Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Mässling

Mässling

  Table of contents
  No headers

  Mässling (Morbilli)

  Det är en allvarlig sjukdom hos barn på grund av de komplikationer som kan uppkomma sekundärt i form av bakteriella infektioner som t.ex. otit, pneumoni och i värsta fall encefalit. Det är en mycket allvarlig, men sällsynt komplikation som kan ge upphov till bestående hjärnskador med pareser. Tack vare effektiv vaccinering är sjukdomen mycket sällsynt i Sverige, men den kan förekomma hos ovaccinerade och invandrare (Ericson & Ericson, 2009).


  Mässling är en mycket smittsam, virusorsakad sjukdom och sprids via droppsmitta. Inkubationstiden är 10-12 dygn. Smittsamheten varar från 2-4 dygn innan utslagen debuterar till 4 dagar efter att utslagen har försvunnit. När viruset tagit sig in i kroppen via mun eller näsa förökas det i luftvägsepitelet och sprids sedan vidare till blodet och T-lymfocyterna där de förökas ytterligare. Den drabbade får feber, snuva, ögoninflammation och är allmänpåverkad. Utslag börjar uppträda i ansiktet, bakom öronen och sprider sig sedan ner mot bål och extremiteter. Utslagen flyter i hop och bildar stora erythem. Ljusskygghet och kopliks fläckar (vitaktiga fläckar i munslemhinnan) uppkommer och är karaktäristiskt för sjukdomen. Det finns ingen botande behandling. Symtom samt eventuella komplikationer som uppstår behandlas symtomatiskt. (Ericson & Ericson, 2009).

  Mässling är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och uppkomna fall anmäls till smittskyddsläkaren i länet och till Smittskyddsinstitutet. (Smittskyddsinstitutet, 2011).

   

  Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
  Även kallad MPR. Det finns i dagsläget två handelsnamn för vaccinet. Det är M-M-RVaxPro (Sanofi Pasteur MSD, Frankrike) och Priorix (GlaxoSmithKline, Belgien).

  Verkningsmekanismer: Försvagat levande mässlings-, påssjuke-, och röda hundvirus som efter given dos, förökar sig hos individen och kroppen framkallar då specifika antikroppar och immunitet mot virusen (SBU, 2009).

  Adjuvans: Albuminföreningar används som adjuvans för att stimulera kroppens antikroppsbildning och funktionen bygger på att hålla kvar antigenerna nära injektionsstället samt aktivera de cellerna som producerar antikroppar (Socialstyrelsen, 2008).

  Dosering: Grundvaccination innebär två doser. Den första dosen ges vid 18 månaders ålder enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Då den första dosen ges i så låg ålder, har det visat sig att immuniteten riskerar bli kortvarig. Därav ges två doser. Den andra dosen ges vid 6 års ålder. Vaccination kan ges tidigare, vid 6 månaders ålder om barnet skall resa utomlands med sin familj tex.  Vaccinet ges sedan på normalt sätt enligt vaccinationsprogrammet med
  ytterligare 2 doser (grundvaccinationen) (Socialstyrelsen, 2008).  Vaccinet ger ett mycket bra skydd.  Efter en given dos uppnås ett fullständigt skydd hos 95% av alla vaccinerade. Efter två doser uppnås ett livslångt skydd. (Smittskyddsinstitutet, 2011).

   

  Alla barn erbjuds vaccineras med MPR då det ingår i vaccinationsprogrammet i Sverige. Det är barnets föräldrar som avgör hurvida barnet ska vaccineras. (Socialstyrelsen, 2008).

  Det finns dock några undantag:

  • Vid graviditet: MPR skall inte ges till gravida och kvinnan ska helst undvika att bli gravid upp till 3 månader efter vaccination. Studier visar inga tecken till att ett foster kan skadas av vaccinet, men restriktionen är ändå given ur säkerhetssynpunkt.

  • Till individer som behandlas med biologiska preparat.

  • Vid samtidig immunosuppressiv behandling vilken i så fall måste avslutas 3 månader innan planerad vaccination och efter given MPR vaccination bör det helst gå 4 veckor innan immunosuppressiv behandling återinsätts då det vid samtidig behandling inte ger ett säkert immunsvar av vaccinet. (Axelsson, 2011).

    

  Kontraindikationer MPR vaccination:

  • Gammaglobulin (vänta med MPR vaccination 3 månader efter given Gammaglobulin på grund av att det är ett biologiskt preparat).

  • Kortikosteroidbehandling (ej ges vid samtidigt levande vaccin).

  • Vid kvarstående färskt sår efter att en BCG vaccination givits.

  • Cancerpatienter som ej friskförklarats. (Axelsson, 2011).

   

  Eventuella biverkningar som kan uppkomma efter MPR-vaccination:

  Ett fåtal kan drabbas av en försvagad form av en sjukdom då vaccinet består av försvagade virusstammar. Symtomen kan vara :

  • Feber, föräldrar bör informeras om eventuell feberreaktion speciellt om barnet tidigare haft feberkramper.
  • Hosta.
  • Utslag, oftast inom 7-12 dygn efter vaccinationen. Utslagen är inte smittsamma.
  • Lymfkörtlarna kan även påverkas och bli förstorade.
  • Testikelinflammation.
  • Allergiska reaktioner (sällsynt).
  • Trombocytopeni (1 fall per 30 000 - 40 000 vaccinerade). (Axelsson, 2011).

   

  Litteraturlista

  Axelsson, I. (2011). Vaccinationer av barn-MPR. Hämtad 2012-12-14 från http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2666


  Ericson, E. & Ericson, T. (2009). Klinisk Mikrobiologi; infektioner, immunologi, vårdhygien. Stockholm: Liber. ISBN: 978-91-47-08446-3. (398s.)

   

  Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn-Det svenska vaccinationsprogrammet-en kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. ISBN: 978-91-85999-58-3. Hämtad 2012-12-14 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/attachments/8825/2008-126-9_20081269.pdf

   

  Smittskyddsinstitutet. (2011).  Information om vaccinationsskydd mot mässling. Hämtad 2013-01-01 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2011/information-om-vaccinationsskydd-mot-massling-/

   

  Statens Beredning för medicinsk Utvärdering. (2009). Vacciner till barn-Skyddseffekt och biverkningar: En systemisk litteraturöversikt (SBU-rapport, nr 191).  Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. ISBN 978-91-85413-28-7

   

  Länkar till bilder och information om mässling:  

  http://topnews.net.nz/data/measles_2.jpg

  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1831

  http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2158882

   

  Författare: Marina Malmberg, Katarina Pehrsson, Nina Cleve

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Opponering på Mässling, av Marie Kallursén.
  I kursen förskrivningsrätt fick vi i uppgift att skriva ett arbete om vaccination. Arbetet skulle innehålla förljande delar. Patofysiologi, verkningsmekanism, adjuvans i vaccinet och hur det fungerar, booster doser, hur ofta, när och varför, eller varför inte. Vilka vaccineras? Riskgrupper.
  Patofysiologi: I arbetet står det väl beskrivet hur sjukdomsbilden ser ut och hur viruset verkar i kroppen. Det står även beskrivet att det finns allvarliga följdsjukdomar som i värsta fall kan leda till hjärnskador resten av livet, samt hur det smittas.
  Verkningsmekanism: Står väl beskrivet hur de fungerar och verkar i kroppen.
  adjuvans i vaccinet och hur det fungerar: Mycket bra beskrivet i uppgiften om vilket adjuvans som använts i vaccinet, samt hur det verkar.
  booster doser, hur ofta, när och varför, eller varför inte. Bra beskrivet om boosterdoser, och varför det ges.
  Vilka vaccineras. Alla barn i Sverige erbjuds vaccin genom vaccinationsprogrammet, vilket också står i arbetet. Det som här kunde vara intressant är om hur vaccinering hanteras av invandrare, både barn och vuxna. Finns något vaccinationsprogram eller någon plan för hur det hanteras?
  Riskgrupper. Står uppspaltat, alla riskgrupper är medräknade.
  Informationen kring vaccination av Mässling är tydligt förklarad. Ett enkelt språk har använts som gjorde texten lätt att läsa. Förutom de uppgifter som ingick i arbetet, och som har besvarats väl, tas det i arbetet även upp vilka biverkning vaccinet kan ge, intressant. Bra och relevanta källor har använts. Referenshanteringen har gjorts enligt APA-systemet, och det enda avvikande är 2 punkter som glömt sättas dit på två ställen i texten.
  Mycket bra länkar till bilder och TV-inslag! Svårt att förstå varför man som förälder väljer att inte vaccinera sina barn. (Men det hör inte hit… )
  Förslag till förbättring:
  Kan inte hitta mycket som kan förbättras då jag anser det vara ett mycket välskrivet och genomarbetat arbete.
  Inledningsvis står i en mening: ”mest allvarliga sjukdomen”. Mitt förslag är att istället skriva den ”allvarligaste sjukdomen”. Detta för att få ett bättre flyt i meningen.
  Ett annat förlag till förbättring: Även den en mening i inledningen: "som uppkommer mycket sällan". Förslaget är att istället skriva "som sällan uppkommer". Även det för att få ett bättre flyt i texten.
  Sista förlaget till förbättring är att istället för att använda ordet ”man” i nedanstående mening, ändra meningen till förslagsvis: Det finns ingen botande behandling. Symtomen samt eventuellt uppkomna komplikationer behandlas med febernedsättande och/eller annat symtomlindrande.
  Det finns ingen botande behandling, men man kan symtomatiskt behandla med febernedsättande samt behandla eventuella uppkomna komplikationer.
  Posted 10:01, 20 Dec 2012
  Hej mycket bra arbete, och fina länkar till bilder på utslagen. Det man skulle kunna lägga till är att det förekommer dödsfall av ovaccinerade. och att sjukdomen är anmälningspliktig. Sedan har det ju varit mycket diskussioner om vaccinet kan ha orsakat autism, den debatten finns fortfarande och flera studier har kommit fram till att det inte har samband http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/inget-samband-mellan-vaccination-och-autism-1120
  Men bland vaccinations motståndarna har man fler rapporter om att det faktiskt finns samband. Vore intressant att höra vad ni kommit fram till.
  MVH Katrin Hägerström
  Posted 10:03, 20 Dec 2012
  Opponering på mässling av Anna Nygård
  Ett välskrivet och bra arbete. Bra inledning som fångar intresset. Patofysiologin för sjukdomen är kortfattad och relevant beskriven. Verkningsmekanism och adjuvans tydligt beskrivet. Ni har förklarat adjuvans på ett lättförståeligt sätt.
  När det gäller vaccinerna är jag lite nyfiken på om de är likvärdiga vad gällande skyddseffekt och eventuella biverkningar. Hur god skyddseffekten är efter första dos är jag också nyfiken på.
  Biverkningar väl beskrivet. Likaså de individer som ej skall vaccineras samt skäl till det.
  Tankar man får är att det är förvånande att en del föräldrar inte vaccinerar sina barn med tanke på de komplikationer till sjukdomen som finns. Barnen har ju ingen talan i detta och det är trots allt de som riskerar att drabbas. Det ska bli intressant att läsa nästa del i arbetet då denna problematik behandlas, hur vi hanterar och informerar de som är tveksamma till vaccination.
  Jag tycker att arbetet är tydligt och väl beskrivet med en lättläst sruktur. Innehållet är relevant. Intressanta länkar.
  Har hittat följande i texten:
  Ordet "att" är glömt i första meningen under kontraindikation ...Gammaglobulin pga det är....
  Under biverkningar, första punkten feber är ordet "haft" stavat med två aa.
  Förslag att ta bort ordet "man" i andra stycket sista meningen, förslag på annan formulering: "Det finns ingen botande behandling, men sjukdomen kan symtomatiskt behandlas med febernedsättande samt behandling av eventuella uppkomna komplikationer."
  Ett annat förslag är att skriva ut förkortningar: ev-eventuelllt, pga-på grund av.

  MVH Anna Nygård edited 22:42, 20 Dec 2012
  Posted 22:34, 20 Dec 2012
  Ett litet tillägg ang diagnostik
  Diagnostik och behandling
  Svår klinisk diagnos eftersom sjukdomen är ovanlig i Sverige. Diagnosen bör därför laboratorieverifieras.
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/massling/
  Posted 21:11, 26 Dec 2012
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.