Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Japansk B-encephalit

Japansk B-encephalit

  Table of contents
  No headers

   

  Japansk b-encefalit

   

  Förekomst och etiologi

  Japansk encefalit är en allvarlig hjärninflammation orsakad av virus som sprids av virusinfekterade myggor.Viruset som orsakar sjukdomen tillhör en virusgrupp - flavivirus och har fått sitt namn efter Gula febern.(Flavus betyder gul). Andra virus i samma virusfamilj förorsakar exempelvis Gula febern, Hepatit C och TBE (Internetmedicin 2012). Sjukdomen är en vektorbunden zoonos d.v.s den kan överföras mellan djur och människor via infekterade myggor. Den sprids inte direkt från människa till människa, men människan utgör tillsammans med vissa vadarfåglar och grisen som en mellanvärd för viruset. Grisen har en viktig funktion i smittspridningen. Sjukdomen finns i Sydostasien, främst Vietnam, men också i Korea, Indien och Nepal. Inkubationstiden är tre till sju dygn. I Sverige klassas Japansk encefalit som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och är anmälningspliktig. Det finns två inträffade fall i Sverige de senare åren – smittexponeringen skedde på Bali samt i Thailand. Varje fall rapporteras till smittskyddsläkaren i det aktuella landstinget och smittskyddsinstitutet (Smittskyddsinstitutet, 2012).

   

  Symtom

  Mindre än 1 % som är smittade utvecklar sjukdom. Inkubationstiden är 5-15 dagar hos de som utvecklar sjukdom. Symtomen visar sig i olika grader från feber och huvudvärk till allvarlig hjärninflammation. I de svårare fallen insjuknar patienterna med illamående, plötslig insättande huvudvärk och kräkningar och även kramper, medvetslöshet och förlamning kan inträda. Ett av fyra fall har fatal utgång och bland de överlevande får ca 50% bestående hjärnskador(U.S.Department of Health and Human Services). Det finns ingen specifik behandling mot sjukdomen. Diagnosen ställs genom påvisande av antikroppar mot encefalitvirus i blod (Smittskyddsinstitutet, 2012).

   

  Förebyggande åtgärd

  Förebyggande insatser såsom att skydda sig mot myggstick är viktigt. Det rekommenderas att klä sig i långärmad tröja och långbyxor, speciellt kvällstid då myggorna biter som mest. Att använda sig av insektsmedel och myggnät är viktiga förebyggande åtgärder för att minska risken för japansk encefalit och andra insektsöverförda smittor (Smittskyddsinstitutet 2012).

   

  Riskgrupp

  Det finns rekommendation på att resenärer som skall vistas mer än tre till fyra veckor på landsbygden i områden med möjlig smitta, och även i utbrottsområden bör vaccineras. Det gäller även de som inte planerat vart de ska och vad de ska göra under sin resa (U.S. Department of Health and Human Services).

   

  Vaccination

  Det första vaccinet som numera är godkänt inom EU och som rekommenderas om man tillhör en riskgrupp är Ixiaro. Vaccinet består av avdödat helvirus (Läkemedelsverket, 2009). Vaccinet ges i två doser om 0,5 ml i en överarmsmuskel dag 0 och dag 28. Den andra dosen ges minst en vecka innan personen reser till riskområdet. En boosterdos (tredje dos) ska ges inom andra året (dvs. 12–24 månader) efter den rekommenderade grundimmuniseringen och före eventuell återexponering av ev. smitta. När det gäller barn och ungdommar så finns inte tillräcklig dokumentation kring säkerhet och effekt, således rekommenderas att ej använda vaccinet på denna grupp (Fass, 2012).

   

  Biverkningar

  Ca 40% av de vaccinerade får någon form av biverkningar, oftast milda biverkningar som varar några dagar efter vaccinationen (Smittskyddsinstitutet, 2012).Den mest vanliga biverkningen (>1/10) är myalgi och smärta samt svullnad över injektionsstället. De vanligaste (>1/100) är huvudvärk, illamående ochinfluensaliknande symtom (Fass, 2012).

   

  Adjuvans

  Vaccinviruset i Ixario är absorberat till aluminiumhydroxidadjuvans. Aluminiumföreningar (aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat) ingår som ett adjuvans i de flesta bakteriella vacciner för att höja vaccinets förmåga att stimulera kroppens antikroppsbildning. Om aluminiumföreningen togs bort skulle vaccinet förlora en del av sin effekt.  Adjuvans tillsätts för att ett vaccin ska ge ett tillräckligt starkt immunförsvar (Smittskyddsinstitutet, 2012). I det nu EU- godkända vaccinet används inte gelatin som stabilisator vilket innebär minskad risk för allvarliga biverkningar som allergiska reaktioner. Vaccinet är i dag syntetiskt framställd och innehåller inga animaliska ämnen vilket också bör minska risken för neurologiska biverkningar. Producenten har ålagts biverkningsövervakning då det inte finns tillräcklig dokumentation omkring långtidsanvändning (Läkemedelsverket, 2009).

   

  Referenslista

   

  FASS.(2012).www.fass.se

   

  Internetmedicin.(2012). Hämtad 2012-12-30 från http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1368

   

  Läkemedelsverket.(2012).Ixario (vaccin mot japansk encefalit).Hämtad 2012-12-30 från http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Humanlakemedel-Arkiv/Ixiaro-vaccin-mot-japansk-encefalit

   

  Smittskyddsinstitutet.(2012).Sjukdomsinformation om Japansk encefalit. Hämtad 2012-12-30 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/japansk-encefalit

   

  U.S. Department of Health and Human Services, 2011. Japanes encephalitis vaccine. Hämtad från 2012-12-30 http://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/vaccine/index.html

   

   

   

  Kerstin Andersson, Katrin Magnusson, Jeanette Persson

  This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Ett lättläst, välskrivet och informativt arbete! Kan inte se att ni missat något mer än om det kan ges till barn? Ni har relevanta källor. Ska man vara petig hade referenserna kunnat skrivas enligt APAs webbhantering. Ett jättebra arbete som var intressant att läsa. Tack för det!
  Posted 17:56, 20 Dec 2012
  Håller med kommentar nr # 1 att arbetet är lättläst och bra skrivet. En fundering som jag kom att tänka på var att under rubriken "förekomst" står det att inkubationstiden är 3-7 dagar och under rubriken "symtom" står det 5-15 dagar. Hur lång är inkubationstiden? Kanske jag som missuppfattat och det kanske finns olika inkubations tider.

  Ni skriver det första vaccinet som är godkänt är Ixario. Finns det andra också, men som inte är rekomenderade?

  Referensen ifrån Internet medicin skulle ha varit en mer exakt adress och inte bara till startsidan. Det ska vara lätt för läsaren att direkt komma in på den exakta sidan som författarna till ett arbete hämtat information.

  Kanske verkar petigt av mig men det ska ju vara både positiv och negativ kritik och arbetet var så bra så det är det enda negativa som jag kunde hitta!!

  Återigen bra skrivet!!

  //Mikaela Pollmeyer
  Posted 20:16, 26 Dec 2012
  Välskrivet och strukturerat
  Vaccin är ju i förebyggande syfte men vad finns det för behandling för den som insjuknar.
  Posted 20:43, 26 Dec 2012
  Enligt smittskyddsinstitutet är risken att drabbas av japansk encefalit synnerligen liten, även vid resor till områden varifrån sjukdomen rapporterats. Två svenska fall har rapporterats under senare år. Patienterna hade smittats på Bali och i Thailand.
  Posted 20:57, 26 Dec 2012
  Bra struktur på arbetet, bra indelning med rubriker, vilket gör det lättläst.
  Om jag ska vara petig så var det något ställe i stycke 1 o 2 där ni kan se över punkt och mellanslag före parentes. Sen saknar även jag den fullständiga webadressen till "internetmedicin" referensen. Funderar också på hur lång inkubationstiden är. Relevanta referenser. Är som #1 van med att referera enl. APA.
  Mycket intressant arbete, bra jobbat!
  Posted 16:07, 27 Dec 2012
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.