Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 8

Grupp 8

  Table of contents
  No headers

   

   

   

   

   

   

   

  Kurs:             MC3016

  Förskrivningsrätt för vissa läkemedel, samt kostnadsfria förbrukningsartiklar 15 hp.

  Lärare:           Marika Hagelberg

  Grupp 8:        Kerstin Andersson, Katrin Magnusson och Jeanette Persson

   

   

   

   

   

   

  Studieuppgift 3:4

   

  Bemötande av personer som är tveksamma till vaccination

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Distriktssköterskan möter i sitt arbete personer som är både negativa och kritiska till vaccinationer. Många föräldrar ifrågasätter barnvaccinationerna och äldre ifrågasätter bl. a. den influensavaccination som erbjuds årligen. Det är viktigt att distriktssköterskan kan bemöta individen på dennes nivå. Att på ett respektfullt sätt kunna lyssna till och ta del av varje individs åsikt utan att de känner sig kränkta eller nedvärderade.

  I en amerikansk litteraturstudie har Fernbach (2010) funnit att det finns många anledningar till att föräldrar är tveksamma till att låta vaccinera sina barn. De är bland annat tveksamma till om barnets immunsystem klarar av vaccinationen på ett säkert sätt, de har hört eller läst om biverkningar och kopplingar till andra sjukdomar, och en del är avvisande till vaccination på grund av religiösa eller politiska skäl. Enligt sjuksköterskans etiska riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening, 2007), ska den omvårdnad som ges vara respektfull och inte begränsas av sjukdom, trosuppfattning, kultur, etnisk tillhörighet eller politisk åsikt.

  Som distriktssköterskor måste vi sträva efter att skapa en god relation med familjen genom att lyssna till föräldrarnas berättelse och deras funderingar kring vaccinationen. Det är viktigt att ge tid till detta, så att föräldrarna känner att de deltar i kommunikationen på ett jämlikt sätt. Fernbach (2011) menar att informationen till föräldrarna ska presenteras på ett förtroendefullt sätt som ger svar på deras frågor. Enligt Smith, Kennedy, Wooten, Gust och Pickering (2006), finns ett starkt samband mellan vårdpersonalens inflytande på föräldrarna och föräldrarnas beslut om att vaccinera sitt barn. En förutsättning för detta är en ärlig och tillitsfull relation (Smith et.al., 2006).

  Barnhälsovårdens handbok i Örebro Läns Landsting (2009) har en sida där vårdpersonal kan få råd om bemötande av tveksamma och oroliga föräldrar. Där står bland annat att det är viktigt att sakkunnig information ges till föräldrar och att nyanserade svar bör ges på föräldrarnas frågor genom att redovisa både för och nackdelar med vaccinationerna. Om föräldrarna känner oro och tveksamhet är det bäst att bemöta med respekt och saklig faktaredovisning, inte övertalning. Även andra landsting har liknande riktlinjer och PM om hur vårdpersonalen bäst kan omhänderta föräldrars tveksamheter kring sina barns vaccination. Stockholms läns landsting (2011) använder sig av ett PM i barnhälsovården som understödjer barnens rätt till hälsa enligt barnkonventionen och vilka konsekvenser som kan uppstå om man undviker basprogrammet av grundvaccination. Här uppmanas vårdpersonalen att även barnkonventionens innehåll bör tas i betraktning och reflekteras runt för att stärka föräldrarnas attityd inför vaccination (Metodbok Barnhälsovården SSL kap. 6.1.3.) Om föräldrar ändå väljer att inte grundvaccinera enligt basprogrammet får det ske endast på ordination av läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter om vaccinationer (SOSFS 2012:19 § 9).

   

  Äldre personer som erbjuds influensavaccin varje år har särskilt i år varit tveksamma till vaccinationen. Enligt Dagens medicin (2012) kan detta bero på det som skrivits och talats om i massmedia om svininfluensavaccinet. I en amerikansk studie har Telford och Rogers (2003) funnit att många äldre känner misstro mot modern medicin. Några har dåliga erfarenheter av vaccinationen, då de kanske blivit lindrigt sjuka eller haft smärtor efter sticket. De som tidigare varit friska hela livet anser kanske att vaccineringen är onödig, då de inte brukar bli sjuka. Telford och Rogers (2003) menar att en god relation mellan vårdpersonal och den äldre har betydelse för den äldres inställning till vaccination. Här är det viktigt att lyssna på patientens berättelse om sin egen upplevelse och bedömning av ställningstagandet. Ett gott bemötande och ett personcentrerat tänkesätt hos vårdpersonalen ger bättre möjligheter att nå fram med sitt budskap, och fler riskgruppspatienter kan vaccineras.

   

   

  Dagens medicin, (2012). Hämtad 2012-12-30 från www.dagensmedicin.se/nyheter/aldre-ville-inte-vaccinera-sig

  Fernbach, A. (2011). Parental rights and decision making regarding vaccinations: Ethical dilemmas for the primary care provider. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 23, s: 336-345.

  International Council of  Nurses-ICN 2005. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Översättning av Svensk sjuksköterskeförening: Stockholm; 2007

  Metodbok Barnhälsovården SSL kap. 6.1.3 (2011). Stockholms Läns Landsting. Hämtad 2012-12-30 från http://www.webbhotell.sll.se/Global/Bhv/Dokument/Metodbok/BHV SLL 06-01-03.pdf

  Smith, P.J., Kennedy, A.M., Wooten, K., Gust, D.A. &Pickering, L.K. (2006).                                Association Between Health Care Provider´s Influence on Parents Who Have Concerns About Vaccine Safety and Vaccination Coverage. Pediatrics, 118, (5): 1287-1292.  Hämtad 2012-12-30 från http://pediatrics.aappublications.org/content/118/5/e1287.full.html

  Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:19) om vaccination av barn. Hämtad 2012-12-30 från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-22

  Telford, R & Rogers, A. (2003). What influences elderly peoples´ decisions about whether to accept the influenza vaccination? A qualitative study. Health Education Research. Vol. 18. (6), s: 743-753.

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.