Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Herpes zoster

Herpes zoster

  Table of contents
  No headers

  Herpes Zoster

  Varicella-zoster viruset (VZV), som är ett stort höljeförsett DNA virus som liknar Herpes Simplex viruset, orsakar sjukdomen Herpes zoster (bältros). Det är samma virus som orsakar vattkoppor och vattkoppor är följden av primärinfektionen av viruset.  Bältros drabbar ofta personer över 50 år och är en reaktiv infektion efter genomgången infektion med vattkoppor tidigare i livet. Cirka 20 procent av befolkningen beräknas någon gång drabbas av kliniska symtom på bältros (Internetmedicin, 2013).

   När den primära infektionen är över fortsätter viruset finnas vilande i nervrotsganglion och kan reaktiveras vilket resulterar i bältros (Vårdhandboken). Bältros har normalt en inte så hög smittsamhet och sprids oftast via direkt kontaktsmitta.   De epidemiologiska studier som finns har hittills ej kunnat påvisa några större utbrott av bältros under vattenkopp epidemier och slutsatsen kan sägas vara att en person som ej genomgått en vattenkoppsinfektion kan bli smittad av person som insjuknat i bältros och den personen får då vattkoppor, men dock kan inte person med pågående vattenkoppsinfektion smitta en person med bältros (Bergström, 2010). En person som ej varit smittad av VZV och drabbats av vattkoppor kan heller ej drabbas av bältros. Bältros manifesterar sig genom brännande smärt i ett avgränsat område på huden, ibland trötthet och yrsel, feber och huvudvärk. Efter ett par dagar med symtom uppträder rodnad på området som smärtar och följs sedan av blåsor som ofta kliar. Detta uppträder oftast i band och ensidigt på kroppen. Även ögat eller de yttre hörselgångarna kan drabbas av detta (Berglun, 2013, Bergström, 2010). Bältros kan vara långdraget och förenat med mycket smärta. Orsaken till varför infektionen orsakar så svår smärta är oklar, men antikroppssvaret mot vissa av de proteiner som frisätts från viruset vid infektionen tros kunna öka smärtreaktionen. Ibland tillstöter komplikationer vid bältros och den vanligaste är meningit, men även myelit och encefalit förekommer.  För patienter med nedsatt immunförsvar till exempel patienter med HIV är bältros förknippad med en hög mortalitet (Bergström, 2010).  Behandlingen mot bältros består av Valacklovier eller Famciklovir samt adekvat smärtlindring. Behandlingen bör skyndsamt sättas in för bäst effekt och för att minska risken för fortsatt, ibland livslångs, besvär med neurologisk smärta. Inom 24-48 timmar bör denna behandling sättas in, efter detta har behandlingen ingen verkan (internetmedicin.se).  Ett vaccin finns tillgängligt.

   

  Zostavax

  Risken för att drabbas av bältros har sammankopplats med nedsatt skydd, immunitet, mot VZV viruset. Vaccinet består av levande försvagat virus. Det har sin verkan genom att stärka immunförsvaret mot det vilande viruset och hindrar därmed viruset från att återaktiveras och orsaka bältros. Vaccinet ger ej 100 procentigt skydd för att insjukna i bältros. Vaccinet som finns på den svenska marknaden är Zostavax och studier visar att Zostavax är effektivare än placebopreparat för at förebygga bältros (ema.europa.eu) och enligt fass.se (2013) minskade Zostavax signifikant insjuknandet i bältros hos vaccinerade till 2,0/1000 personer per år jämfört med 6,6/1000 personer per år bland personer som ej fått vaccin. Studier med 5 års uppföljning har visat på 51 % skydd mot bältros. Skyddet mot Postherpetisk neuralgi är 67%.Postherpetisk neuralgi är en bestående nervsmärta som annars brukar drabba ca. 10-20 % av de med bältros (Läkemedelskommittén, i Uppsala läns landsting, 2013). Vaccinet är dock kontraindicerat hos personer som har immunsupprisiv  behandling som pågår, gravida och personer som reagerat på något av spårämnena som finns i vaccinet (Fass,2013). Zostavax blev under 2013 utrett av TLV då det framkommit att de fanns orsak att tro att vaccinets verkan och duration av skydd var överskattat mer information gällande detta finns att läsa på http://www.tlv.se/lakemedel/omprovning-av-lakemedel/pagaende-omprovningar/omprovning-av-zostavax/.

  Biverkningar från vaccinet

  De vanligaste rapporterade biverkningarna är rodnad vid instickställe, smärta i extremitet och huvudvärk (Fass,2013).

  Riskgrupper.

  De personer som är över 50 år och som har haft bältros, VZV- varicella zoster virus. Även de som ej haft en klinisk sjukdomshistoria rekommenderas att ta vaccinet. Anledningen till att vaccinet rekommenderas till personer över 50 år är att bältros lättare bryter ut när de åldersrelaterade förändringarna i immunförsvaret startat (Folkhälsomyndigeten, 2013).

  Boosterdoser

  Eventuella behov av boosterdoser är ännu inte klarlagt. Det är för närvarande inte känt hur länge skyddet mot bältros kvarstår. Eftersom vaccinet är så nytt hargenomförda kliniska prövningar haft en uppföljningstid på tre år. Administreringav boosterdos är inte godkänt (Läkemedelskommittén, i Uppsala läns landsting, 2013).

   

   

   

  Referenser

  Berglund, J. (2013). Bältros hämtad 131209, från 1177 Vårdguiden http://www.1177.se/Vastmanland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Baltros/

  Bergström, T. (2013). Varicella-zostervirus. Hämtad 131209, Från Internetmedicin http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=3544

  Bergström, T. (2010). Virusinfektioner: Klinik, diagnostik, profylax och behandling. Göteborg: Corpus-Gullers.

  Fass.se (2013) http://www.fass.se/LIF/product?1&userType=0&nplId=20050721000128

  Folkhälsomyndigheten (2013). Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros: Annan benämning: herpes zoster. Hämtad 140103 från http://www.folkhalsomyndigheten.se/a...-och-baltros-/

  European Medicines Agency (2011). Sammanfattning av EPAR: Zostavax vaccin (levande) mot bältros (herpes zoster. Hämtad 131209, Från http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000674/WC500053457.pdf

  Jörbeck,H.(2013). Varicella-zoster-virus:Herpesinfektioner, vård och behandling. Hämtad 131209, Från Vårdhandboken http://www.vardhandboken.se/Texter/Herpesinfektioner-vard-och-behandling/Varicella-zoster-virus/

  Lewis, S.L., Heitkemper McLean, M., Dirksen Ruff, S., O`Brien Graber, P., Bucher, L. (2007). Medical Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems. Missouri: Mosby Elsevier.

  Läkemedelskommittén  I Uppsala läns Landsting (2013) Plats i terapin: Vaccin mot varicella zoster (levande)-Zostavax Uppsala: Läkemedelskommittén  I Uppsala läns Landsting. Från http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/L%C3%A4kemedelsenheten/Dokument/Plats%20i%20terapin/Vaccin_mot_varicella_zoster_(Zostavax).pdf

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Spännande läsning!
  Jag skulle vilja föreslå lite förtydligande under patofysiologi, andra stycket. Ni skriver om bältros, vattkoppor och VZV, som läsare upplever jag stycket lite "rörigt" och svårläst. Ni skriver "VZV infektionen kan vara långdragen och förenat med mycket smärta." och då menar ni bältros gissar jag...eller menar ni vattkoppor? Det kanske är bättre att bara använda bältros och vattkoppor i texten för ni beskriver ju högre upp att det orsakas av samma virus:)
  Och är det endast de över 50 år som rekommenderas vaccin? Vaccineras alla över 50 år?
  Bara lite funderingar:)
  // Katarina
  Posted 13:15, 19 Dec 2013
  Intressant! Rekommenderas vaccinet till Alla över 50 år? Finns det någon grupp som inte bör få vaccinet? Hur ser det ut internationellt? Det är ju väldigt aktuellt med bältrosvaccin just nu och många patienter som ringer och frågar om det och vill vaccinera sig (jag arbetar på vårdcentral). Samtidigt har inte landstinget i Uppsala län kommit ut med några direktiv kring hur det ska ges vilket gör läkarna på min arbetsplats ovilliga att förskriva vaccinet eftersom det är väldigt dyrt.mvh Sara hager edited 17:39, 19 Dec 2013
  Posted 17:17, 19 Dec 2013
  Hej! Bra skrivet och innehåll. Det verkar jobbigt för de äldre att drabbas, vilket lidande med långvarig smärta. Fastnade för en mening " En person som ej varit smittad av VZV och drabbats av vattkoppor kan heller ej drabbas av bältros." Ni kanske menar att en person som ej varit smittad av VZV kan ej drabbas av bältros. Är lite nyfiken på om det finns registrerat antal dödsfall av bältros under en tidsperiod? Hälsningar Maria Ö.
  Posted 16:27, 21 Dec 2013
  Intressant ämne.
  Första stycket skulle behöva förtydligas lite. Ibland används förkortningen VZV och i bland namnet på tänkta sjukdom. Svårt att veta om ni menar vattkoppor eller bältros.
  Finns det en anledning till att enbart de över 50 Vaccineras? Finns det andra som också kan rekommenderas detta vaccin? Finns det några som Inte bör vaccineras?
  Ni skriver att "En person som ej varit smittad av VZV och drabbats av vattkoppor kan heller ej drabbas av bältros" - Varför kan de inte det?
  I övrigt ett mkt bra arbete med bra referenser.
  MVH Linda
  Posted 00:54, 22 Dec 2013
  Bra skrivet och ett intressant ämne. Får alla behandling eller är det vissa patienter som får behandling? Finns det någon biverkan av vaccinet? Med vänlig hälsning Marika L
  Posted 22:17, 23 Dec 2013
  Bra framställning om ett nytt och ännu rel oprövat vaccin. Många referenser av intresse.
  Posted 18:20, 14 Jan 2014
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.