Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 10

Grupp 10

  Table of contents
  No headers

  Motstånd hos föräldrar att vaccinera sina barn, hur ska distriktssköterskan bemöta det?

   

  I Sverige har vi vaccinationsprogrammet som rekommenderas av socialstyrelsen(1). På BVC får föräldrar veta att det är frivilligt att vaccinera sitt barn. En del föräldrar uppfattar att informationen som ges av distriktssköterskan är partisk och betonar fördelar med vaccinationer och att det inte inbjuds till diskussion (2). I ett arbete från Finland där man gjort en webbaserad studie på föräldrars syn på vaccinationstillfället framkom att föräldrar uppfattade det som att vårdpersonal visste för lite, var partiska, predikade istället för att försöka förstå och stödja beslutsfattandet (3).

   

   Störst motstånd till vaccination och då främst MPR- vaccination sågs efter att det publicerats en studie om sambandet mellan MPR och autism(se länk Wakefield). Under början av 2000-talet sjönk antalet barn som vaccinerades i Sverige men steg snabbt igen eftersom föräldrar generellt i Sverige är positiva till vaccinering (2,4,5).

  Svårigheten i dagens samhälle är att föräldrar får så mycket information att det blir svårt att göra ett väl genomtänkt val. Föräldrar blir lätt överväldigade. I dagens värld behövs ett bra internetforum där föräldrar kan få assistans i att interagera fakta med sina egna värderingar.(6)

   

  Det är uppenbart att föräldrar vill sina barns bästa och det är bra att de vill ta ett så källkritiskt och välgrundat beslut som möjligt. I Sverige har landstingen skapat rådgivningsforumet 1177 överskådlig information om bland annat vaccinationer (se länk). Som distriktssköterska på BVC är det av yttersta vikt att man håller sig uppdaterad och öppen i kommunikationen till föräldrarna så de blir att känna sig trygga och säkra när de fattar sitt beslut. Socialstyrelsen har utformat en informationshandbok för föräldrar (7) och genom den och den handbok anpassad för hälsopersonal (1) har distriktssköterskan bra stöd i att inviduellt stötta de föräldrar som har tveksamheter eller motstånd till vaccinering. Det är viktigt att inte döma dem som väljer att inte vaccinera utan skapa ett bra förtroende så att eventuella vårdkontakter i framtiden inte förstörs. (2,3)

   

   

  REFERENSLISTA

   

  1. Socialstyrelsen: Det svenska vaccinationsprogrammet En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal hämtad 2012 12 26 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8825/2008-126-9_20081269.pdf
  2. Andersson.E, Johansson.B. 2005 Distriktssköterskans möte med föräldrar som ställer sig tveksamma till MPR-vaccination. Högskolan Trollhättan- Uddevalla. Institutionen för omvårdnand, hälsa och kultur. Hämtad 2012 12 26 http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:215494
  3.  Eklund. J Vaccinationsbeslut. Föräldrars syn på vaccinationstillfället. 2010 Arcada examensarbete. Hämtad 2012 12 26 http://publications.theseus.fi/bitst...pdf?sequence=1
  4. Smittskyddsinstitutets vaccinationsstatistik för barn i Sverige födda 2003 och 2004 hämtad 2012 12 26 http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/5216/bvcvacc_jan2006-jan2007_20070528.pdf
  5. Smittskyddsinstitutets vaccinationsstatistik för barn i Sverige födda 2009

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/5216/vaccrapport-12-bvc-sverige.pdf

  6. Conolly. T, Reb.J  Toward interactive, Internet-based desicion aid for vaccination decisions: Better information alone is not enough. VACCINE, volume 30, issue 25, 28 May 2012 p. 3813-3818 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X11020433

  7.  ocialstyrelsens information till föräldrar: Det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Hämtad 2012 12 26 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17855/2010-1-2.pdf

   

  Intressanta länkar:

  En hemsida som är mot vaccinering http://vaccin.me/

   

  Vaccininfo är en hemsida för vaccination: info och länkar angående Andrew Wakefield och den omtalade studien som visade ett samband mellan vaccination av MPR och  autism och som senare visade sig vara jävig, hämtad 2012 12 26: 

  http://vaccininfo.wordpress.com/2012/02/05/andrew-wakefield/

   

  Anna Wahlgren artikel om vacciner, hämtad 2012 12 26

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/10/varf-r-dog-min-son-vaccinationens-risker-m-ste-diskuteras-ppet

   

  http://www.1177.se/Dalarna/Fraga-117...barnsjukdomar/

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.