Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Arbete om inkontinens

Arbete om inkontinens

  Table of contents
  No headers
  Instruktioner till studieuppgift 2:1
   
  I den här uppgiften ska gruppen skriva ett arbete och reflektera över det som andra skrivit.
   
  3-4 personer skriver ett arbete om inkontinens. Område blir ni tilldelade. Arbetet ska innehålla prevalens, patofysiologi, symtom, regelverk, utredningar, diagnostik, behandlingar, genus perspektiv, psykosociala aspekter och kriterier för förbrukningsartiklar inom det aktuella området. Innehållet i arbetet ska grundas på aktuell forskning. Det ska finnas hänvisningar till minst tre vetenskapliga artiklar i arbetet.
   
  Först bör ni leta efter grundläggande litteratur där ni kan läsa in er på området, t ex kurslitteraturen eller andra böcker. Därefter ska ni leta upp, läsa och reflektera över minst tre vetenskapliga artiklar. Det kan vara antingen originalartiklar eller översiktsartiklar som beskriver det valda området. Minst fem källor kan vara en riktlinje (två böcker + tre vetenskapliga artiklar).
   
  Arbetet ska vara en välstrukturerad sammanhållen text utan stavfel, där ni beskriver området med hjälp av litteraturen. Omfattningen bör vara motsvarande ca 6 A4-sidor text, radavstånd 1,5.
  Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och arbetet ska avslutas med en referenslista så man ser varifrån underlaget är hämtat. Referenslistan är utöver de 6 sidorna. Arbetet skall vara skrivet med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven.
   
  Gå till den sida med ert grupp nummer på, där ska ni lägga ut ert arbete i wikin senast kl 10.00 den 7 januari
   
   
  Aktuella ämnen är:
   

    

   

   

   

   

    

   

    

   
   
  Instruktion studieuppgift 2:2
   
  Opponering på annan grupps inkontinensarbete.
   
  Med start 7 januari kl 10.00 ska gruppen läsa och kommentera minst två av de andras arbeten. Vilka, blir ni tilldelade.
   
  Ni granska två andra gruppers arbeten med avseende på faktainnehåll och språk samt korrekta referensangivelser och föreslå förändringar. Synpunkter lämnas i fältet längst ner, "add comment", till gruppen i wikin senast kl 8.00 den 10/1. Skriv inte bara att det är "bra". Här krävs en analys av innehållet i texten. Du kan försöka belysa problematiken på ett annat sätt, föreslå en källa som kan vara värdefull i sammanhanget eller föreslå hur texten kan bli mer lättbegriplig. Om någon skriver en kommentar till ditt arbete som du inte håller med om så bemöt gärna detta och motivera varför så att ni får igång en diskussion runt det ni skrivit.
   
  Den viktigaste uppgiften som opponent är att du ska hjälpa en kamrat/grupp att få till ett riktigt bra arbete. Din främsta uppgift är därför att kritiskt och konstruktivt granska arbetet med avseende på såväl positiva saker som brister och skriftligt meddela gruppen enligt ovan angivna datum. Uppgiften är att bidra till att lyfta fram arbetet och att ge författarna möjligheten att utveckla sin framställning ytterligare. Opponentens uppgift är alltså inte att betygsätta den uppsats han/hon opponerar på.
  Saker som ni bör tänka på:
   
  Har arbetet rätt titel? Beskriver titeln på ett korrekt sätt det arbete som redovisas?
  Är innehållet korrekt, finns alla delar med? Prevalens, symtom, regelverk, utredningar, diagnostik, behandlingar, genusperspektiv, psykosociala aspekter mm.
  Är referenserna de rätta? Saknas referenser? Finns citat i texten där källan inte angetts?
  Hur är språket? Stavfel?, Är arbetet lättläst?, Hänger texten ihop?, Saknas något?, Har väsentligheter lyfts fram?, Figurer? Mm
  Vad är helhetsintrycket av arbetet? Är arbetet väl genomarbetad?
   
   
  Tänk på att kritisk granskning även omfattar positiva omdömen!
   
   
  Nu ska gruppen värdera de kommentarer och reflektioner ni fått om er text. Det är helt upp till er om ni vill använda kommentarerna för att förbättra det ni skrivit. Ändringarna i texten ska vara klara senast 13 jan kl 12.00.
   
   
  Betyg på uppgiften är U- G

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.