Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Kikhosta

Kikhosta

  Kikhosta/Pertussis

   

  Kikhosta är en vanlig sjukdom i hela världen, som drabbar både barn och vuxna. I Sverige och i många andra länder ingår kikhostevaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det har visat sig att vaccinet inte har livslång effekt. Kikhostevaccinet infördes på 1950 talet och upphörde under en period mellan 1979-1996 men infördes igen 1996. I u-länder är det en vanlig sjukdom som spädbarn dör av (Smittskyddsinstitutet, 2013) (Socialstyrelsen, 2008).

   

  Kikhosta är en allvarlig luftvägsinfektion som är smittsam för det enskilda barnet som är sjuk men även för omgivningen. Den angriper små barn eller de personer som är ovaccinerade (Socialstyrelsen, 2008) (Miall, Rudolf, & Levene, 2007).

   

  Infektionen orsakas av en bakterien Bordetella pertussis. Kikhostebakterien fäster på epitelet i luftvägarna och skadar flimmerhårscellerna. Det som blir kvar är de slemproducerande cellerna, som utvecklar ett tjockt segt slem, som leder till hostattacker (Socialstyrelsen, 2008, s. 33). Smittvägen för kikhosta är att den sprids via luften i små droppar från den som nyser/hostar. Virulensen för att smittas är hög, speciellt när sjukdomen debuterar. Inkubationstiden för kikhosta är ca två veckor (Ericson & Ericson, 2006) (Ekholm, 2012).

   

  Symtomen på kikhosta är att det börjar som en förkylning med hosta och feber. Hostan kommer attackvis och kan leda till kräkning relaterat till att barnet hostar så kraftigt att barnet då tappar andan och först i slutet av hostattacken lyckas dra in luft. Vid klassisk kikhosta pågår hostan i flera månader. För det barnet kan det innebära viktförlust och komplikationer som pneumoni (lunginflammation) encefalopati (förändringar i hjärnvävnaden) och övriga symtom kan vara att hörsel-, syn-, och ansiktsnerver. För det nyföddabarnet och spädbarn upp till ett år kan kikhosta bli ett allvarligt tillstånd som kan leda döden (Socialstyrelsen, 2008) (Ericson & Ericson, 2006).

   

  För att konstatera kikhosta tas en odling från nasofarynx (Ericson & Ericson, 2006). Det tar ca sex veckor innan du är smittfri från kikhosta. Detta är en anmälningspliktig sjukdom som läkaren ska diagnostisera och anmäla till smittskyddsläkaren i länet och till smittskyddsinstitutet (Ekholm, 2012).

  För att minska risken att smittas med kikhosta rekommenderas det att barnet följer det allmänna barnvaccinationsprogrammet som alla föräldrar erbjuds till sina barn. För att förhindra att allvarliga och smittsamma sjukdomar sprids i världen. Kikhostevaccinet ges tillsammans med Difteri och Stelkramp. Vaccinationen av kikhosta sker vid 5 tillfällen när barnet först är tre månader, fem månader, tolv månader, fem-sex år och fjorton-sexton år. För att kikhostevaccinet ska ha god effekt behövs det att vaccinationen upprepas enligt vaccinationsprogrammet (Carlsson & Silfverdal, 2013).

   

  Vaccin mot kikhosta började utvecklas under 1900-talets första hälft genom ett helcellvaccin (avdödade bakterier). Man började vaccinera mot kikhosta under 1950-talet i stora delar av världen. I Sverige började tillverkning av kikhostevaccin i kombination med ympämnne mot difteri och stelkramp 1950. Den vaccinationen ingick tre år senare i barnvaccinationsprogrammet och då syntes en tydlig minskning av kikhosta i Sverige. Processen för att tillverka kikhostevaccin ändrades på 1970-talet och vaccinet fick inte samma verkningsgrad och kikhostan ökade igen i Sverige, 1979 togs beslut om att sluta vaccinera barn mot kikhosta då det inte hade lika effekt som tidigare. I resten av världen fortsatte tillämpningen av helcellsvaccin.  I Japan började man att utveckla ett nytt vaccin mot kikhosta mellan åren 1980- och 1990. Vaccinet eller komponenter innehöll då delämnen från bakterien acellulära (cellfria). Kikhostevaccinet infördes igen 1996 efter många vaccinationsprövningar och det resulterade i att kikhostan på tre år hamnade på samma nivåer som på 1960-talet (Socialstyrelsen, 2008) (Ekholm, Rikshandboken barnhälsovård, 2013).

   

  Verkningsmekanism i kikhostevaccinet är ”Samtliga acellulära kikhostevacciner innehåller pertussistoxoid, dvs. ett bakterietoxin i avgiftad form. Därutöver ingår ytterligare ett, två eller fyra ämnen från bakteriens yta (filamentöst hemagglutin, pertaktin eller fimbrier av två sorter) (Socialstyrelsen, 2008, s. 75). Adjuvans (är ett ämne som aktiverar immunsystemet så att antikroppssvaret och skyddet ökar) i kikhostevaccinet är aluminiumhydroxid och spår av formaldehyd (FASS).

   

  År 2008 inträffade 16 miljoner fall av kikhosta i världen och 95 % av dessa fall var i utvecklingsländer och man uppskattar att 195 000 tusen barn dog av kikhosta. Främsta meningen med att vaccinera spädbarn mot kikhosta är att minska dödligheten. Vaccineras barnen 3 gånger mot kikhosta är 90 % skyddade mot kikhosta, det finns även studier som visar att det lönar sig att ge booster doser av kikhostevaccin hos ungdomar och vuxna för att minska spridningen av kikhosta (WHO, 2011). WHO (2011) uppsakttar att man under 2008 förhindrade 687 000 dödsfall av kikhosta genom att 82 % av alla spädbarn vaccinerades tre gånger mot kikhosta i världen.

   

  Idag erbjuds alla föräldrar i Sverige att vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet detta är frivilligt och bägge föräldrarna måste vara överens om att vaccinera sina barn. Nationellt vaccineras barnen tre gånger mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder (Socialstyrelsen, 2008).

   

   

  Litteraturförteckning

   

  Carlsson, R.-M., & Silfverdal, S.-A. (2013). Vaccination av barn och ungdomar. i Läkemedelsboken (19:e upplagan uppl.). Elanders Sverige AB: Läkemedelsverket.

   

  Ekholm, L. (den 18 09 2012). 1177 Vårdguiden. Hämtat från http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...omar/Kikhosta/ den 09 12 2013

   

  Ekholm, L. (den 18 09 2013). Rikshandboken barnhälsovård. Hämtat från http://www.rikshandboken-bhv.se/Text...uenzae-typ-b-/ den 09 12 2013

   

  Ericson, E., & Ericson, T. (2006). Klinisk mikrobiologi Infektioner Immunologi Sjukvårdshygien (3:e upplagan uppl.). Slovenien: Liber.

   

  FASS. (u.d.). Hämtat från http://www.fass.se/LIF/product?11&np...=0#composition den 09 12 2013

   

  Miall, L., Rudolf, M., & Levene, M. (2007). Barnmedicin i ett nötskal. (J. F. Ludvigsson, Övers.) Denmark: Studentlitteratur.

   

  Smittskyddsinstitutet. (den 09 09 2013). SMI smittskyddsinstitutet. Hämtat från http://www.smittskyddsinstitutet.se/...omar/kikhosta/ den 09 12 2013

   

  Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn Det Svenska Vaccinationsprogrammet En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. Edita Västra Aros.

   

  WHO. (den 21 06 2011). Hämtat från http://www.who.int/immunization/topi.../en/index.html den 12 12 2013 This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Mycket intressant läsning skönt att det har minskat i Sverige! Ni skrev att 2008 dog ca 195 000 barn i kikhosta. Hur ser det ut i Sverige? Har vi haft någon dödlighet senaste åren? /Rebecca
  Posted 12:27, 20 Dec 2013
  Varför upphörde vaccineringen mellan 1979 och 1996? Jag vet en person som är född 1985 och hade kikhosta vid fyra månaders ålder, en fruktansvärd upplevelse har föräldrarna sagt....
  Posted 13:18, 20 Dec 2013
  Väl skrivet! På övriga symtom skriver ni att hörsel, syn och ansiktsnerver kan, vadå undrar jag? Har ni hittat varför vaccinet ej ger livslång effekt och varför det behöver ges vid flera tillfällen för att ha en god effekt?
  Posted 10:35, 28 Dec 2013
  Intressant! Vet ni något mer hur det ser ut i övriga Europa, kanske framförallt Norden ingår det i vacciantionsprogrammet lika som i Sverige? Ni skriver att man i övriga världen fortsatt med helcelsvaccin, med ändring i Japan ges det fortfarande i exempelvis övriga Norden?
  Posted 11:22, 28 Dec 2013
  Ni har först skrivit att kikhostevaccinet ges vid fem tillfällen och längre ner i texten att det ges nationellt tre gånger. Menar ni att det ges tre gånger internationellt? Varför vaccinerar man "bara" tre gånger i så fall?
  Posted 21:04, 28 Dec 2013
  Kommentar 1) I Sverige 2012 rapporterades till Smittskyddsinstitutet 289 fall av kikhosta. Av dessa var35 barn ovaccinerade mot kikhosta. 15 st hade fått en dos av vaccinet. 4 st hade fått 2 doser. Inga dödsfall har rapporterats i Sverige (Linde,2013).

  2) Anledningen till att vaccineringen upphörde var att skyddseffekten av vaccinet inte var tillräckligt god för att fortsätta att vaccinera barn i Sverige. De var även mycket biverkningar av vaccinet som användes då som gjorde att det togs bort ur det allmänna vaccinationsprogrammet ( (Nilsson, Von Segebaden, Kling, & Grünewald, 2012).

  3) försvann ett ord påverkas ;). Har ej hittat någonstans varför det inte kan göras ett vaccin mot kikhosta med livslång effekt. Doserna ska upprepas enl vaccinationsprogrammet för att få effekt. Men det är en intressant fråga vi själva har diskuterat.

  4) I Europa har det förekommit utbrott av kikhosta och då är det för att barn/vuxna inte är vaccinerade och sprider smittan (Nilsson, Von Segebaden, Kling, & Grünewald, 2012). I Norge inträffade år 2012, 4231 fall av kikhosta http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6833&Content_6493=6441:82766::0:6446:62:::0:0.
  I finland ligger vaccination mot kikhosta på 99 % http://www.stm.fi/sv/pressmeddelanden/pressmeddelande/-/view/1572732
  I Danmark anmäls det ca 500 fall om året i kikhosta http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/K/Kighoste.aspx
  I Norden och EU ingår kikhostavaccination enl program. Man vaccinerar i världen mot kikhosta, de är ett prioriterat vaccin och år 2008 var 82 % av världens befolkning vaccinerade mot kikhosta http://www.who.int/immunization/topics/pertussis/en/index.html.

  5) det ingår obligatoriskt i programmet 3 ggr. och det kommer att införas på sikt booster doser från år 2016 så det blir 5 doser .
  Marina & Tina edited 23:39, 30 Dec 2013
  Posted 14:57, 30 Dec 2013
  Vaccination mot kikhosta x 5 ges redan idag i det allmänna vaccinationsprogrammet.
  Ett nytt vaccin, som ges som näsdroppar är under utprövning och verkar lovande men det tar många år innan det ev. ingår i det allmänna programmet.
  Det var världens största vaccinationsprövning av kikhostevaccin som gjordes i Sverige i början av nittiotalet.
  Vilka symtom avses med hörsel-, ansikts- och synnerver?
  Kikhosta finns idag f.a. bland ungdomar och unga vuxna.
  Posted 15:19, 12 Jan 2014
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.