Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > G 7- KOLERA

G 7- KOLERA

  Table of contents
  1. 1.  

  KOLERA

   

   

  Sjukdomsinformation

  Kolera härstammar från Indien och sjukdomen spreds i Europa under 1800-talet. Mellan 1834 och 1874 drabbades Sverige av elva koleraepidemier som skördade totalt 37 000 dödsoffer. Kolera är en smittsam och allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Den sprids via mat och dricksvatten. Sjukdomen förekommer normalt inte i Sverige trots att bakterien har isolerats vid några enstaka tillfällen från magsjuka utlandsresenärer. Sjukdomen uppträder främst i länder med bristfällig vattenstandard och avloppssystem samt till följd av naturkatastrofer, främst jordbävningar som i exempelvis Haiti som under oktober 2010 och till följd av jordbävningskatastrofen drabbades av en mycket omfattande koleraepidemi med över 300 000 sjukdomsfall med över 5000 avlidna (1).

  Riskgrupper

  Personer som lever eller arbetar under enkla hygieniska förhållanden som i exempelvis flyktingläger löper stor risk för kolerasmitta. En annan riskgrupp är personer som äter magkatarr- eller magsårsmediciner som inhiberar saltsyra produktion i kroppen som annars skulle utgöra ett visst skydd mot kolera. En anan riskgruppp är personer med diabetes, hjärt- eller njursjukdom (3).

  Diagnos

  Kolera sjukdomen diagnostiseras genom odling som påvisar förekomsten av bakterien i avföringen (1).

  Etiologi

  Kolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae och människan tros vara det enda värddjur för bakterien. Det finns flera sorters kolerabakterier så som klassisk kolera (cholera asiatica), biotyp El Tor, samt serotyperna Inaba och Ogawa. Det finns andra sjukdomsframkallande kolerabakterier men dessa sjukdomar räknas dock inte som ”riktig” kolera, d.v.s. inte agglutinerande eller toxinbildande kolera. Det krävs en stor smittdos för att kolerasjukdom ska uppstå, vilket gör att många bärare vid exempelvis epidemier kan vara symtomfria. Det är framför allt undernärda människor och personer med låg halt av saltsyra i magsäcken som är mest utsatta. Bakterierna utsöndras med avföringen och smittan sprids via vatten som förorenats med avloppsvatten men dåligt kokta skaldjur och fisk kan också vara en smittskälla. Inkubationstiden för bakterierna kan variera från några timmar till fem dygn men vanligast är det två till tre dygn (1).

  Patofysiologi

  Bakterien tränger in i tarmslemhinnan och bildar tarmskadande enterotoxiner som påverkar tarmens vätskeresorption och saltsekretion (2).

  Åtgärder vid sjukdomsutbrott

  Enligt smittskyddslagen klassas kolera som allmänfarlig sjukdom med anmälningsplikt till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (1).  Sjukdomen är en smittspårningspliktig och skall därför omedelbart meddelas till miljökontoret i kommunen. 
  Enligt internationella hälsovårdsbestämmelser, klassas kolera som "karantänssjukdom" och skall därför rapporteras till Socialstyrelsen och Världshälsoorganisationen (WHO) (1).

  Behandling

  Ersättning av vätske- och saltförluster är förstahands åtgärd och detta är i syfte att kompensera för den vätska och de salter patienten förlorar i samband med sjukdomen. En adekvat vätske- och saltbehandling i kombination med riktad antibiotikabehandling kan minimera dödsfallen till mindre än en procent (1).

  Vaccinering

  Att vaccinera sig är ett sätt att skaffa sig immunitet mot ett smittämne. Kolera kan förebyggas med hjälp av ett peroralt vaccin som har hög skyddseffekt, särskilt under de första sexmånaderna efter vaccinationen. Perorala vacciner tas via munnen som en drickbar lösning. När dessa vaccin intas peroralt stimulerar de till utveckling av sekretoriska IgA-antikroppar i mag-tarmkanalens lymfoida vävnad.  Dessa antikroppar verkar just där antigenet tränger in vid peroral smitta. Koleravaccin var det första perorala vaccin som framställdes (2).

  Grundimmunisering

  Grundvaccinationen omfattar två doser för vuxna och barn från sex år. Barn mellan 2 och 6 år bör erhålla tre doser. Doserna ges med minst en veckas mellanrum, men om mer än sex veckor har gått mellan doserna bör grundimmuniseringen startas på nytt (3).

  Boosterdos

  En påfyllningsdos rekommenderas inom två år för vuxna och barn från sex år och efter sex månader för barn mellan 2 och 6 år. Obs. Om mer än två år har gått bör grundimmuniseringen ges på nytt (3).

  Skyddseffekt

  Vaccinet har hög skyddseffekt, särskilt under de första sexmånaderna efter vaccinationen. Kliniska studier i Bangladesh visade att invånarna efter två eller tre vaccindoser fick ett treårigt skydd mot kolera. Skyddseffekten för vuxna och barn över fem år var 80-85% under de sex första månaderna och därefter cirka 70%. Hos barn i åldern 2-6 år konstaterades en snabb försämring av skyddet efter sex månader. Studier av vaccinationsskyddet hos barn under två år saknas (1).

  Dukoral

  Dukoral är det enda godkända registrerade koleravaccinet i Sverige. Vaccinet består av värme- eller formalinavdödade Vibrio cholerae O1-celler samt 1 mg av koleratoxinets B-subenhet. Vaccinsuspensionen ska före peroralt intag blandas med en natriumbikarbonatlösning. Natriumbikarbonat medföljer i form av brusgranulat som löses i ett cirka 150 ml vatten och dricks inom två timmar. Vaccinet är syralabilt. Mat och/eller dryck kan öka syraproduktionen i magsäcken och minska vaccinets effekt därför ska föda och dryck samt oral administration av andra läkemedel undvikas en timme före och en timme efter vaccination. Barn mellan 2 och 6 år använder hälften av natriumbikarbonatlösningen, ca 75 ml, lösningen blandas med hela innehållet i vaccinflaskan (3).  Vaccinet verkar genom att inducera antikroppar mot både de bakteriella komponenterna och mot koleratoxinets rekombinanta icke-toxiska B-subenhet, vilket förhindrar bakterierna från att fästa vid tarmväggen och hämmar därmed koloniseringen av V. cholerae O1. De intestinala antikropparna mot toxinet hindrar koleratoxinet från att binda till tarmslemhinnans yta och förebygger därmed toxin-medieradediarrésymptom (4).

  Terapeutisk Indikation

  Immunisering av vuxna och barn över 2 år mot kolera inför vistelse på koleraendemiska eller -epidemiska områden under förhållanden av bristfällig vatten- och mathygien. Personersom planerar att leva under enkla hygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbetare i flyktingläger. Personer som är i riskgruppen och har en högre risk att drabbas av en allvarigare infektion så som de som äter magkatarr-/magsårsmediciner, har någon bakomliggande sjukdom som t.ex. tarmsjukdom, diabetes och hjärt- eller njursjukdom (1).

  Kontraindikation

  Barn under 2 år ska inte vaccineras mot kolera. Vid överkänslighet mot något innehållsämne i (aktivt ämne eller hjälpämnen) vaccinet. Vid magsjuka eller infektion i kroppen med feber ska vaccinationen uppskjutas (1). Särskild uppmärksamhet vi fall av allergi mot formaldehyd eller någon annan beståndsdel i vaccinet (3).

  Biverkningar

  Kolera vaccinationen kan vid vissa fall orsaka diarré, gasbesvär och magont, men det är ovanligt och besvären brukar gå över efter några dagar. Vissa allergiska reaktioner har också rapporterats i enstaka fall, dock oklart om dessa orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för (1).

   

   

   

   

   

  1.Smittskyddsinstitutet. Hämtat 20121211

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/vaccinationer-a-o/kolera/

  2.Ericson, E.& Ericson, T. (2003). Klinisk mikrobiologi: Infektioner immunologi sjukvårdshygien. Stockholm: Liber.

  3.Läkemedelsverket. Hämtad 20121211

  http://www.lakemedelsverket.se/malgr...in-mot-kolera/

  4.Fass. Hämtat 20121216

  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040428000156&DocTypeID=3

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Opponenskap fr Maria Werme

  Titel adekvat för uppgiften. Ett korrekt innehåll med samtliga delar berörda enligt vaccinationsuppgiften. Ett bra språk med lättläst text och bra styckindelningar. Skulle vilja veta i samma stycke varför personer som äter magsårsmedicin är en riskgrupp. Har sedan endast en fundering om att det ev ska vara ett litet i på Terapeutisk indikation samt mellanslag mellan referens siffrorna och referensen. Ett intressant arbete med ett bra helhetsintryck och bra referenser. edited 13:56, 17 Dec 2012
  Posted 13:55, 17 Dec 2012
  Intressant och välgjort arbete. Enkelt att läsa med tydlig indelning och beskrivande rubriker. Några särskrivningar finns i texten, möjligen en smaksak. Funderar lite över vad begreppet riskgrupper står för, "sjuka" människor i allmänhet eller i riskområden? Referenser adekvata och bra.
  Posted 20:29, 17 Dec 2012
  Intressant och välgjort arbete. Bra referenser. Lättläst och bra översikt. Har nu erhållit ytterligare bra information om ett vaccin.
  Posted 10:51, 20 Dec 2012
  Intressant inledning, både historik långt tillbaka i tiden samt hur den kan drabb i nutid. Förstår dock inte i slutet om det var 5000 avlidna pga Kolera eller av jordbävningen, gärna förtydliga.
  Väl beskrivet om riskgrupper, vet man varför just dessa grupper är just riskgrupper?
  I Etiologidelen blir det bättre med punkt efter avloppsvattnet, ta bort men, ett förslag är "...med avloppsvatten. Dåligt kokta skaldjur och fisk kan också vara en smittskälla."
  Jag saknar en symtombeskrivning samt att med rätt vätsketerapi kan överlevnaden för sjukdomen förändras drastiskt (enl smittskyddsinstitutet).
  En smaksak kanske men tycker att Vaccinering & Ducoralstyckena sammanfaller snarlikt i sin information, särskilt i hur det verkar, och kanske skulle kunna skrivas tillsammans.
  I styckena om Terapeutiska Indikationer samt under Kontraindikationer skulle det bli mer lättläst om ni punktade upp de olika grupperna alt skriver om det i fritext så at det löper på mer lättläsligt. Under Terapeutiska Indikationer tas det även här upp två snarlika områden gällande överkänslighet som skulle kunna skrivas tillsammans.
  Arbetet är överskådligt och lättläst med sina beskrivande rubriker.
  Posted 17:28, 2 Jan 2013
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.