Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Meningokock

Meningokock

  Table of contents
  No headers

  Meningokockvaccin

   

  Patofysiologi

  Meningokocker, Neisseria meningitidis, är en typ av Gram-negativa diplokocker som finns i 13 olika grupper. De mest sjukdomsframkallande grupperna är A, B, C, Y och W-135. Från det så kallade meningit bältet i mellersta Afrika, har större utbrott rapporterats de senaste åren(1,2). I Afrika är det A och C som orsakar de flesta sjukdomsfallen men även grupp X har orsakat sjukdom.  Meningit är orsak till global ohälsa, ungefär 1,2 miljoner drabbas av invasiv meningokockinfektion varje år och ca 135 000 människor dör i sjukdomen. (3).  I regel är meningokocker känsliga för antibiotika, för penicillin ses en långsam resistensutveckling(2).

  Meningokockbakterien finns bara hos människan och förekommer bland annat i svalget och de övre luftvägarna. Huvudsakligen sker smittspridningen via sekret och kräver nära kontakt.  10 % av befolkningen i Sverige bär på bakterien och mindre än 100 personer per år insjuknar, grupp B orsakar mer än hälften av sjukdomsfallen och grupp C en fjärdedel. Vid inträffade sjukdomsfall stiger bärarfrekvensen och smittan kan bäras i flera månader. Ansvarig smittskyddsläkare beslutar om vaccinationsprofylax av närstående vid sjukdomsfall i Sverige. Enligt smittskyddslagen(2004:168) är invasiv meningokockinfektion anmälningspliktig (1,2).

  De flesta personer som exponeras för meningokocker blir inte sjuka utan utvecklar en immunitet. Troligen byggs immunitet också upp av icke sjukdomsframkallande grupper, det kan vara förklaringen till sporadiska fall utan känd smittkälla. De som insjuknar är oftast barn och tonåringar och inkubationstiden är vanligen två till tre dygn och fallen ökar under vårvintern.  I Sverige orsakar grupp B mer än hälften av sjukdomsfallen och ungefär en fjärdedel orsakas av grupp C (1,2).

   

  Symtom

   Meningokockinfektion orsakar hjärnhinneinflammation i samband med en akut insättande feber. Meningit är en inflammation av hjärnhinnorna Pia Mater och Arachnoidea orsakad av antingen virus eller bakterier(4). Symtomen är svår huvudvärk, nackstelhet, kräkningar, omtöckning och förvirring(1,2).  Initialt kan små barn bli håglösa, trötta, irriterade och få feber(3). I svåra fall leder sjukdomen till medvetslöshet. I bland förekommer små hudblödningar, petechier. Vid svåra fall uppstår sepsis med stor allmänpåverkan, stora inre hudblödningar och sjunkande blodtryck. För diagnos tas blodprov eller prov från ryggmärgsvätska.  Efter genomgången antibiotika behandling blir de flesta friska. Svår hjärnhinneinflammation kan ge bestående men på hjärna och nervsystem, även andra organ kan skadas(1,2).  Differentialdiagnoser är vinterkräksjuka och andra viroser (3).

   

  Vaccinets verkningsmekanism

  Meningokockvaccin är ett avdödat vaccin. Avdödade vaccin har sämre effekt än vaccin från levande försvagade microorganismer. För att öka effekten på avdödade vacciner mot bakteriella infektioner är konjugering en teknik som kan användas. I bakteriens kapsel finns ett antigen som kopplas till ett bärarprotein och det medför att kroppens immunförsvar kan ge ett kraftfullt svar. Konjugering har varit framgångsrikt med att öka immunogeniciteten hos vacciner mot meningokockinfektionen serogrupp C. Immunologiska fördelar med konjugerat vaccin jämfört med polysackaridvaccin är bland annat att konjugatvaccin har ett bättre immunologiskt minne och längre skyddseffekt. Ger även bättre effekt hos små barn. Det första konjugerande meningokockvaccinet mot serogrupperna A, C, W135 & Y som är tillgängligt i Sverige är Menveo (5).

  Menveo är ett 4-valent konjugatvaccin som består av kapselpolysacarid från N. meningitidis grupp A, C, W-135 och Y konjugerade till Corynebacterium diphtheriae CRM197-protein (6).  Vaccination rekommenderas till framför allt personer som skall resa till områden med hög pågående epidemi, som meningit bältet söder om Sahara i Afrika och inför pilgrimsfärden Hajj, till Saudiarabien (1).Vaccinet ges som engångsdos till barn från två år och vuxna, behovet av boosterdos är ännu inte fastställt(7).

  NeisVac-C är ett monovalent konjugatvaccin som består av meningokockpolysacarid från serogrupp C konjugerad till tetanus toxid protein, adsorberad till aluminiumhydroxi som adjuvans.  Behovet av boosterdos är inte fastställd på vuxna och barn över ett år. Barn under ett år bör ha en påfyllnadsdos efter två månader, för ett bättre immunsvar (6). NeisVac-C används vid längre tids vistelse i land där vaccinationen ingår i vaccinationsprogrammet ex Storbritannien, Nederländerna och USA (5). NeisVac-C är ett vaccin som kan ges till barn från 2 månaders ålder, ungdomar och vuxna(6).

  Ett nytt 4-valent konjungerat vaccin, Nimerix, mot serogrupperna A, C, W135 & Y kommer att finnas under 2013 för försäljning (7).

   

  Administrering

  Menveo och NeisVac-C ges intramuskulärt, får inte ges subcutant, intravaskulärt eller intradermalt(7).

  Vaccin ska inte ges om överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne finns. För de med ökad risk för blödning eller lätt för att få hematom och för personer med akuta kliniska tillstånd, gravida kvinnor och ammande kvinnor ska nytta och risker av vaccinet vägas noga(7).

  Biverkningar är främst rodnad och svullnad vid insticks stället, huvudvärk och illamående.  Allvarliga biverkningar som kan förekomma är anafylaktisk chock och trombocytopeni, (7).

  Efter 7-10 dagar uppnås god skyddseffekt av en engångs injektion av vaccin. I dag finns inget vaccin för serogrupp B men forskning pågår(2).

   

  Tips på länk:

   I Chile har en studie genomförts angående immunisering och tolerans av ett 4-komponent vaccin (4CMenB) hos ungdomar.http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61713-3/fulltext#article_upsell

   

  Mer att läsa

  http://www.baxter.se/patienter/behandlingsomraden/vacciner/vaccin_mot_meningokocker.html

   

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/kamp-for-att-hitta-vaccin

   

   

   

   

  Referenslista

  1. Smittskyddsinstitutet. Faktasida om meningokockinfektion 2013 (hämtad 2013 Januari 23)  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/meningokockinfektion/ 

   

  2. Socialstyrelsen. Faktasida om vaccinationer 2013 (hämtad 2013 Januari 23)  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8827/2008-130-10_200813010.pdf

   

  3. Internetmedicin. Fakatsida om meningokockmeningit 2013 (hämtad 2013 Januari 23)  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2814

   

   

  4. Sand. O, Sjaastad Ö. V., Haug. E, Blålie. J. G(2006). Människokroppen fysiologi och anatomi. Andra upplagan.  Liber AB. ISBN 978-91-47-08435-7

   

  5 Statens bakteriologiska labarotorium. Faktasida om meningokockvaccin 2013 (hämtad 2013 Januari 23)  http://www.sblvaccin.se/?s=vaccin+mot+meningokockbakterier

   

   

  6. Läkemedelsverket faktasida om NeisVac-C vaccin2013 (hämtad 2013 Januari 23) http://www.lakemedelsverket.se/malgr...kiv/NeisVac-C/

  7. Läkemedelsverket fakatsida om Menveo vaccin 2013 (hämtad 2013 Januari 23)  http://www.lakemedelsverket.se/malgr...medel-/Menveo/

   

  7. www.fass.se.

  8. Fass. se Faktasida om Menveo 2013 (hämtad 2013 Januari 23) http://www.fass.se/LIF/produktfakta/...3&UserTypeID=0

  9. Fass.se  Fakatsida om NeisVac-C 2013 (hämtad 2013 Januari 23) http://www.fass.se/LIF/produktfakta/...3&UserTypeID=0

  9 . Fass.se.  Faktasida om vaccin 2013 (hämtad 2013 Januari 23)  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/...rticleID=18380

   

   

   

   

   

   

  Detta arbete är skrivet av Åsa Fremén, Elisabeth Sundström och Anette Ernebrink

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Hej. Detta var intressant läsning med mycket information om ämnet. Ni har också fått med bra referenser och länkar. Jag tror dock att arbetet skulle bli mer lättläst om ni strukturerade upp det med underrubriker.
  Saknar riskgrupper, man har t.ex. läst om utbrott på dagis, militärförläggningar m.m.
  Bra att ni förklarar ordet konjugering, det gör det hela mer lätt att förstå. Det är också bra att ni tagit med differentialdiagnoser, då det är viktigt vid en så allvarlig sjukdom.
  Mvh, Kerstin Andersson
  Posted 18:40, 25 Dec 2012
  Linda Hedlund

  Ett intressant arbete, som tillför mycket kunskap. Ni beskriver olika delar på ett utförligt sätt, patofysiologi, vaccinets verkningsmekanism, adjuvans, och boosterdoser- vilket ännu inte var fastställt men att barn under två år bör ha en påfyllnadsdos. Beror det på att barnet behöver stärka upp sitt immunförsvar än mer med en bolus dos. Hur lång tid bör det gå emellan första dosen och bolusdosen hos barn under två år. Ni har fått med vilka som bör ta vaccinet och en riskgrupp kan vara personer som reser till områden med pågående hög förekomst av meningit. Ni har användt er av relevanta referenser. För att göra arbetet mer lättläst skulle ni kunna använda rubriker, jag tycker även att de länkar ni hänvisar till är intressanta och ger kunskap.
  Posted 10:36, 26 Dec 2012
  Ert arbete känns väl genomarbetat, lättläst och välformulerat. Texten hänger ihop bra och referenser finns där de ska. Prevalens, symtom, regelverk, utredningar, diagnostik och behandling är redovisade enligt instruktionen. Inte mycket kvar att anmärka på för en opponent!

  En fundering: På referensen Baxter:s hemsida står: "Vid misstanke om meningit utförs lumbalpunktion, varefter likvor skickas för mikroskopi och kemisk analys för att få stöd i bedömningen av om tillståndet är orsakat av bakterier eller av virus. Samtidigt utförs även bakterieodling av likvor och blod samt ofta även av prov från svalg och nasofarynx av bakterie-DNA." Ni tar inte upp prov från svalg/nasofarynx, är det av någon viss anledning? Jag förstår inte riktigt heller; om meningokocker finns i svalget kan man väl vara bärare men behandlar man då?
  Kunde möjligen varit intressant att ta med statistiken över biverkningsrisk för vaccinerade.
  Vänliga hälsningar /Katarina Pehrsson
  Posted 17:10, 29 Dec 2012
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.