Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Gula febern

Gula febern

  Table of contents
  No headers

  Av: Andreea Bratilova, Katrin Hägerström, Katarina Lindberg, Anette Nydelius

  Gula febern

  Etiologi

  En sjukdom orsakad av Flavivirus som ger hög feber och leverpåverkan (1).

  Utbredningsområde kring ekvatorn i Tropiska Afrika, central och Sydamerika. Finns ej i sydöstra asien eller Indien.( 1)

  Smittspridning sker via myggor är sk vektorburen smitta dvs den smittar mellan djur och människor. Kan orsaka omfattande epidemier (2)

  Inkubationstid är 3-6 dagar efter smitta (2).

  Symtom

  *Feber som kan vara mycket hög

  *Influensaliknande symtom som huvudvärk som kan bli mycket intensiv, ont i kroppen,

  *Illamående till blodiga kräkningar

  *Blödningar från slemhinnor i näsa, ögon, mun och tam.

  *Bilirubinstegring ger ikterus, där av namnet gula febern.

  *Koma, hyoptermi,chock och död pga levercells nekroser, njursvikt och myokarddegeneration (2).

  Diagnos

  Diagnos ställs med hjälp av den kliniska bilden och i vissa fall kan man hitta antigen via blodprov men för analys krävs mycket speciell metod och rutinerade labtekniker som bekräftar sjukdomen.(1)

  Sjukdomen är anmälningspliktig och kräver smittspårning (2).

  Behandling

  50% av de pat som blir så sjuka att de kräver sjukhusvård avlider. De som överlever har lång konvalesens. (2).

  Behandlingen är symtomatisk, man ger febernedsättande, smärtstillande, parenteral vätsketillförsel i väntan på att sjukdomen läker ut (3).

  Vaccination

  Profylax sker med vaccinering som funnits sedan 1935. Som komplement rekommenderas att man  klär sig med långa ben och ärmar som skydd för myggor. Samt att ha moskitonät över sängen till natten.(2)

  I Sverige finns ett vaccin som heter Stamaril det är ett levande försvagat virus. Vaccinet ger en subklinisk infektion hos den vaccinerade, vilket gör att kroppens immunförsvar bildar specifika B och T celler och antikroppar mot viruset.Vaccindosen som ges till alla från 9 månader och uppåt är 0,5 ml och det rekommenderas att vaccinet ges subcutant, om det ses intramuskulärt ges det i Deltamuskeln hos barn över 2 år och vuxna. Barn under 2 år i lårmuskeln. Finns risk för hematom efter injektion i muskel.(4) Till personer över 60 år vägs risk för smitta mot risk för sjukdom, då flera biverkningar uppvisats hos äldre personer.( 3) Vaccinet innehåller inget adjuvans.(3)

  Biverkningar

  Förrutom blödning i muskel som inte är vanlig, är huvudvärk, illamående, kräkning och feber vanliga biverkningar, även lokal rodnad vid stickstället.(5)

  Vaccinet ges inte till personer med känd allvarlig ägg och hönsprodukt allergi, ej heller till personer med försvagat immunförsvar så som HIV/ Aids, leukemi eller personer som får cellgiftsbehandlin. Gravida bör inte vaccineras. ( 3)

  Vaccinet ger ett bra skydd ca 95% immunitet efter 1 spruta, och injektionen behöver bara upprepas vart 10:e år för kontinuerligt skydd.(5)

  Vissa länder kräver att man har vaccinationsskydd innan inresa och intyg om detta ett sk Gult kort (3). Gäller även om man bara skall mellanlanda. Detta beställs på Socialstyrelsens hemsida ,http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-119-3. Om man av medicinska skäl inte kan få vaccinationsprofylaxen måste man ha ett speciellt intyg om detta http://lakemedelsboken.se/#reseprofylax.html?toc6163, även detta rekvireras hos Socialstyrelsen.

  Senaste utbrottet skedde i november i år i Sudan där man fick kring 734 sjuka och det hade vid rapportens skrivande avlidit 169 personer. Man inledde där en omfattande vaccinering av befolkningen i området (1).

  Referenslista

  1. www.who.int//mediacentre/factsheets/fs100/en/

  2. http://www.smittskyddsinstitutet.se/...o/gula-febern/

  3. www.fass.se

  4. Follin,P, Infektions medicin, Säveförlag( 2009)

  5.http://lakemedelsboken.se/#akutmedicin_pa_vardcentral_och_andra_vardenheter.html?page_36

   

  Intressanta länkar:

   

  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/detsvenskavaccinationsprogrammetforbarninformationtillforaldrar

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/smidag/barnvacc2012/Eva-Olsson-Vaccination-i-praktiken.pdf

  66 http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Vaccinationer/Barnvaccinationer/

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Intressant och lättöverskådligt arbete med bra och adekvata rubriker. Kort och konsist. Bra länkar. Jag är nyfiken på författarna till arbetet,saknar namn. Orsaken till sjukdomen, är det favivirus-eller flavivirus?. Kanske har det smugit sig in ett litet stavfeli texten. Finns det några andra grupper som ej bör vaccineras med Stamaril? Finns ev adjuvans för vaccinet?. Det s.k Gula kortet ska det alltid vara med även om man bara mellanlandar i ett land med utbrott av sjukdomen?. Om man inte mot förmodan inte skulle ha giltig handling med sig, kan man då bli vaccinerad på plats mot sjukdomen?. Lite funderingar. Tack för bra och intressant läsning.
  Posted 08:37, 20 Dec 2012
  Lätt läst arbete. Skulle vara intressant att få mer information om själva viruset (favivirus?). Ni skriver att det ej finns i sydöstra asien och Indien. Blir då genast nyfiken på varför. Diagnos ställs utifrån den kliniska bilden. Hur hittar man ev antigen? Blod prov? odling? Ni nämner också behandling med symtom lindring. Det som överlever denna virus infektion hur lång tid tar det innan sjukdomen läker ut?

  Gällande referenserna så skulle jag önska att ni hade mer exakta internet adresser. Det ska vara lätt för läsaren att enkelt kunna navigera in på den exakta sidan som ni hittat informationen. Nu hänvisar ni till alla startsidor. Kan tyckas vara petigt men jag hittade inget annat att anmärka på :)

  Bra skrivet!

  /Mikaela Pollmeyer
  Posted 20:25, 26 Dec 2012
  Intressant arbete som är skrivet på ett lättläst sätt.Bra med rubriker och korta stycken. Intressant att det inte finns i sydöstra Asien eller Indien? Kan det vara avsaknad av de myggor som smittar där? det är en hög procent som avlider vid sjukhusvård, är det då vanligt med allvarliga biverkningar efter att ha drabbats av Gula febern då man blivit allvarligt sjuk men överlevt? Såg även på SMI att det var klassat som en karantänssjukdom. Ni har bra flyt i texten och det är väl genomarbetat, intressant från början till slut.Bra referenshantering och intressanta länkar. Tack för intressant information. Gina Larsson
  Posted 19:43, 1 Jan 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.