Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 5

Grupp 5

  Table of contents
  No headers

  Att bemöta föräldrar inför vaccination

  Folkhälsoarbete bör bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättning (Socialdepartementet, 2008). De övergripande målen för folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Vaccinationsprogrammet i Sverige rekommenderas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har kommit ut med en handbok anpassad för hälsopersonal, i vilken distriktssköterskan har ett bra stöd i att inviduellt stötta de föräldrar som har tveksamheter och/eller motstånd till vaccinering.

  Det är en stor fördel om båda föräldrarna är med under informationstillfället. Personalen ska informera föräldrarna om att det inte finns några vaccinationer som är utan risk för biverkningar, men att risken för allvarliga biverkningar eller biverkningar som ger bestående skada är minimala. Föräldrarna bör även informeras om att riskerna med att få allvarliga symtom av sjukdomen som vaccinet är mot, är mycket större. Det är viktigt att respektera de föräldrar som har en annan inställ­ning till vaccination samt att ta deras frågor och invändningar på allvar. Ett samtal där personalen lyssnar och ger synpunkter från frågorna är viktigast. Att be föräldrarna berätta varför de är tveksamma eller negativa till vaccinationen, och var de fått sina uppgifter från (Socialstyrelsen, 2008).  Barn är uppmärksamma på föräldrarnas känslor och signaler, indirekt innebär detta att genom ta hand om föräldrarnas oro, lindras även barnets oro (Tveiten, 2000).

  Vissa internetsidor vänder sig till att fånga en speciell målgrupp genom att sprida information i en form som väcker uppmärksamhet, men ignorerar oftast vetenskaplig validitet (Healy & Pickering, 2011). I en studie av Petousis-Harris et al. (2005) visade det sig att sjuksköterskorna identifierade ett starkt behov att informera de föräldrar som fått information från tvivelaktiga internetsidor med saklig information angående risker och fördelar med immunisering. Detta kunde hjälpa föräldrarna att vinna förtroende inför beslutet att vaccinera sina barn. Det visade sig även att en del av sköterskorna själva kände en osäkerhet inför att de hade tillräcklig kunskap inför säkerheten med vacciner.

  Så författarna av denna rapport anser att skaffa sig en ordentlig utbildning inom vaccinationer och om de sjukdomar de ska ge skydd mot är av största vikt. För att sedan hålla sig uppdaterade årligen inom detta utomordentliga preventionsarbete. Med kunskapen om att vissa sjukdomar kan förekomma i vår miljö och som är allmänt förekommade i stora delar av världen gör att det är viktigt att upprätthålla en god vaccinationstäckning (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007).

   

  Referenser

  Hagelin, E., Magnusson, M. & Sundelin, C. (2007). Barnhälsovård. Liber AB: Stockholm. ISBN 978-91-47-08429-6

   

  Healy, M. & Pickering, L. (2011). How to communicate with vaccine-hesitant parents. Pediatrics 2011; 127; s 127. DOI: 10.1542/peds.2010-1722S. [Elektronisk] http://pediatrics.aappublications.or....full.pdf+html 

  Tillgänglig: [2013-01-04]

   

  Petousis-Harris, H., Goodyear-Smith, F., Turner, N. & Soe, B. (2004). Family practice nurse views on barriers to immunizing children. Vaccine 23 (2005) 2725-2730

   

  Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. [Elektronisk] http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8825/2008-126-9_20081269.pdf 

  Tillgänglig: [2013-01-04]

   

  Socialdepartementet. (2008). En förnyad folkhälsopolitik, prop. 2007/08:110. [Elektronisk]  http://www.regeringen.se/sb/d/9251/a/100978 

  Tillgänglig: [2013-01-04]

   

  Statens folkhälsoinstitut. (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010. [Elektronisk] http://www.fhi.se/PageFiles/10555/R2010-16-folkhalsopolitisk-rapport-2010.pdf 

  Tillgänglig: [2013-01-04]

   

  Tveiten, S. (2000). Omvårdnad i barnsjukvården. Studentlitteratur: Lund.  ISBN 978-91-44-00993-3

   

  Av: Pernilla Karlsson, Maria Werme & Malin Åström

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.