebuertala barn. (Linn Enqvist)

  ... VO2max används som ett mått på kardiovaskulär hälsa, men det finns en del människor som inte förbättrar VO2max med aerob träning, så kallade non-responders, vad är orsaken till detta och kan de ändå få hälsovinster av aerob träning? (Caroline Andersson)

  ... Ökad träningsstatus kan mätas med hjärtfrekvensreserven (HRR). Vad innebär den och vilka felkällor kan finnas? (Maria Signeul)


  Metabola, hormonella och immunologiska funktioner

  …Nämn tre träningsupplägg man kan använda för att få en metabol anpassning som påverkar muskelcellens val av energisubstrat och kroppens totala energiomsättning och vilken anpassning det blir. (Maria Bondesson)

  …Vilka funktioner har vitamin D och varför är den viktig i relation till träning (Peter Lamers)

  ...Ange tre riskfaktorer för att utveckla ett metabolt syndrom (Åsa Österlund)

  ...Olika individer kan vara bättre på att förbränna fett än andra. Beskriv vad som avgör detta och vad det beror på.(Katarina Berggren)

  ...Styrketräning kan förbättra blodsockerkontroll hos personer med diabetes. Beskriv hur. (Linda Sagnérius)

  ... Varför är ökat proteinintag att rekommendera ur fettreduceringssynvinkel? (Lisa Nüth)


  Kognitiva funktioner, hjärnhälsa

  …Hur påverkas hippocampus av fysisk aktivitet och vad kan det i sin tur ha för effekt? (Jeanette Sigfusson Nordgren)

  …Vad innebar "Bunkefloprojektet" och vad visade studien? (Anna-Carin Hultqvist)

  ... En ung hjärna är plastisk men outvecklad. Vad innebär detta för ett barn som får en hjärnskada? (Carina Maineborn) 

  ... Förklara skillnaden på att drabbas av en cancer diagnos i tidig ålder jämfört mot i senare skede, avseende symtom? (Kim Malmberg)


  Att mäta och bedöma fysisk aktivitet

  …Nämn en objektiv respektive en subjektiv metod för att mäta fysisk aktivitet samt någon för- och nackdel med respektive metod. (Stina Oknelid)

  …Vad står begreppet MET för och ungefär hur många MET motsvarar inaktivitet/stillasittande respektive måttlig aktivitetsnivå (Paula Eriksson)

  ... Nämn tre energigivande processer som sker i kroppen för att skapa ATP. Beskriv även vid vilken typ av aktivitet de valda processerna kommer till sin rätt (Sofia Söderström)


  Träningsteorier/metoder för uthållighet

  …Intervallträning är att föredra framför distansträning för att förbättra aerob kapacitet. Varför? (Hanna Bergling)

  …Vad är det i cellerna som triggar biogenes av mitokondrierna? (Åsa Österlund)

  ...Intervallträning ökar den lokala aeroba kapaciteten. Beskriv ett annat träningsupplägg som också ökar den lokala aeroba kapaciteten. (Linda Sagnérius)

  ...Aerobförmåga kan tränas upp, där anpassningar sker på olika nivåer, central-, mellan-  och perifer nivå. Hur kan man hos en otränad person träna upp anpassningen på perifernivå? (Carina Maineborn)

   


  Träningsteorier/metoder för styrka och snabbhet

  ...Förklara begreppet explosivitet och hur den är viktig ur en hälsosynvinkel hos exempelvis äldre. (Maria Bondesson)

  ...Vilka molekylärbiologiska/biokemiska processer ligger bakom ökningen av muskelns tvärsnittsyta och hur kan optimala träningsmodellen för muskelhypertrofi se ut? (Maria Nooni)

  …Hur kan vi träna oss till en förbättrad återhämtning av muskelstyrka mellan träningsseten? (Katarina Hesselgren)

   

  ... Förklara begreppet mekanotransduktion. (Linn Enqvist)

   

  Planera och individanpassa träning
  …Vad kan påverka den neuromuskulära utvecklingen och på vilket sätt kan du använda den kunskapen i ditt arbete som fysioterapeut (Peter Lamers)

  …När vi träffar patienter har alla individuella förutsättningar; nämn 3 inre faktorer och 3 yttre faktorer som påverkar. (Anna Ärlebäck)

  ... Varför är det bra att uppmuntra patienter till träning/fysisk aktivitet trots trötthet? (Terese Landin)

  ...Uppge tre faktorer som påverkar en individs återhämtningsförmåga? (Amanda Gardelin)

  ...Calcaneus utseende har visat sig ha en viss betydelse hos långdistanslöpare. Vad är det mer än ledens utseende som styr rörelse? Nämn ytterligare två faktorer som kan påverka. (Anna-Carin Hultqvist).   

  ... Om jag har en patient med axelbesvär som inte kan lyfta ena armen (och alltså inte kan träna i den rörelsen), ge exempel på hur patienten kan träna istället och förklara varför det gynnar axelbesvären? (Maria Signeul)

   

  Nutrition, farmaka och fysisk aktivitet

  …Vad har kolesterolet för uppgift och vad kan ske om du tränar och står på stattiner? (Lisa Nüth)

  …Hur kan samma antiinflamatorisk medicin påverka träningseffekten olika beroende på ålder? (Lisa Nüth)

  ...Hur påverkas träningseffekten av intag av antioxidanter? Varför? (Katarina Berggren)

  ...Vad har ämnet koppar (Cu) för effekt vid bl.a. en livsstilsförändring? (Jeanette Sigfusson Nordgren)

  ...När det kommer till aerob uthållighetsträning blir träningen mer effektivt när muskulaturens kolhydratsdepåer inte är påfyllda, beskriv kortfattat varför. (Caroline Andersson)

  ...Nämn 3 faktorer som stimulerar PGC1-alfa? (Kim Malmberg)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.