Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > G 7- KOLERA > Hur bemöta föräldrar G-7

Hur bemöta föräldrar G-7

  Table of contents
  No headers

  I Sverige finns det inga krav på vaccinationer och det är föräldrar som avgör om ett barn ska vaccineras eller inte. Information om hur vaccineringen går till, skäl till vaccination, biverkningar och konsekvenser av att avstå från olika vaccinationer är mycket viktigt. Det är av betydelse att vårdpersonal som är i kontakt med föräldrar har fördjupade kunskaper om olika vacciner för att kunna ge en saklig och korrekt information till föräldrar. Vårdpersonalens bemötande och attityder spelar en stor roll när det gäller föräldrarnas beslut om vaccination (1). Vid möte mellan sjuksköterska och patienten är kommunikationen viktig, enligt Travelbee (2001) är kommunikation en komplicerad process som innefattar olika kompetensområden. Kommunikation gör det möjligt att människor förmedlar sina tankar och känslor till varandra. Kommunikation är en interaktiv process och ömsesidig förståelse där sjuksköterskan vägleder, informerar och instruerar patienten med visad empati och sympati (2).

  Tveksamhet mot vaccinationer kan finnas hos föräldrar det kan även uppfattas som något onaturligt. Det är viktigt att bemöta personer som har en annan inställning med respekt och öppenhet. Vårdpersonalens uppgift är att lyssna på föräldrar och ge de en saklig och förståelig information. Det är viktigt att föräldrar får tid att tala om sina åsikter och uppfattningar om vaccination, frågor om källa till föräldrarnas argument är av betydelse, att ge skriftlig information och ge föräldrar som är tveksamma till vaccination tid att ta till sig kunskap och information om vaccination. Trots allt försök kan vissa föräldrar avstå från att vaccinera sina barn, vårdpersonal ska respektera detta men ge råd och be de att tänka på saken och välkomna att återkomma. Allt detta ska dokumenteras (1). I en studie om HPV vaccinering som gjordes i USA bland afroamerikanska föräldrar som bodde på landsbyggen fann forskarna att inkomst, utbildning, religiös tillhörighet, kultur och även avstånd till vaccinationscentralen påverkade föräldrarnas beslutet om vaccinering. Många religiösa föräldrar hade den uppfattningen att sjukdom och hälsa var guds straff eller gåva och människan skulle inte påverka det.De trodde att en människa med stark tro skulle kunna övervinna sjukdom. Forskarna kom fram till att för en fungerande vaccinationsprogram för HPV behövs först ett information- och utbildningsprogram till föräldrar om HPV virus, sjukdomsbeskrivning och konsekvenser av att drabbas av cancer (3). Det är lätt att tänka egocentrisk och tro att eget mönster är det riktiga medan andras sätt är oförnftiga. Det är därför viktigt att vårdpersonal  måste visa respekt för det annorlunda vid ffa mötet med föräldrar från en annan kultur med annorlunfa syn på uppfostran och på vad barnen klarar. Kulturen kan liknas vid ett filter genom vilket kan vi se och tolka verkligheten (4).

  Referenser

  1. Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.Socialstyrelsen. 

  Hämtad från

  http://www.socialstyrelsen.se/publik...r/default.aspx   

  2. Travelbee, J. (2001). Mellommenneskleige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

  3. Thomas, L.T., Strickland, O.L., DiClemente, R., Higgins, M & Haber, M. (2012). Rural African American Parents’ Knowledge and Decisions About Human Papillomavirus Vaccination. Journal of Nursing Scholarship, 4,  358–367.e

  4. Socialstyrlsen. (1987). Att arbeta med barn och föräldrar. Stockholm: Modin Tryck AB
   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.