Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Fluenz

Fluenz

  Table of contents
  No headers

  Influensa

  Influensan drabbar oss varje säsong och orsakar stor sjukdomsfrånvaro och överdödlighet bland personer över 60 samt personer med andra sjukdomar så som hjärt- lungsjukdomar. Influensavirus är höljeförsedda RNA-virus som hos oss människor förekommer i två typer, A och B. A typen orsakar pandemier medan B typen orsakar lokala utbrott och behöver inte vara säsongs betonad. Influensavirus typ B är ett stabilt virus och förändras inte i samma omfattning som typ A (Smittskyddsinstitutet, 2013, Hewit, Heitkamper, Dirksen, O`Brien & Bucher, 2007). Typ A influensa har troligen sitt ursprung hos vattenlevande fåglar. Influensaviruset har en förmåga att förändra sig över tiden och därför kan det orsakar större epidemier vissa år. Under 1950-talet utbröt en pandemi (H2N2) som orsakade miljontals dödsfall världen över (Smittskyddsinstitutet, 2013, Bergström, 2010). Det senaste stora utbrottet var när H1N1 viruset fick sin spridning 2009. Det kom att kallas svininfluensan då det har gener med ursprung från olika svinvirus. Det har troligtvis även gener från fågel och människa och det tros ha tagit flera år för just blandningen som blev det ”lyckade” H1N1 viruset. Nya influensavirus som smittar bland människor kommer ofta från grisar, då grisars immunsystem är mycket likt människans och grisar infekteras även lättare än andra djur av virus från människan.

  Influensavirus sprids via aerosolsmitta till största del, men även genom att viruset fastnar på fingrar och förs in i näsa, öga och mun. Den torra vinterluften bär viruset bättre än den fuktiga sommarluften och därför förekommer fler fall under vintersäsongen. Insjuknandet i influensa sker akut efter en kort inkubationstid på 1-4 dygn, med hög feber, frossa, huvudvärk och ledvärk. Efter ett tag tillkommer kraftig hosta, ledvärk, smärta i halsen och bronkit, som hos personer med sänkt allmäntillstånd, kan utvecklas till pneumoni. Sinuit är även det en vanlig komplikation. Efter genomgången influensa kvarstår ofta en trötthet och matthet en längre tid trots att de akuta symtomen avklingat. Behandlingen av influensa är oftast vila och febernedsättande läkemedel. Det finns även läkemedel, sialidashämmare (bland andra Relenza) men dessa kräver mycket snabb insättning, gärna det första dygnet (Bergström, 2010, Smittskyddsinstitutet, 2013).

  Vaccin

  Influensavaccin innehåller oftast en blandning av 3 olika virustyper och de byts ut med en viss intervall beroende på vilka influenser som cirkulerar på det södra halvklotet under det halvår som föregår vår influensasäsong. De dominerande substanserna i vaccinet är hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). H binder influensan till cellerna och har man immunitet mot H kan viruset inte infektera cellen. N hjälper till att klippa loss influensan från en infekterad cell och gör att influensan kan sprida sig vidare i kroppen och till andra personer. Immunitet mot N skyddar mot spridning av sjukdomen (Läkemedelsverket, 2013a, Bergström, 2010).

  Fluenz

  Fluenz är det första levande försvagade intranasala influensavaccinet, det vill säga ett vaccin som tas via näsan, som godkänts i EU. Det ska administreras under uppsyn av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal (fass,2013).  Det är endast godkänt för barn och ungdomar 2–18 år då studier på vuxna visat att Fluenz ej kunnat ge samma eller sämre effekt som injicerbart vaccin som redan är registrerat för vuxna (Läkemedelsverket, 2013b).

  Det är ett levande försvagat vaccin mot säsongsinfluensa. Det består av beståndsdelar från influensa A/H1N1, A/H3N2 och influensa B framodlade i ägg. Genom att det försvagade viruset är temperaturkänsligt kan det inte föröka sig i de nedre luftvägarna. Stammarna är valda i enlighet med WHO:s årliga rekommendation för norra halvklotet och förändras inför varje säsong(Läkemedelsverket, 2013a).

  Sedan 2003 har Fluenz varit godkänt i USA och godkännandet i Europa föregicks av en omfattande insamling av dokumentation gällande effekten jämfört med placebo preparat och andra influensavaccin (Läkemedelsverket, 2013a). Fluenz kan ges varje säsong och de barn som tidigare ej fått något vaccin råds till att ta två doser första tillfället för vaccination, då med en dos som följs upp av en ”påfyllnadsdos” efter fyra veckor (fass, 2013).

   

  Vilka vaccineras¨

  Riskgrupper är barn och ungdomar med kroniska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, kroniska lungsjukdomar såsom astma lever- och/eller njursvikt samt nedsatt immunförsvar. Även barn med flerfunktionshinder och ämnesomsättningssjukdomar vaccineras (Socialstyrelsen, 2013).

  Fluenz kan ges till personer med asymtomatisk HIV-infektion och till personer som får kortikosterioder i lågdos systemiskt eller som får kortikosterioider som ersättningsbehandling för tex binjurebarkssvikt (Fass, 2013). ¨

  Internationellt

  Fluenz har EU-godkännande och är det enda intranasala vaccin som finns på marknaden i Europa.

   

  Boosterdos

  För barn som inte tidigare har vaccinerats mot säsongsbunden influensa ska enligt FASS (2013) en andra dos ges efter ett intervall på minst 4 veckor. Tillverkaren av den en amerikanska motsvarigheten till Fluenz, rekommenderar att barn mellan 2-8 år som inte tidigare har fått influensavaccin tar två doser. Detta för att det för dessa barn tar längre tid att bygga upp ett önskvärt skydd. Vuxna behöver ej någon boosterdos. De rekommenderar dock att alla vaccinerade förnyar dosen årligen då influensavirusens sammansättning varierar år från år.

  Adjuvans

  Fluenz innehåller enligt tillverkaren Astra Zeneca inget adjuvans, det vill säga inga tillsatta substanser som höjer vaccinets förmåga att bilda antikroppar (Astra Zeneca, 2012).

   

  Referenser

  Astra Zeneca, 2012. Säsongsinfluensavaccin för barn - nu som nässprayHämtad 131216, från Astra Zeneca http://www.astrazeneca.se/pressrum/pressmeddelanden och-nyheter/Article/ssongsinfluensavaccin-fr-barn--nu-som-nsspray1

  Bergström, T. (2010). Virusinfektioner: Klinik, diagnostik, profylax och behandling. Göteborg: Corpus-Gullers.

  Fass (2013) Fluenz hämtad 131215, från http://www.fass.se/LIF/product?11&us...017#indication

  Läkemedelsverket, (2013a). Fluenz, nässpray,suspension. Uppsala: Läkemedelsverket. Från http://www.lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20090128000017&type=product

  Läkemedelsverket, (2013b). Fluenz (vaccin mot influensa). Uppsala: Läkemedelsverket. Från http://www.lakemedelsverket.se/malgr...mot-influensa/

  Smittskyddsinstitutet (2013) Sjukdomsinformation om influensa. Stockholm Smittskyddsinstitutet  hämtad 131209, från http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/influensa/

  Socialstyrelsen (2013). Riskgrupper för årlig influensa Hämtad 131215, från http://www.socialstyrelsen.se/smitts...sa/riskgrupper

   

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Mycket intressant, visste inte att det fanns vaccin i form av nässpray!
  Posted 12:05, 19 Dec 2013
  Har ju varit mycket prat under åren ang biverkningar av vaccinet. Kanske någon länk till detta
  Posted 15:40, 20 Dec 2013
  Hur länge varar effekten av den årliga vaccinationen mot influensan? Intressant att det finns vaccin i nässpray.
  Posted 23:22, 23 Dec 2013
  Är det endast godkänt till barn och ungdomar? Varför i så fall? Bra att ni förklarar hur substanserna i vaccinet verkar och vad immuniteten gör, intressant.
  Posted 23:45, 28 Dec 2013
  Intressant och välskrivet arbete. Visste inte att det fanns vaccin mot influensa i form av nässpray. Skulle vara intressant att veta mer om hur det fungerar och arbetas internationellt (i Asien etc.) med detta vaccin eftersom de vanliga influensavaccinerna i injektionsform kräver sjukvårdsutbildad personal för att ges.
  Posted 16:17, 1 Jan 2014
  Det finns bl.a. i USA en generell rekommendation att alla spädbarn bör vaccineras mot influensa.
  Posted 20:39, 12 Jan 2014
  Välskrivet och med flera värdefulla referenser.
  Posted 15:21, 14 Jan 2014
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.