Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > HPV virus

HPV virus

  Table of contents
  No headers

  Ny version 13 01 06

   

  HPV-virus

  HPV står för humant papillom virus och kallas med ett annat ord för vårtvirus.

  Det finns över 100 olika sorter av HPV-virus men det är HPV-virsortus 16 och 18 som kan ge livmoderhalscancer men också cancer på blygläppar, slida, analcancer och genitial dysplasi (1,2).

  Det finns två vacciner mot HPV-virus Gardacil® och Cervarix® som båda skyddar mot de cancerogena HPV-virus sort 16 och 18. Gardasil skyddar också mot HPV-virus sort 6 och 11 som orsakar kondylom (1).

   

  Patofysiologi

  Kondylom är en genital infektion som kan visa sig genom vårtbildning i underlivet och smittar genom sexuell kontakt. Vårtorna kan se ut på olika sätt, de kan vara platta, förhöjda, trubbiga eller spetsiga. Sjukdomen har en lång inkubationstid på ca 2-4 månader. Sjukdomen är vanligast hos den yngre befolkningen(1).

  År 2010 gjordes en studie i Sverige där resultatet var att bland kvinnor så var det främst 20-åriga kvinnor som var överrepresenterade med kondylom och incidensen var högst bland dem 956/100 000 fall. Bland män var 24-åriga männen överrepresenterade, 1137/100 000 fall (3). Bästa skyddet för att ej bli smittad är att använda kondom vid sexuell kontakt. Kondylom kan ta år innan den läker ut. Dock läker kondylom ut spontant(1).

  Cervixcancer upptäcks vanligtvis genom cellprov på nedersta delen av livmodertappen. Cellproven bedöms som lindrig, måttlig eller svår dysplasi vid förändringar. Normaltsätt görs cellprov vart 3:e år. Cellförändringar som upptäcks via cellprov är ofta orsakade av virus som personen blivit smittad av vid sexuell kontakt. Några riskfaktorer kan vara, ärftlighet, rökning, tidig sexual debut, fler sex partners och låg social status (4).

  För att förebygga att utveckla tex kondylom och cervixcancer så kan vaccinationer ges till unga flickor.

  En studie gjordes i Stockholm mellan år 2008- 2010, det var innan den allmänna vaccinationen av yngre flickor börjat. Det visade sig att av 544 stycken ovaccinerade flickor så hade ca 70% positivt HPV. Detta visar att det var mycket viktigt att få igång den allmänna vaccinationen av yngre flickor. Av de 70% med positiv HPV var 1/3 infekterade med HPV sorten nr 16 (5).

   

  Vaccination

  Tre vaccinationsdoser ges i årskurs 5 - 6. Helst ska vaccinet ges till flickor som ännu inte sexdebuterat på grund av risken att redan ha blivit smittad (1). Vaccinet kan även ges till pojkar, dock ingår det inte i barnvaccinations programmet. En av orsakerna till att vaccinet ej ges till pojkar i Sverige är enl Socialstyrelsen pga att vaccinet ifrån början var avsett att öka skyddet hos unga kvinnor mot livmoderhalscancer(6). Första landet som lade till HPV vaccination för pojkar i det allmänna vaccinations programmet var Australien. I Australien ansåg regeringen att vaccinet kunde skydda pojkarna mot vissa sorters cancer. De ansåg också att flickorna får ett bättre skydd om även pojkarna var vaccinerade(7).

  Vaccinet ges via intramuskulär injektion i överarmen. Dos nummer två ges 1-2 månader efter första dos och dos nummer tre ges 6 månader efter den första dosen (2).

  Vaccinerna innehåller avdödade, inaktiverade, delar av mikrober. Vaccinet framställs genom DNA-teknik, del av proteinet i den skyddande kapseln runt HPV viruset renas och gen odlas i en jästblandning. De framtagna proteinerna sammanfogas till virusliknande, ej sjukdomsframkallande, partiklar. Innehåller adjuvans (aluminiumförening) ett förstärkningsämne som stimulerar immunförsvaret (2).

  Vaccinationerna förväntas ge immunologisk skydd i 4-5 år, troligen längre. I nuläget går det inte att avgöra då vaccinet ganska nyligen framtagits. HPV vaccinerna ingår sedan januari 2010 i barnvaccinationsprogrammet(2) och omfattas av läkemedelsförmånen hos flickor fram till 17 år (1). Biverkningar av vaccinet kan vara: Illamående, huvudvärk och feber men svullnad, ömhet och rodnad är de vanligaste lokala reaktionerna (8).

   

  Referenser

  1. Läkemedelsverket.Läkemedelsboken 2011-2012.ISBN 978-91-979605-0-2.
  2. Smittskyddsinstitutet,2012. Nätadress: www,smittskyddsinstitutet.se/smittskydd.
  3. Leval, A., Herweijer, E., Arnheim-Dahlström, L., Walum, H., Frans, E., Sparen, P. Incidence og genital warts in Sweden before and after quadrivalent human-papilloma virus vaccine availability. Journal of Infections Diseases 2012, sep 206 (6) (860-866).
  4. Familjemedicin Ian R Mc Whinney Studentlitteratur 2004.
  5. Ramqvist, T., Du, J., Lunden, M., Ährlund-Rihter, S., Ferreira, J., Marions, L., Sparen, P., Andersson, S., Dalianst, T. Pre-vaccination prevalence of human papilloma virus types in the genital tract of 15-23 year old women attending a youth health clinic in Stockholm Sweden. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2011, 43 (115-121).
  6. http://www.socialstyrelsen.se/fragor...thpv#anchor_28
  7. http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=5192457
  8. www.fass.se

   

  Intressanta länkar:

 • http://www.vardhandboken.se/Texter/B...ina-kunskaper/
 • http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hpv-infektion/
 •  
 • Författare: Ann-Charlotte Karlsson & Mikaela Pollmeyer
 •  

   

  Files (0)

   

  Comments (8)

  Viewing 8 of 8 comments: view all
  Opponentskap fr Maria Werme

  Ett innehållsrikt arbete, dock saknade jag rubriker som skulle ha delat in arbetet så det blir lite lättare att läsa. Alla delar av vaccinarbetet berörs och författarna har använt sig av adekvata referenser. Intressanta länkar. En liten diskussionskommentar angående att pojkar utesluts från vaccinationsprogrammet saknar jag (ingick inte i uppgiften, men ändå, lite nyfiken bara) gällande HPV vaccination är intressant annars.
  Posted 14:04, 17 Dec 2012
  Opponentskap från Linda Hedlund

  ETt intressant arbete, eftersom det är relativt nytt att flickor vaccineras i sverige. I arbetet skulle patofysiologi, vaccinets verkningsmekanism, adjuvans samt hur det fungerar tas upp. Likaså skulle vi ha med hur ofta det ges- boosterdoser, när och varför samt vilka vaccineras. Ni har fått med de olika delarna. För att förbättra erat arbete skulle ni kunna skriva lite mer detaljerat runt patofysiologin gällande kondylom, vad som händer i kroppen från smittotillfället tills att vårtorna blir synliga. Ni har gjort ett bra arbete och jag har lärt fått ny kunskap från er att detta virus även kan ge cancer på blygläppar, slida, analcancer samt genitialdysplasi. Studien gjord i Stockholm var intressant, den påvisar utifrån vetenskaplig grund vikten av att vaccinet bör tas hos flickor i årskurs 5-6, det tror jag skulle kunna motivera föräldrar att vaccinera sina barn om de känner osäkerhet. Adjuvans och boosterdoser beskriver ni på ett utförligt sätt. De länkar ni hänvisar till är relevanta och kommer från pålitliga källor.
  Posted 10:09, 26 Dec 2012
  Opponentskap från Charlotte Terner.
  Eftersom jag arbetat som skolsköterska de senaste åren och fått ägna mycket tid åt att planera och genomföra HPV-vaccination ville jag gärna läsa ert arbete. Jag tycker som de andra opponenterna att ni skrivit en informativ och i stora delar lättillgänglig test med aktuella och trovädriga referenser.Jag är imponerad av att ni fått fram två vetenskapliga studier för detta lilla arbete. Vad jag saknar är en referens till Socialstyrelsen. Vi inom skollhälsovården har fått mycket reklaminformation från vaccintillverkarna men det material som gått ut till elever och deras vårdnadshavare är framtaget av Socialstyrelsen och är mkt bra. Där kan ni hitta några viktiga uppgifter som jag tycker saknas i ert arbete. Ni skriver att HPV typ 16 och 18 är högrisktyper, vilket är helt rätt. Dock är det viktigt att påpeka vid all vaccination mot HPV att genom att vaccinera med Cervarix eller Gardasil så skyddar man sig mot HPV 16 och 18 vilka står för 70 procent av livmoderhalscancern.Det finns ett 100-tal HPV-typer där 13 - 14 st är högrisktyper och kan ge invasiv cancer. Man får alltså inte ett fullgott skydd mot sjukdomen via vaccination och det är oerhört viktigt att man trots vaccination går på cellprovsundersökningar. Mitt förslag är att ni kompletterar med desa uppgifter och använder http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/hpv som referens.
  Tack för läsvärt arbete!
  Posted 10:34, 29 Dec 2012
  Hej!
  Ett intressant och lättläst arbete. Ni har fått med alla delarna som uppgiften krävde. Kort och koncist krivet. Några funderingar: Ni har skrivit att pojkar kan vaccinera sig men att det inte ingåt i vaccinationsprogrammet idag. Är det något som blir aktuellt i en snar framtid och iså fall från vilken ålder? Har ni sett någon uppgift om kostnad för en kille som vill vaccinera sig idag. Tack för intressant läsning.
  Posted 14:51, 30 Dec 2012
  Ett intressant arbete att läsa om eftersom det är relativt nytt att vaccinera flickor mot HPV virus. Skulle vara intressant att veta om eller hur många pojkar som vaccineras också. Jag tycker ni har fått med det som krävdes av studieuppgiften. En mycket läsvärd studie från Stockholm, men också mycket skrämmande att så många flickor var HPV positiva.
  Posted 16:12, 1 Jan 2013
  Som sagt så var detta av intresse när jag själv har läst och letat runt lite gällande vaccinationerna, blir så när man har flickor i familjen. Tycker det saknas lite mer information som kan vara bra att ta med. Lite stavfel på en del ställen...men alltid lika intressant att läsa om ny information gällande HPV. Som tidigare kommentarer så fattas det lite mer fakta som skulle vara med som patofysiologi, vaccinets verkningsmekanism m.m. Väntar på fortsättningen av forskningen, uppföljning av HPV vaccinet, vad det kan komma bli för följder!
  Posted 23:00, 2 Jan 2013
  Mycket intressant ämne, och bra information i arbetet. Saknar dock viss uppdelning, och mindre rubriker, exempelvis patofysiologi, adjuvans, verkningsmekanismer.
  Skulle kanske också vara givande att höra om förslagsvis även om hpv vaccination för vuxna kvinnor. Gardasil exempelvis rekommenderar vaccinet till kvinnor upp till 45 år, fast vaccinet bäst hjälper för personer innan sexuell debut (hpv naiva). Pris per spruta ca 1570 kr efter fyllda 27 år. Då får man överväga sprutans kostnad till dess positiva verkan.
  Pojkarnas vaccinering får man tillsvidare även bekosta själv, då det inte ingår i tandvårds och läkemedelsförmånsverkets subventionering och ingår inte i allmänna vaccinationsprogrammet ännu.
  Posted 00:27, 3 Jan 2013
  Jag tyckte att arbetet var lättläst, tog upp det väsentliga inom vaccinet. Det jag skulle vilja veta mer var om eventuell vaccination för pojkar. Ni nämner bara lätt om det, men framkommer inte om det vaccineras några pojkar i Sverige eller andra länder och om det gör, vilket underlag krävs det då för det? Jag följde själv debatten kring huruvida vaccinet ska ingå i programmet och det känns spännande. Jag har även följt debatten om vaccinering i Sverige och även läst en del om vaccineringen i Australien där man vaccinerade flickorna redan 2007. ttp://www.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/immunise-hpv
  Ganska många blir smittade, ca 80% av befolkningen är smittade med minst en genitala typ av HPV någon gång i sitt liv enl data fr australiensk websida och det verkar som att det ökar HPV-relaterade infektioner även bland men dock inte lika mycket som hos kvinnor. Men som har sexuellt kontakt med andra män verkar ha dock störst nytta av vaccinet. http://www.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/1958E18142193688CA2575BD001C80CA/$File/HPV-vaccination-for-boys-factsheet.pdf
  Annars tyckte jag att arbetet var bra strukturerad och intressant.
  //Andreea Bratiloveanu edited 12:19, 7 Jan 2013
  Posted 15:36, 4 Jan 2013
  Viewing 8 of 8 comments: view all
  You must login to post a comment.