Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > BCG

BCG

  Table of contents
  No headers

   

  BCG VACCIN

   

  Patofysiologi:

  Bakterien Mycobacterium tuberculosis orsakar sjukdomen tuberkulos. Bakterien sprids via luften från en smittsam persons upphostningar (Socialstyrelsen, 2008). Flera lager lipider finns utanför cellväggen som ger bakterierna en vaxartad yta, detta medför att läkemedel har svårt att tränga in i cellen. Eftersom bakterierna har lång delningstid tar det 4-6 veckor att få fram odlingresultat, det innebär även att det tar lång tid från smittotillfället till kliniskt manifest sjukdom (Simonsen & Hasselström, 2012).

   

  Symptom:

  Långvarig hosta, viktnedgång, nattliga svettningar, lokala symptom från lymfkörtlar eller skelett. Detta är ett långsamt förlopp (Socialstyrelsen, 2008). Lungorna är infekterade i flertalet fall. I ett senare skede kan även leder, hjärnhinnor, skelettben och urogenitalsystemet infekteras (Simonsen & Hasselström, 2012).

  Hög mottaglighet finner man hos personer med nedsatt immunförsvar, små barn (Socialstyrelsen, 2008). Vid en HIV-infektion förekommer samsjuklighet med  tuberkulos som då är den enskilt största dödsorsaken (Simosen & Hasselström, 2012). Tbc-bakterien kan finnas kvar i latent form många år i olika organ. Tbc i latent form är inte smittsam. Lungtbc är den vanligaste formen (Socialstyrelsen, 2008).

  Sjukdomen finns kvar i Sverige, ca 500 fall/år. Ca 30-50 fall/år med resistenta bakterier. Yngre blir ofta smittade utomlands eller av sjuka släktingar/familjemedlemmar.  I Sverige vaccinerades barn mot tbc fram till 1975. Personer som utsätts för smittorisk erbjuds vaccin. Även invandrarbarn och personer som reser till tbctäta områden erbjuds vaccin. Tbc är vanligast i Afrika, delar av Sydamerika och i Asien. Östeuropa och central Asien har problem med resistenta bakterier.

   

  Vaccin mot tbc:

  Det är ett vaccin som har funnits längst av alla vacciner. Det innehåller levande men försvagade bakterier. Vaccinet ger bäst skydd hos små barn då de ej har hunnit utsättas för ev smitta. Beräknad skyddseffekt 75-80 % kvarstår minst 10 år. Enligt WHO finns inte vetenskapliga belägg för att ytterligare 1 dos skulle ge ökat skydd. BCG ges vanligen från 6 månaders ålder (Socialstyrelsen, 2008). Vaccinet ges alltid intrakutant på vänster överarms utsida strax ovanför mitten. Vaccination rekommenderas inte att ge på låret då biverkningar kan öka. Vaccinationsdosen upptill 1 år är 0,05 ml och barn över 1 år och vuxna ger man 0,1 ml. Misslyckas den intrakutana injektionen och den hamnar subkutant istället ska ingen ny injektion ges (FASS, 2012). Inför en BCG vaccination utförs tuberkulinprövning, hudtestet är tyvärr inte helt tillförlitligt. Vaccinationen utförs oftats på en specialistmottagning av en sjuksköterska med speciell kompetens (Socialstyrelsen, 2008). Vaccinet innehåller inget adjuvans (Smittskyddsinstitutet, 2011).

   

  Biverkningar:

  Liten hudinfektion på stickstället. Det blir en liten förhårdnad som ökar i storlek och blir röd och något upphöjd. Den kommer efter ca 2-4 veckor efter vaccinationen (Socialstyrelsen, 2008; FASS, 2012). Lokalreaktionen är inte en biverkning utan en normal vaccinationseffekt. Den läker efter ytterligare några veckor för att sedan bli ett litet, vitt ärr. Ibland kan såret fortsätta att vätskas i flera månader. Viktigt att såret lämnas ifred och att man inte använder salvor utan endast en luftig kompress om det ska täckas över (Socialstyrelsen, 2008).

   

  Kontraindikationer

  BCG-vaccin SSI ska inte ges till  personer med känd överkänslighet mot något av innehållsämnena i  vaccinet. Vaccinationen ska skjutas upp om personen har feber eller generaliserade infekterade hudtillstånd. Vaccinationsstället skall vara fritt från eksem.

  BCG-vaccin SSI ges inte till personer som får systemiska kortisoner eller immunsuppressiv behandling. BCG-vaccin SSI skall inte heller ges till patienter som får profylaktiska doser av läkemedel mot tbc.

  Ytterligare vaccinering bör inte ges i den arm som BCG-vaccinationen förrän efter 3 månader, pga risken för regional lymfadenit.

   

  File:/C:\Users\KSDMAR~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg

   

  REFERENSER

  Burholm, A., Carlsson, R-M., Olin, P., Tegnell, A. Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

  ISBN 978-91-85999-58-3

   

  Läkemedelsverket. (2011). Läkemedelsboken  2011-2012. Uppsala.

   

  http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp

  Tillgänglig: 2012-12-13

   

  Simosen,T., Hasselström, J. (2012). Illustrerad farmakologi 2, Sjukdomar och behandling. Natur och kultur, Stockholm.

   

  Steen, M., Degré, M. (2011). Mikrobiologi. Studentlittertur AB, Lund.

   

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/...ella-fragor/#7

  Tillgänglig 2013-01-01 kl 16.15

   

  Pernilla Karlsson, Maria Werme & Malin Åström

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Lättläst arbete och bra referenser. Har en fundering kring: Vilka organ kan TBC ligga latent och kan de personer som har detta bli sjuka i TBC igen?
  Posted 10:59, 20 Dec 2012
  En intressant läsning och då ni har använt er av rubkriker är arbetet lättläst. Ni har använt er av bra refernser. Jag tycker att patofysioligin är lite kort och svår att förstå. Vad gör man åt att läkemedlet har svårt att tränga igenom den vaxartade ytan? Symtom, biverkningar och vaccinet har ni beskrivit bra. Kanske även skulle framkomma att TBC är en smittspårningspliktig sjukdom.

  Anette Ernebrink.
  Posted 16:54, 26 Dec 2012
  Hej!
  Ni har gjort ett bra, lättläst och överskådligt arbete med bra information.

  Patofysiologin ger bra information om hur sjukdomen sprids och utvecklas. För ett bättre flyt i första meningen, som är ganska lång, skulle ett tips vara att dela upp den.
  Förslag: Bakterien Mycobactum Tuberculosis orsakar sjukdomen Tuberkulos. Bakterien sprids via luften från en smittsam persons upphostningar.

  Ni har beskrivit sjukdomens symtom väl, bla om lokala symtom från lymfkörtlarna och skelett. Vilka symtom kan det vara? Svullnad? Rodnad? Smärta i skelettet? Eller benskörhet?

  Ni har tagit upp bra information om att BCG vaccinationen ej bör ges i låret då det ger en ökad risk för biverkningar. Vad är det som gör att man får en ökad risk för biverkningar i låret men inte i armen? Vilka biverkningar riskeras om man ger i benet?

  Mycket bra information om man mot förmodan skulle misslyckas med att ge vaccinet intracutant, så det hamnat subcutant, kan en ny injektion ges. Gäller det även barn? Kan denna injektion då ges direkt efter den misslyckade injektionen?? Eller måste man vänta visst antal timmar?

  Bra information om att sår som uppkommer efter vaccinationen ska lämnas ifred, att undvika salvor, plåster osv.

  Referenser: Bra och aktuella. Om man nu ska vara petig så saknas lite information i referenslistan på Läkemedelsboken, samt lite kommatecken och punkter.
  Förslag: Läkemedelsverket. (2011). Läkemedelsboken 2011-2012.(L-M boken 2011-2012 kursivt fick inte till det här i add comment) Uppsala. ISBN 978-91-979605-0-2. (1269s.)

  Tack för ett bra och intressant arbete som ni gjort.
  Mvh Marina Malmberg
  Posted 12:44, 29 Dec 2012
  Glömde fråga hur det var med adjuvans i vaccinet?? Fanns sådant?
  Mvh Marina
  Posted 12:48, 29 Dec 2012
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.