Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026 HT18 > PM-arbeten > Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios – En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige

Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios – En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige

  Table of contents
  No headers

  Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios – En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige

  Författare: Lisa Nüth och Åsa Österlund

  Handledare: Annie Palstam

   

  Introduktion

  Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av Sveriges kvinnor. Sjukdomen kan leda till mycket svåra symtom med sjukfrånvaro och lidande som resultat (1,2). Sjukdomen har på senare tid lyfts upp mer i media och det diskuteras mycket kring vilken behandling som krävs.

  Sedan 2018 finns det nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Riktlinjerna är framtagna av Socialstyrelsen genom en styrgrupp med flera experter inom ämnesområdet för att ge rekommendationer med åtgärder för diagnostik, behandling och omvårdnad av endometriospatienter samt underlag för hur prioriteringar och resursfördelningar ska användas. Riktlinjer sätts upp för att ge rekommendationer på gruppnivå och visar på nytta och risker utifrån evidensbaserad praktik. Målgruppen för riktlinjerna är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt kliniskt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Rekommendationerna i riktlinjerna är inte åldersgruppspecificerade utan är ordnade efter symtomens omfattning och tar upp och prioriterar t.ex. bemötande, anamnes, olika undersökningar och behandlingar. Behandlingar som tas upp är t.ex. laparoskopi, medicinering (hormonell och smärtlindrande/antidepressiv), annan smärtlindring (TENS), fysioterapi och psykologiskt stöd.

  Riktlinjerna innefattar tre typer av rekommendationer; Rangordning, Forskning och utveckling (FoU) samt icke-göra. Rangordning 1–10 i prioriteringsskala där 1 har högst prioritering. FoU, rekommendationer som endast ska användas i forskningssyfte. Icke-göra, åtgärder som inte ska utföras inom hälso- och sjukvård. Rekommendationerna är uppdelade i delkapitel där en del är strukturerad uppföljning. Bedömning av livskvalitet med formuläret The Endometriosis Health Profile (EHP-30), vilken är ett endometriosspecifikt utvärderingsinstrument, är en del under det kapitlet. Användning av EHP-30 har bedömts till prioritet 6:

  "Hälso- och sjukvården kan erbjuda bedömning av livskvalitet med formuläret EHP-30 till personer med endometrios"(1).

   

  Bakgrund

  Risken att utveckla endometrios är beroende på flera olika faktorer, ofta börjar problemen i samband med puberteten (1). Puberteten är en komplicerad fysiologisk och psykologisk process som leder till könsmognad och att bli vuxen. Flera hormonella och metabola förändringar kan bidra till processen men det är inte ännu kartlagt fullt ut vad som startar processen (3). Många kvinnor upplever primär dysmenorré (menstruationssmärta) i den hormonella cykeln vilket kan leda till både sociala, ekonomiska och hälsorelaterade problem. Av kvinnorna som lider av primär dysmenorré, uppger mellan en tredjedel och hälften att de pga. detta varit frånvarande från skola eller arbete, medan 5–14% uppger att detta sker mer regelbundet (4). Det första tecknet på endometrios (sekundär dysmenorré) är ofta svår mensvärk, vilket är ett patologiskt tillstånd som kan orsakas av flera bakomliggande orsaker (1).

  Endometrios definieras som förekomsten av livmoderslemhinna utanför livmodern. Reaktionen leder i sig till en kronisk inflammatorisk process. Vanligaste platserna där endometrios hittas är äggstockar, äggledare, utanpå livmodern, området mellan livmoder och ändtarm (så kallade uterosacralligamenten), urinblåsa, bukhinna och tarmar. I sällsynta fall kan endometrios även hittas på andra ställen i kroppen till exempel i lungorna. Slemhinnevävnaden bildar sammanväxningar med kringliggande vävnad från vagina, tarm, urinblåsa och bäckenväggar. Sammanväxningarna kan i sin tur utlösa smärta. Sjukdomen drabbar ca 5–10 % av alla kvinnor i fertil ålder (1,5,6).

  Identifierade riskfaktorer är:

  • menstruationsdebut före 11-års ålder
  • korta menstruationscykler, färre än 27 dagar
  • kraftiga långvariga menstruationer, mer än 7 dagar.

  En viss ärftlighet föreligger, risken för att utveckla endometrios bedöms 3–10 gånger högre om kvinnans mor eller syster har endometrios (5,6). Vanligaste symptomen är olika former av smärta, såsom bäckensmärta, ospecifik ryggsmärta, samt primär dysmenorré, samlagssmärta (dyspareunia), miktion- och/eller defekationssmärta. Även infertilitet är vanligt, 20–50% av alla kvinnor som genomgår en laparoskopi för att utreda infertilitet eller kronisk smärta i underlivet/bäckenet får diagnosen endometrios (5,6).

  Smärtan kan orsaka mycket lidande för kvinnorna, det finns idag inget botemedel. Kvinnorna blir ofta hänvisade till smärtlindrande tabletter för smärtlindring vilka kan ge besvärliga biverkningar. För tjejer i tonåren kan regelbundna smärtor vara särskilt känslomässigt svåra att hantera (2). Många med långvarig smärta får en påverkan på psykisk hälsa och livskvalitet (7).I vårdriktlinjerna lyfts vikten av att arbeta utifrån en helhetssyn vilket stämmer överens med den biopsykosociala metod som används vid behandling av kronisk smärta (8). Med hjälp av utvärderingsinstrument kan dessa perspektiv fångas upp och underlätta för utvärdering av behandlingarna enligt vårdriktlinjerna (1).

   

  EHP 30 - Endometriosis Health Profile

  EHP 30 är ett endometriosspecifikt utvärderingsinstrument som mäter fem dimensioner: smärta, kontroll och maktlöshet, emotionellt välmående, socialt stöd och självbild (1). EHP-30 utvärderar hur patienter med endometrios upplever effekten av olika vårdinsatser. Enkäten kan användas för kvalitetssäkring av vården.

  EHP-30 har validerats (9) och översatts till svenska och är det enda validerade endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet som finns i svensk översättning (10).

  I de nationella riktlinjerna skrivs om EHP-30 "Detta verktyg för bedömning av livskvalitet används idag endast i liten utsträckning i landet, då det är relativt okänt. För att möta rekommendationerna behövs en ökad kännedom och spridning av EHP-30" (1).

   

  Endometriosteam

  Konceptet innebär att det finns tillgång till ett nätverk av kompetens som kan möta alla behov den endometrios drabbade behöver. Teamen kan bestå av läkare, gynekologer, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, psykologer, sexologer, kuratorer, sjuksköterskor, uroterapeuter och barnmorskor. I nationella riktlinjerna skriver socialstyrelsen “Hälso- och sjukvården bör erbjuda tillgång till ett multiprofessionellt team till personer med endometrios och särskilt behov av stöd” (1).

   

  Hållbarhet          

  Hälso- och sjukvården är en viktig aktör för att verka för en hållbar utveckling, att arbeta förebyggande och inkluderande. En hållbar utveckling innebär att värna våra planetära gränser och tar hänsyn till miljön i vår vardag. Bra folkhälsa är en viktig faktor för hållbar utveckling då sjukdomar och sämre hälsa kan innebära en ökad användning av läkemedel. Det finns en stark koppling mellan fysisk inaktivitet, folkhälsa, belastning på miljön och stora ekonomiska kostnader för samhället (11,12).

  Endometrios orsakar ofta mycket lidande bland de som har sjukdomar med negativa konsekvenser på deras livskvalité med stora kostnader för samhället (1). Patienterna får ofta rekommendation om farmakologisk medicinering där NSAID-preparat ingår vilka kan ha negativa konsekvenser på miljö. Framförallt Diklofenak har visat vara mycket belastande för miljön då det inte bryts ner utan är persistent och har påverkan på vattenlevande organismer (13). Dessa kvinnor får också hormonpreparat vilka kan bidra till hormonpåverkan av vattenlevande organismer (14).  Problemformulering                                                                                                                

  Endometrios orsakar lidande och nedsatt livskvalitet hos kvinnor som drabbats av sjukdomen. Idag saknas det information om vilka utvärderingsinstrument som används av vårdpersonal som möter patienter med endometrios.  Enligt nationella riktlinjer för vård vid endometrios rekommenderas det nyligen översatta utvärderingsinstrumentet EHP-30.

  Hur spridning och implementering av EHP-30 i praktiken ska ske framgår inte i vårdriktlinjerna men där lyfts vikten av ökad kännedom och spridning. Samtidigt används ordet ”kan” använda EHP-30 och det har bedömts till prioritet 6 av 10.

   

  Syfte

  Kartlägga vilka utvärderingsinstrument som används inom endometriosteam i Sverige samt hur det endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet EHP-30 används.

   

  Frågeställning

  Vilka utvärderingsinstrument arbetar vårdpersonal i endometriosteam med, anser de att det är viktigt att använda utvärderingsinstrument?

  Känner vårdpersonalen i endometriosteam till EHP-30 och att det rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer från 2018?

  Kommer vårdpersonalen att använda EHP-30? Som ett komplement till utvärderingsinstrument som används i dagsläget eller ersätta dem?

   

  Metod

  Design

  Icke-experimentell tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats baserad på en egenkonstruerad enkät.

   

  Datainsamlingsmetod

  Egenkonstruerad enkät skapas av författarna då inte någon befintlig enkät täcker in syfte och frågeställning för studien. En grupp av tre experter skapas för att säkra innehållet och granska frågorna. Expertgruppen består av en läkare som arbetar på specialistnivå med endometrios, en fysioterapeut som arbetar med långvarig smärtproblematik inom primärvården samt en utredare på Socialstyrelsen på avdelningen för statistik och jämförelser. Personerna är utvalda för att få en bredd; läkarna har behandlingsansvar, en fysioterapeut då det är författarnas profession och en utredare på Socialstyrelsen då de är experter på enkätutformning. Expertgruppen konsulteras gällande val av utvärderingsinstrument, vilka finns som valbara alternativ i enkäten. Expertgruppen granskar och kommenterar frågorna gällande enkelhet, förståelse samt relevans.En fyrgradig Likert skala med skalsteg 1–4 används vid granskning av frågorna. Stegen motsvarar ”inte relevant/ inte enkel", "något relevant/ något enkel", "ganska relevant/ganska enkel", "mycket relevant/ mycket enkel” (15). Efter expertgruppen granskat frågorna kommer eventuella korrigeringar att ske i samråd med handledare. Enkäten skickas ut en andra gång till expertgruppen för granskning. När enkäten bedöms täcka in frågeställningar som finns samt vara enkel skapas en webbenkät samt en pappersenkät. En pilotstudie av enkäten genomförs på två vårdpersonaler som är insatta i endometrios samt vårdriktlinjerna, innan enkäten sänds ut till forskningspersonerna. Personerna väljs ut genom bekvämlighetsurval.

  En sammanställning över Endometriosteam i Sverige saknas. Med hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen har en lista tagits fram på kvinnokliniker i Sverige. På grund av General Data Protection Regulation (GDPR) (16) är kontaktuppgifterna raderade. Via rundringning till kvinnoklinikerna har kontaktuppgifter till verksamhetschefer insamlats.

  Enkäten kommer efter samtyckeav verksamhetschef eventuellt att skickas ut både som webbenkät och pappersenkät beroende på hur respektive verksamhetschef föredrar att enkäten skickas ut. Enkäten kommer att skickas alla endometriosteam i Sverige vid samma tillfälle. Enkäten beräknas ta ca 10 minuter att genomföra.Två påminnelser kommer att skickas ut, en efter 7 dagar och den andra efter 14 dagar.

   

  Population

  Vårdpersonal som arbetar i endometriosteam med kvinnor som lider av endometrios i Sverige. Enligt de Nationella Riktlinjerna för vård av endometrios finns idag ca 40 kvinnokliniker i Sverige varav ca 10 enheter med endometriosteam i någon form (1).

  Inklusionskriterier: arbeta i endometriosteam

  Exklusionskriterier: arbetar på kvinnoklinik men inte i endometriosteam. Enkät samt information finns på svenska vilket exkluderar personer som inte behärskar det svenska språket

  Antal enkäter som behövs är i nuläget svårt att beräkna då det inte är klart hur många verksamhetschefer som ger sitt samtycke till enkäten.

   

  Analysmetoder

  Deskriptiva analysmetoder används för analys av enkätsvar. Analyserna genomförs med hjälp av Statistical Package for Social Science (SPSS). Inhämtade data från webbenkät förs automatiskt in i SPSS, svaren från eventuella pappersenkäter förs in manuellt.

  För att säkerställa forskningspersonernas anonymitet redovisas resultaten för yrkeskategorier som helhet. Enkätfrågornas svar redovisas i tabeller. Exakt hur de kommer att redovisas bestäms när enkäten är färdigställd.

  Enkäter kommer eventuellt innehålla kvalitativa fritextfrågor gällande kommentarer kring utvärderingsinstrument. Frixtextfrågorna analyseras med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (17).

   

  Etiskt övervägande

  Kontakt tas via e-mail med verksamhetschefer på respektive endometriosteam för att få påskrivet samtycke att enkät sändes ut till forskningspersonerna. Detta samtycke krävs innan kontakt tas med respektive endometriosteam (18).

  Informationsbrev utformas och sänds ut tillsammans med enkät till forskningspersonerna för information om studiens syfte, tidsåtgång för att medverka i studien samt möjlighet att avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring.

  Studien behandlar inte några känsliga uppgifter om forskningspersonerna, endast yrkestitel samt yrkesverksamma år samlas in. Resultatet presenteras utifrån titlar i fem olika kluster samt antal verksamma år.

  Enkätfrågorna behandlar information om vilka utvärderingsinstrument som används samt känner till och anser att de kan använda den rekommenderade EHP-30. Syftet är att samla in kunskap från teamen för att sprida till andra. Inga enkätfrågor är kopplade till behandling, resultat eller andra frågor som kan vara känsliga.

  Insamlade data är tillgänglig för författarna, handledare samt en person på Högskolan Dalarna som distribuerar webbenkäten. Enkäterna är anonymiserade. Data förvaras på en lösenordskyddad dator samt USB minne som är inlåst under studien. Efter studien kommer allt material att destrueras. Pappersenkäter destruerar via pappersstrimlare. Digitala enkäter raderas i systemet.


  Etisk prövning

  För bedömning om projektet behöver genomgå en etisk prövning har blanketten "Blankett för etisk egen granskning" från Forskningsetiska nämnden (FEN) hemsida vid Högskolan i Dalarna använts (19). Resultatet (nej/nej/nej/nej/nej/nej/nej/nej) tyder på att ingen etisk prövning behövs.

  Kontakt har tagits med FEN via email, frågan har diskuterats inom FEN och projektet kräver inte någon FEN-ansökan då inga känsliga personuppgifter hanteras.

   

  Tidplan

  Oktober 2018

  Påbörjar utformning av enkäten

  November 2018

  Formulera:

  Informationsbrev till forskningspersonerna

  Samtyckesbrev till klinikchefer/verksamhetschefer

  December 2018

  Kontakt med expertgrupp för granskning av vår enkät

  Januari 2019

  Kontakt med klinikchefer på respektive endometriosteam för samtycke att sända ut enkät

  Januari 2019

  Enkät sänds till expertgruppen, samla in och korrigera enkäten.

  Februari och mars 2019

  Enkät skickas i början av februari, påminnelser i slutet på månaden.

  April 2019

  Sammanställning enkäterna under april månad, skicka ut påminnelser vid behov.

  April och maj 2019

  Skriva färdigt uppsatsen.

   

  Analys och reflektion

  Det har varit svårt att få tag på kontaktuppgifter till verksamhetscheferna pga. GDPR. Detta kan fördröja vår tidsplan och kan innebära att det tar längre tid samt blir svårare att samla in enkäterna.

  Troligtvis kommer enkäten behöva skickas ut både via webb och i pappersform vilket kan ta mer tid och resurser för oss att sammanställa. Socialstyrelsen har under hösten 2018 skickat ut en enkät med frågor kring vårdriktlinjerna vid endometrios,inklusive en fråga om EHP-30. Enkäten riktade sig till 44 kvinnokliniker i Sverige. Svarsfrekvens var 60 %. En risk finns att vår svarsfrekvens blir lägre än detta och frågan är om vi får tillräcklig många svar då. Eventuellt behöver vi ta beslut om att utöka vilka som svara på vår enkät. Det krävs en licens för att få använda EHP-30 kan det ha en effekt på spridningen och användning på enskilda arbetsplatser om det är ett tillräckligt stort hinder. Då riskerar svaret bli att ingen använder enkäten. Det är dock ett svar i sig om så skulle vara fallet.

  Det finns behov av attinhämta mer kunskap om metoden kvalitativ innehållsanalys inför analysen om det kommer att finnas den typen av frågor i enkäten som kräver det.  Referenser:

  1.   Socialstyrelsen. 2018.  Nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Hämtad 2018-12-07 från:https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/endometrios

  2.   Vasconcelos Gonzáles A, Felipe Birros N, Bahamondes L. Practice of Hatha Yoga for the treatment of pain associated with endometriosis. J Altern Complement Med. 2017 Jan;23(1):45-52.

  3.   DiVall S, Radovick S, Pubertal Development and Menarche, Division of Endocrinology, Ann. N.Y. Acad. Sci. 2008;1135:19–28.

  4.  Abaraogu U, Tabansi-Ochiogu CS, Igwe ES. Effectiveness of exercise therapy on pain and quality of life of patients with primary dysmenorrhea: a systematic review with meta-analysis. Turk J Phys Med Rehab. 2016;62(4):346–354.

  5.   Leyland N, Casper R, Laberge P, Singh S.Clinical Practice Guideline.  Endometriosis: Diagnosis and Management. JOGC. 2010 July; vol 32(7).

  6.   Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C, Calhaz-Jorge C, D'Hooghe T, De Bie B, et al. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod. 2014 Mar;29(3):400–12.

  7.   Adams N, Poole H, Richardson C. Psychological approaches to chronic pain management: part 1. Journal of Clinical Nursing. 2006: 15(3): 290–300.

  8.   Gatchel R, Peng J. B, Peters, M, Fuchs P, Turk D. The Bio- psychosocial Approach to Chronic Pain: Scientific Advances and Future Directions.Psychol Bull. 2007 Jul;133(4):581–624.

  9.   Jenkinson C, Kennedy S.Evaluation of the American version of the 30-item Endometriosis Health Profile (EHP-30). Qual Life Res. 2008; 17:1147–1152

  10. Oxford University Innovation. 2016. The endometriosis health Profile (EHP). Hämtad 2018-12-07 från https://innovation.ox.ac.uk/outcome-measures/endometriosis-health-profile-ehp/

  11.  Folkhälsomyndigheten. 2018. Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen, Hämtad 2018-12-18 från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/...ub=53938#53939

  12.  Schantz P. Rörelse, hälsa och miljö – utmaningar i en ny tid. Svensk idrottsforskning. 2006; (3):4–7.

  13. Triebskorn R, Casper H, Heyd, Eikemper R, Köhler HR, Schwaiger J. Toxic effects of the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac: Part II. Cytological effects in liver, kidney, gills and intestine of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquatic Toxicol. 2004; 68:151–66

  14. Fick J, Lindberg RH, Parkkonen J, Arvidsson B, Tysklind M, Larsson DG. Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewage effluents. Environ Sci Technol. 2010 Apr 1; 44(7):2661–6.

  15. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an Acceptable Indicator of Content Validity? Appraisal and Recommendations. Res Nurs Health 2007 Aug;30(4):459–467.

  16. Datainspektionen. 2016. Dataskyddsförordning.Hämtad 2018–12–19 frånhttps://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

  17. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 2004 Feb; 24 (2): 105–12.

  18.  Datainspektionen. 2016.Samtycke enligt personuppgiftslagen. Hämtad 2018-12-19 från https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/samtycke/

  19.Forskningsetiska nämnden. Blankett för etisk egengranskning av studieprojekt som involverar människor (internet). Högskolan Dalarna. 2017 hämtad 2018-11 01 frånhttps://www.du.se/contentassets/7b6232fd6e0a4803a9dcfbf4482cf515/rev-2017-04-26-blankett-for-etisk-egengranskning-av-studentprojekt-som-involverar-manniskor.pdf   

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Snyggt med en introduktion innan bakgrunden, det förklarar behovet av att veta vilka utvärderingsinstrument som används.

  I bakgrunden skriver ni att det inte finns några specifika utvärderingsinstrument för endometrios vilket ger en tydlig bild av forskningsläget. Ni beskriver centrala begrepp och utvärderingsinstrumenten som används idag. Har ni funderat att skriva något om endometrios-team i bakgrunden och inte bara under population?

  Saknar mångfaldsaspekter och hållbarhetsaspekter.

  Syfte och frågeställningar: ”…se om EHP30 kan ersätta dessa utvärderingsinstrument” är det enligt er sammanfattning utifrån resultat eller om deltagarna anser det? Fundera på er formulering av syftet.
  Frågeställningen ” Känner vårdpersonal i endometriosteam till och kommer de att använda EHP30?” är en förutsättning för att få svar på ert syfte? Bör det vara ett inklusionskriterie för att delta?

  Datainsamlingsmetod: här skriver ni att ni vill ha med vad forskningspersonerna tycker är viktigt att utvärdera, ska ni ha en frågeställning om det? Det är även en stor del av syftet. Ni skriver att ni skapar en egen enkät för att det inte finns någon befintlig som kan svara på syftet, finns det enkäter överhuvudtaget som skulle ha kunnat användas? -har ni letat och kommit fram till att det inte finns? Enkäter känns rimligt för att få svar på syfte och frågeställningar.
  Väntar ni in samtycke från forskningspersonerna innan ni skickar ut enkäten?
  Exklusionskriteriet: vem bedömer att personen har språkförbristningar, hur vet ni det?
  Analysmetod: hur planerar ni göra en kvalitativ innehållsanalys? Ska ni göra deskriptiva analyser, hur? Här är det viktigt att ni förankrar i litteratur beroende på vad ni ska ha för metoder.
  Etiska frågor: hur ger deltagarna sitt samtycke? Genom att svara på enkäten eller skriftligt? Hur destruerar ni materialet?
  Tydligt att ni inte behöver göra en FEN-ansökan men finns det något skriftligt beslut om det eller räcker det att skriva som ni gjort?

  Tidsplan: Bra reflektioner ni gjort, har ni någon tanke om hur ni möter eventuella problem som ni ser med tidsplanen? Hinner expertgruppen att komma med slutliga kommentarer tills ni vill skicka ut den i början av februari?

  Bra jobbat, arbetet känns väldigt relevant med tanke på rekommendationerna! Jag hoppas ni ligger i fas på tidsplanen =)

  God jul! /Caroline Andersson
  Posted 19:46, 17 Dec 2018
  a. Om det finns tillräcklig information i bakgrunden för att läsaren ska kunna förstå hur forskningsläget ser ut i dag

  Jag, jag förstår vad det är och att det är oklart hur det ska hanteras samt hur smärtskattningen har bedrivits tidigare samt att det nu ska införas ett nytt sätt att utvärdera

  b. det framgår hur olika forskares resultat stödjer eller motsäger varandra?
  Framgår inte tydligt vad olika forskare anser. Oklart hur det uppkommer och varför vilket forskarna verkar vara eniga om.

  c. centrala begrepp och teorier förklaras

  Jag tycker att centrala begrepp och teorier förklaras

  d. det finns mångfaldsaspekter och hållbarhetsperspektiv beskrivna, eller en motivation till varför det inte är tillämpligt

  Det finns inte uttryckligt beskrivet

  e. om en kunskapslucka är identifierad

  Det kan bli så att en kunskapslucka identifieras angående kunskapen om det nya utvärderingsinstrumentet.

  f. det finns motiveringar varför det är viktigt att besvara denna forskningsfråga

  Det är motiverat varför det är viktigt att besvara forskningsfrågan.

  g. syfte och frågeställningar är tydliga och om frågeställningarna överensstämmer med syftet

  Ja, det tycker jag

  h. om designen, utfallsmått, datainsamlingsmetoder och analyser är relevanta och beskrivna på ett sådant sätt att läsaren kan bedöma detta, samt om de är förankrade i relevant litteratur

  Metoden är väl vald för att samla in såväl kvantitativa som kvalitativa data, framgår tydligt hur enkäten ska tas fram och göras tillgänglig. Bra att den inte beräknas ta mer än 10 minuter att genomföra då en alltför lång enkät kan göra att den inte fylls i, även om den här enkäten ligger i deras eget intresse att fylla i.
  Ett förslag att ända exklusionskriterier till t.ex. Personer som inte förstår/behärskar svenska. Går att förstå analysavsnittet men går inte att se om det är förankrat i relevant litteratur.

  i. utfallsmått och metodval är motiverade och är i överensstämmelse med syfte och frågeställningar

  Det specificeras inte några utfallsmått, metodval stämmer mot syfte och frågeställningar.

  j. om det finns en beskrivning om hur man praktiskt tänkt gå tillväga för att minska eller eliminera etiska problem

  Det finns en beskrivning angående etiska problem

  k. om tidsplanen är rimlig.

  Med tanke på att ni kommer igång så tidigt med enkäterna och ser ut att nästan färdiga redan i april så tror jag att tidsplanen kommer hålla.

  Ytterligare kommentarer
  Som ni skriver tidigare så är en vanlig delorsak till endometrios mens före 11 års ålder. Jobbar endometriosteamen med ungdomar också? Det borde ju vara aktuellt att inleda eventuell behandling så tidigt som möjligt. Vilken forskning bedrivs på orsaker till att mensdebuten har gått ner i åldrarna vilket har setts i många länder. Jag tänker att ökad övervikt som har sett ha samband med tidigare mensdebut och övervikt i samband med låggradig generell inflammation och vad det kan ha för betydelse.

  Angående klustrade verksamma år kommer en nyanställd som har jobbat 0 år att hamna på 5? Hur kommer ni att avrunda?
  Posted 21:26, 17 Dec 2018
  God afton tjejer!

  Det har varit jätte spännande att läsa ert PM eftersom jag läste det Åsa skrev om Endometrios i wikiuppgiften i våras. Det här blir som en vidareutveckling på det, så jag blev glad att jag blev utvald att läsa och granska det här PMet.
  Det är en tydlig inledning och bakgrund om varför ni väljer ämnet som ni gör.

  Bakgrund:
  Vad är FoU? Är det en förkortning? Utveckla gärna det.

  Rational:
  Sista meningen är lite svår att förstå på formuleringen. ” Vi vill ta reda på vilka utvärderingsinstrument som används i dagsläget i teamen och fråga hur väl de anser att de  till det nya endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet EHP30”.

  Jag förstår inte helt vad det är ni vill ta reda på… ska det stå; hur väl de anser att de känner till det nya endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet EHP30???


  Syfte:

  För att veta om EPH30 kan ersätta dess utvärderingsinstument (vilket jag tror ni menar är de utvärderingsinstrument som nu används) så måste man helt känna till EHP30. Vem ska göra den här utvärderingen? Är det teamen, eller ni?
  Kan det räcka med att man försöker ”marknadsför EPH30” för alla?


  Frågeställning:

  Hur många av de som ska svara på enkäten är insatt i EHP-30 och vad det är. För att kunna ersätta EHP-30 med något annat bör man känna till vad det är, det ni ?

  För att man ska kunna svara på EHP30 så behöver man ha kunnskap om detta. Som ni har i er sista frågeställning. Om det inte finns tillräckligt med människor som idag har kunskap om detta så kan det bli svårt att veta om EHP30 ska ersätta de utvärderingsformulären. Om det är få som känner till EHP30 så är det svårt att besvara den sista frågan. Har ni reflekterat över om detta kan bli ett problem för er analysdel för att kunna besvara syftet?


  Datainsamlingsmetod:

  Hur väljer ni ut vilka frågor ni ska ha med i enkäten? Vad tar ni utgångspunkt i? Hur många frågor ska ni ha med i enkäten?
  Har ni varit i kontakt med något team för att se vad de anser om vilka frågeställningar ni ska välja ut?


  Analysmetoder:
  Ni skriver mkt kort om att ni troligtvis kommer analysera med kvalitativ innehållsanalys. Skulle önska lite mer utveckling av detta.

  Etisk prövning:
  Jag saknar hur deltagarna ger sitt samtycke, är det bara verksamhetschefen som skriver på samtycket, eller är det alla deltagare som också skriver på? Hur förstör ni datan efter insamlingen?

  Är det kontakt via telefon, brev eller mail som tagits kontakt med FEN?

  Snygg tidsplan som är mkt tydligt beskriven.

  Har ni reflekterat över hur ni gör om ni endast får in några få svar? Eftersom det redan gått ut en enkät från Socialstyrelsen för inte så länge sedan, kan man då vara ”mätt” på att svara på liknande frågor igen? Hur tänker ni runt det? Hur många procents frånfall är okej för er och hur många svar bör ni ha för att kunna genomföra studien?

  Jag tycker det är ett jättespännande område och det behövs verkligen ordentliga riktlinjer för en lite bortglömd skara människor (som jag själv tillhör). Ser fram emot att läsa er uppsats och vad ni kommer fram till.

  Hoppas att ni får en helt underbar jul!
  Kram Carina
  Posted 21:45, 17 Dec 2018
  Frågeställning:
  Hur många av de som ska svara på enkäten är insatt i EHP-30 och vad det är. För att kunna ersätta EHP-30 med något annat bör man känna till vad det är, det ni ?

  Den frågan kan ni stryka. Den kom med fast jag trodde att jag tagit bort den.
  Posted 21:49, 17 Dec 2018
  Hej!

  Först och främst -bra val av ämne, otroligt viktigt att belysa!
  Jag har faktiskt inte särskilt mycket att kommentera, jag fick leta lite.

  Går introduktionen/inledningen att förkorta något? Kan en del av texten skrivas under bakgrunden istället?

  Jag funderar lite på formulering av syftet. Vilka är det som ska se om EHP30 kan ersätta utvärderingsinstrumenten? Kan detta förtydligas?

  Tidsplanen ser något tajt ut mot slutet av vårterminen. Oftast blir det ju lite förseningar i arbetet och att då skicka ut eventuella påminnelser i mars och april kanske är lite på gränsen? Fundera, kanske vet ni med er att ni är snabba och har mycket tid och då är ju fallet redan löst!

  Bra jobbat och god jul!

  Hälsningar /Anna-Carin
  Posted 21:18, 18 Dec 2018
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.