Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026 HT18 > PM-arbeten > Översättning och validering av MDS-UPDRS del III

Översättning och validering av MDS-UPDRS del III

  Table of contents
  No headers

  Obs! Ny rubrik

  Översättning och validering av del III, motor examination, i bedömningsinstrumentet MDS-UPDRS för utvärdering av motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom

   

  Av: Linn Enqvist och Katarina Hesselgren

  Handledare: Tomas Carlsson

   

  Bakgrund

  Idag är ca 22 000 personer i Sverige drabbade av Parkinsons sjukdom (PS), prevalensen i hela världen beräknas till upp emot 5 miljoner människor. Siffran kan fördubblas inom 15 år då befolkningen får ett ökat antal äldre personer. Medelåldern för att insjukna i PS beräknas idag till 60 år och drabbar både kvinnor och män. Att drabbas i yngre ålder är vanligare hos män än hos kvinnor (1). Fysiologiskt påverkas nervcellerna som tillverkar signalsubstansen dopamin. Dopamin spelar en stor roll vid överföring av signaler mellan hjärnceller. Minskad tillverkning av dopamin resulterar i att hjärnan får svårare att styra kroppens rörelser, vilket ofta resulterar i att personer med PS får svårare att självständigt klara av aktiviteter i det dagliga livet, till exempel basala förflyttningar, gång samt personlig hygien (2). Vid PS förekommer ofta rörelsestörningar bl.a tremor (skakningar), bradykinesi (långsamhet i rörelser) och rigiditet (stelhet i muskulatur) som är en triad av så kallade kardinalsymtom som utgör grunden för diagnosticering av sjukdomen (3).

  Idag finns ett antal bedömningsinstrument som används av fysioterapeuter för personer med PS, dock har instrumenten inte PS specifikt som målgrupp. Exempel på dessa instrument är Bergs Balansskala och Timed Up and Go (TUG). Dessa har komponenter som rör balans, förflyttningar, postural stabilitet och andra rörelsestörningar. Det kan därför vara svårt att som klinisk verksam välja vilket instrument som ska användas före, under och efter intervention (4).

  Unified Disease Rating Scale (UPDRS) är ett standardiserat bedömningsinstrument framtagen för diagnosticering, vård och rehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom (2,5). UPDRS utvecklades 1980 genom sammanslagning av delar i redan befintliga mätinstrument för att således skapa ett flexibelt mätinstrument med fördelen att fler faktorer av den så breda sjukdomen får plats att mätas och utvärderas och på så sätt ge en helhetsbedömning av patientens svårigheter och symtom. UPDRS har kommit att bli det mest använda bedömningsinstrumentet i klinik- och forskningsverksamhet för personer med PS (6). Ytterligare en fördel med UPDRS är att skalan är vida studerad och både validerad och reliabilitetstestad på flertalet språk, dock saknas svensk version av instrumentet i sin helhet (5). Instrumentet nämns frekvent i både svenska och europeiska riktlinjer (1,2,7).

  UPDRS består av fyra delar med sammanlagt 55 frågor. Del I är inriktat på beteende och humör, t.ex sömn, fatigue, kognitiva svårigheter etc. Del II handlar om aktiviteter i det dagliga livet t.ex tal, matsituation, hygien, förflyttningar och intressen. Del III, den motoriska undersökningsdelen där bl.a rigiditet, postural stabilitet, frysningar i rörelser samt gång undersöks. Den sista delen benämns på engelska som ”complications” och innehåller frågor om smärta i perioder där personer med PS har dålig effekt av läkemedel samt de motoriska symtomens komplexitet (8).

  År 2001 startade The International Executive Council of the Movement Disorder Society en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utvärdera UPDRS samt att rekommendera lämpliga förbättringar. De viktigaste punkterna som framkom vid utvärdering var flera otydligheter i den skrivna texten, avsaknad av screeningfrågor på viktiga icke-motoriska aspekter av sjukdomen, och instruktioner till bedömaren som inte ansågs adekvata (8). Detta resulterade i en ny version som fick namnet Movement Disorder Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) (se Bilaga 1) som publicerades 2008 (5). MDS-UPDRS består liksom UPDRS av fyra delar men har en något annorlunda uppdelning (8). Den är fördelad på 65 frågor.

  Del I – Nonmotor Experiences of Daily Living: En stor del av frågorna kan administreras av patienten själv eller anhörig och behandlar bland annat tankar, motivation, intellektuella svårigheter och sömnsvårigheter (8).

  Del II – Motor Experiences of Daily Living: Frågorna är formulerade så att de kan fyllas i själv av patient eller anhörig och behandlar bland annat förekomst av freezing vid gång, påklädning, hygien, tal och förekomst av fall (8).

  Del III – Motor Examination: Undersökning av bland annat ansiktsmotorik, gång, bradykinesi, intentions- och vilotremor (8).

  Del IV – Motor Complications: Frågor som behandlar bland annat prediktorer och duration av off-perioder (8).

  Varje del har frågor som graderar symtomen i 0=normal, 1=slight, 2=mild, 3=moderate och 4=severe.

  MDS-UPDRS finns idag, varken i sin helhet eller de olika fyra delarna inte översatt till svenska språket. Precis som UPDRS har den uppdaterade versionen ett stort kliniskt värde då det erbjuder en helhetsbild av symtomen vid PS och bidrar till en mer jämlik bedömning och vård för personer med PS. Det är vida känt hur viktigt det är att bedömningsinstruments validitet är noga studerat för att erbjuda standardiserade instrument (9). Det är därför av största vikt att MDS-UPDRS översätts och granskas för innehållsvaliditet för att öppna upp för användning inom svensk hälso- och sjukvård. Inom fysioterapi har den motoriska undersökningsdelen av MDS-UPDRS störst klinisk nytta. Ett av målen med MDS-UPDRS är att erbjuda validerade översättningar till andra språk än engelska (10).

  MDS-UPDRS på originalspråket engelska återfinns som bilaga längst ned i arbetet.

  Vid översättning av ett bedömningsinstrument rekommenderar World Health Organization (WHO) användning av metoden forward translation, därefter back translation med stöd av experter (11). För att fortsätta standardisering av instrumentet kan undersökning av innehållsvaliditet göras med stöd av Content Validity Index (CVI) med delarna Item-CVI som validerar varje enskild fråga i instrumentet, samt Scale-CVI som validerar instrumentet i sin helhet (12–14). Vid undersökning av Scale-CVI används undergrupperna Scale-CVI-Universal Agreement och Scale-CVI-Average (12,13).

   

  Problemformulering

  Det blir mer och mer vanligt med internationella samarbeten för forskare och vårdpersonal, gällande till exempel nya behandlingsmetoder, vilket kräver att bedömningsinstrumenten är standardiserade på fler språk. Att ett bedömningsinstrument är klassad med god validitet och är standardiserad på ett språk, förutsätter inte att den är det på ett annat språk vilket kan problematisera internationella samarbeten. I dagsläget saknas svenska översättningar av parkinsonspecifika bedömningsinstrument för utredning och utvärdering av motoriska symtom vid PS.

   

  Syftet

  Syftet med detta arbete är att översätta del III av bedömningsinstrumentet MDS-UPDRS från engelska till svenska, samt att undersöka innehållsvaliditet för den svenska versionen.

   

   

  Frågeställningar

  Vad får de enskilda frågorna i den översatta svenska versionen av del III i MDS – UPDRS för resultat på Item-CVI? 

  Vad får den översatta svenska versionen av del III i MDS-UPDRS för resultat på Scale-CV-Universal Agreement samt Scale-CVI-Average?

  Kan den översatta svenska versionen av del III i MDS-UPDRS anses som validerad utifrån ovanstående frågeställningar?

   

   

  Metod

  Design

  Arbetet har en kvantitativ ansats med stöd av forward translation, back translation och prövning av innehållsvaliditet.

   

  Tillvägagångssätt / Procedur

  Forward translation

  Forward translation innebär enligt WHO (11)att en översättare, företrädelsevis hälso- och/eller sjukvårdspersonal, med kunskap inom både instrumentets originalspråk samt det språk instrumentet syftar att översättas till, översätter instrumentet med fokus på att bibehålla meningarnas innebörd snarare än enskilda ord. Det är av största vikt att bibehålla instrumentets syfte och vad den är konstruerad för att mätas (15). Översättningen ska vara formulerad för den huvudsakliga användaren.

  I detta arbete sker forward translation genom att författarna var för sig översätter MDS-UPDRS del III från originalspråket engelska till svenska. Dessa versioner diskuteras sedan av författarna gällande likheter och skillnader i översättningen och skapar sedan en syntes som används i nästa steg i översättningsproceduren, backward translation. Vid översättning läggs stor vikt vid att bibehålla meningarnas innebörd snarare än enskilda ord (16). Det är av största vikt att bibehålla instrumentets syfte och vad det är konstruerat för att mätas, samt att det är formulerat för den huvudsakliga användaren, dvs hälso- och sjukvårdspersonal (15).

   

  Backward translation

  För att kontrollera att översättningen fångat upp instrumentets nyanser ska den svenska versionen åter översättas till engelska. Detta utförs med fördel av en översättare (17), som nödvändigtvis inte behöver vara insatt i det specifika ämnesområdet utan snarare kunnig inom språk. MDS-UPDRS finns nu i två engelska versioner, det vill säga originalet och den översatta versionen, och uppgiften blir att analysera dessa i samråd med översättaren. Innebörden av varje fråga i instrumentet kan sedan transformeras i en ny svensk översättning. Målsättningen med denna del i översättningsproceduren är att den svenska översättningen ska spegla originalet så bra som möjligt.

  I detta arbete sker backward translation av en fysioterapeutstudent, termin 5, med goda språkliga kunskaper inom svenska och engelska som modersmål.

   

  Test av instrumentets validitet

  Innehållsvaliditet handlar om i vilken utsträckning, i detta fall, ett bedömningsinstrument, innehåller rätt antal och rätt sorts frågor och undersökningar, för att på ett korrekt sätt mäta det som instrumentet avser att mäta (13). CVI är en frekvent använd metod för att validera innehållet i bedömningsinstrument och frågeformulär vid utformning eller modulering av dessa.CVI går ut på att en så kallad expertgrupp graderar relevansen av delarna eller frågorna i instrumentet utifrån grundfrågeställningen/syftet med instrumentet (12). Dessa personer får sedan återkommande validera frågorna i omgångar tills att tillfredsställd validering uppnåtts (12,13). Med fördel erbjuds även möjlighet att fritt ge kommentarer. CVI handlar om att instrumentet valideras utifrån grundfrågeställning efter en förutbestämd numerisk skala, oftast 1–4 där 1= not relevant, 2 = somewhat relevant, 3 = quite relevant och 4 = highly relevant. De frågor som skattas med 3 eller 4 räknas direkt som relevanta. Frågor som skattas med 1 eller 2 tas bort eller omformuleras inför nästa skattningsomgång (13).

  I detta arbete består expertgruppen av legitimerad vårdpersonal på Neurologimottagningar i Gävle och Falun, se mer utförlig beskrivning under urval. Dessa människor kommer fortsättningsvis benämnas forskningspersoner.

   

  Datainsamling och urval

  Den översatta versionen av MDS-UPDRS del III kommer genom bekvämlighetsurval att fördelas ut på Neurologimottagningar i Gävle och Falun. Initial kontakt tas med avdelningschef för mottagningen som i sin tur får i uppgift att fördela studiematerialet till potentiella forskningspersoner.

  Inklusionskriterier för deltagande som forskningsperson är legitimation som fysioterapeut, läkare, arbetsterapeut eller sjuksköterska. Minst ett års erfarenhet av arbete med PS i form av utredning och/eller behandling, samt känna till UPDRS eller MDS-UPDRS del III för inblick hur det är uppbyggt. Dessa personer ska även arbeta mot Neurologimottagningarna i Gävle eller Falun.

  Efter första prövningen av CVI och eventuell revidering tas ny kontakt med avdelningschef som fördelar det reviderade materialet på nytt. Det betyder att MDS-UPDRS del III kommer att genomgå två valideringsomgångar.

  Det saknas siffror på optimalt antal forskningspersoner för validitetsprövning av ett översatt bedömningsinstrument. Övergripande rekommendation är att ett större antal deltagare ger ökad möjlighet till relevant resultat. I en studie har antalet forskningnspersoner varit sju vid validitetsprövning av ett instrument med 84 frågor (18,19). För denna studie med MDS-UPDRS på 65 frågor tas beslutet att minst sju forskningspersoner krävs.

   

  Dataanalys

  CVI delas ofta in i två delar item-CVI (I-CVI) och scale-CVI (S-CVI). I-CVI betyder att varje enskild fråga valideras av forskningspersonerna enligt beskrivningen ovan, därefter räknas själva I-CVI ut genom att addera samtliga svar som skattats med 3 eller 4 och sedan divideras med antalet experter.

  Scale-CVI (S-CVI) validerar hela MDS-UPDRS del III efter samma skala. När S-CVI beräknas med hjälp av två eller fler forskningspersoner används metoderna Scale-CVI-Universal agreement (UA) och Scale-CVI-Average (AVE). CVI-AVE är ett genomsnittligt I-CVI som räknas ut genom att addera samtliga I-CVI och sedan dividera detta med antalet experter. Vid CVI-UA räknas andelen ut av antalet frågor som skattats som relevanta av samtliga experter (12,13).

  För utfallsmått av I-CVI används referensvärde 0,78. För utfallsmått av Scale-CVI-Universal agreement används referensvärde 0,80 och för utfallsmått Scale-CVI-Average används referensvärde 0,90(12–14).

   

  Etiska Överväganden

  Högskolans Dalarnas mall för egengranskning av studentprojekt har använts och resultaten analyserats. Samtliga frågor i mallen har besvarats med NEJ och utifrån det resultatet uppmärksammas inget behov att etikgranska arbetet, när det gäller översättning och validering. Datainsamling kommer ske utan direktkontakt med forskningspersonerna som ingår i expertgruppen för validitetstestning och därmed behandlas inga personuppgifter. Ansökan till forskningsetiska nämnden (FEN) behövs ej.

  Kontakt med avdelningschefer och forskningspersoner görs i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Högskolan Dalarnas färdiga mall för studieinformation och samtyckesunderskrift kommer att användas. Forskningspersonerna kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande.

  International Parkinson and Movement Disorder Society har via mail gett sitt godkännande att instrumentet används i studiesyfte.

   

   

  Tidsplan

  Vecka 4            Upprop/Kursstart. Utskick av informationsmaterial till neurologimottagningar i Gävle och Dalarna.

  Vecka 4–6       Forward translation av författarna var för sig samt gemensam sammanställning

  Vecka 7–9       Backward translation av expert, samt eventuell omformulering av svensk version. Skapa Google Formulär.

  Vecka 10–12  Test av instrumentets validitet, omgång 1  

  Vecka 13–14  Sammanställning, beräkning av CVI och omformulering av MDS-UPDRS utifrån kommentarer. Skapa Google Formulär.

  Vecka 15–16  Test av instrumentets validitet, omgång 2

  Vecka 17–18  Sammanställning, beräkning av CVI

  Vecka 19–23  Sammanställning av data och uppsatsskrivning

   

  Reflektion

  För att detta arbete ska bli lyckat så krävs det resurs i form av översättare som assisterar med backward translation. Det krävs även godkännande från verksamhetschefer att deras medarbetare (våra forskningspersoner) får godkännande att delta i studien och utifrån det även avsatt tid för validitetsprövning.

  Utifrån tidsplanen kommer arbetet att vara mest kritiskt i samband med kursstart då informationsmaterial måste skickas ut till neurologimottagningar för att kunna få godkännande av verksamhetschef. En eventuell begränsning av arbetet kommer att vara bortprioritering av reliabilitetstesten om översättning och validering inte går att utföra i förhållande till tidsplanen.

  Kunskaper att inhämta är att fortsätta sätta sig in i beräkning av CVI. Om materialet ska distribueras via mejl kan det vara av värde att skapa ett webbaserat formulär via Google Formulär.

   

  Referenser

  1. Nilsson M, Franzén E, Winberg C. Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom. [Internet]. januari 2018. Vol. januari 2018. Fysioterapeuterna; [citerad 01 oktober 2018]. Tillgänglig vid: https://www.fysioterapeuterna.se/glo...ns-sjukdom.pdf

  2. Nationella Riktlinjer för vård vid Multipel Skleros och Parkinsons Sjukdom [Internet]. Vol. 2016. Socialstyrelsen; 112 s. Tillgänglig vid: www.socialstyrelsen.se/publikationer

  3. Tysnes O-B, Storstein A. Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neural Transm Vienna Austria 1996. augusti 2017;124(8):901–5.

  4. Bloem BR, Marinus J, Almeida Q, Dibble L, Nieuwboer A, Post B, et.al. Measurement instruments to assess posture, gait, and balance in Parkinson’s disease: Critique and recommendations. Mov Disord Off J Mov Disord Soc. 2016;31(9):1342–55.

  5. Movement Disorder Society Task Force on Rating Scales for Parkinson’s Disease. The Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS): status and recommendations. Mov Disord Off J Mov Disord Soc. juli 2003;18(7):738–50.

  6. Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR, Stebbins GT, Fahn S, Martinez‐Martin P, et.al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord. 2008;23(15):2129–70.

  7. Keus S, Munneke M, Graziano M, Paltamaa J, Pelosin E, Domingos J, et.al. European Physiotherapy Guideline for Parkinson’s Disease. 2014;191.

  8. Goetz CG, Fahn S, Martinez-Martin P, Poewe W, Sampaio C, Stebbins GT, et.al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Process, format, and clinimetric testing plan. Mov Disord Off J Mov Disord Soc. januari 2007;22(1):41–7.

  9. Kimberlin CL, Winterstein AG. Validity and reliability of measurement instruments used in research. Am J Health Syst Pharm. 01 december 2008;65(23):2276–84.

  10. Mentzel TQ, Lieverse R, Levens A, Mentzel CL, Tenback DE, Bakker PR, et.al. Reliability and validity of an instrument for the assessment of bradykinesia. Psychiatry Res. 30 april 2016;238:189–95.

  11. WHO | Process of translation and adaptation of instruments [Internet]. WHO. [citerad 15 januari 2019]. Tillgänglig vid: https://www.who.int/substance_abuse/...ranslation/en/

  12. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health. augusti 2007;30(4):459–67.

  13. Polit DF, Beck CT. The content validity index: Are you sure you know what’s being reported? critique and recommendations. Res Nurs Health. oktober 2006;29(5):489–97.

  14. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res. december 1986;35(6):382–5.

  15. Tsang S, Royse CF, Terkawi AS. Guidelines for developing, translating, and validating a questionnaire in perioperative and pain medicine. Saudi J Anaesth. maj 2017;11(Suppl 1):S80–9.

  16. WHO | Process of translation and adaptation of instruments [Internet]. WHO. [citerad 15 oktober 2018]. Tillgänglig vid: http://www.who.int/substance_abuse/r...ranslation/en/

  17. Chen H-Y, Boore JR. Translation and back-translation in qualitative nursing research: methodological review. J Clin Nurs. 01 januari 2010;19(1–2):234–9.

  18. Bu X, Wu YB. Development and psychometric evaluation of the instrument: attitude toward patient advocacy. Res Nurs Health. februari 2008;31(1):63–75.

  19. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice. 7:e uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2009.

   

  Bilaga

  Poewe W, Dubois B, Schrag A, Stern MB, Lang AE, LeWitt PA, m.fl. MDS-UPDRS [Internet]. 2008 juli s. 31. Tillgänglig vid: https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/PDFs/Rating-Scales/MDS-UPDRS_English_FINAL.pdf

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Hej Linn och Katarina!
  Tack för intressant läsning och ska bli kul att få följa er studie.
  Här kommer lite feedback.

  Bakgrund: Bra beskrivning av diagnosen. Har ingen erfarenhet av utvärderingsinstrumentet ni ska göra studien om ,men det jag funderade över är att ni skriver att skalan nämns frekvent inom svenska riktlinjer men sedan skriver ni att den inte finns med i riktlinjerna av mätinstrument. Hur menar ni då?
  Finns där några för och nackdelar med denna skala? Finns det studier där den använts och då inte i syfte att mäta reliabilitet och validitet?
  Bra problemformulering.

  Syfte: Klart och tydligt syfte och man förstår vad det är som ska göras i studien.

  Frågeställningar: Här använder ni ett nytt begrepp CVI. Såg att ni beskriver det senare, men funderar om man ska nämna något om det i bakgrunden?

  Metod: Strukturerad och lätt att följa hur ni kommer gå till väga och vilka moment som kommer ingå. Vet ni vem experten kommer att vara som hjälper till med backward translation?
  När ni testar relabiliteten kommer de oberoende personerna att vara två fysioterapeuter eller av annan yrkeskategori?

  Tidsplan: Ni har en tydlig tidplan som känns rimlig

  Lycka till! /Maria Bondesson
  Posted 16:44, 14 Dec 2018
  Hej Linn och Katarina!
  Det var en intressant läsning och spännande uppgift ni kommer att genomföra.

  Här kommer några kommentarer:
  Jag undrar om man i Sverige använder något annat standardiserat utvärderingsinstrument idag och om det görs, vad är fördelen med det nya instrumentet förutom att UPDRS ofta citeras. Vad är med andra ord fördelen med att implementera den nya metoden och överge dagens metod.
  UPDRS är validerad och reliabilitets testat, ni har en referens till det. Är MDS-UPDRS, som har ett nytt och annat upplägg också validerad och reliabilitets testat.
  Ni förklarar centrala begrepp väldigt bra.
  Det finns inte mycket om hållbarhet och mångfalsaspekter. Det kan vara aktuellt eftersom ni i grunden kommer att arbeta med språk.
  Ni motiverar forskningsfrågan, kanske ni kan komplettera med det jag nämnde tidigare, vad används idag (kanske det inte finns något), det skulle ge extra styrka i den motiveringen.
  Under frågeställningar undrar jag om ni ska använda ordet validitet istället för `går frågarna att förstå`, då använder ni samma terminologi i både syftet och frågeställning och undviker talspråk.
  Ni har beskrivit utfallsmått, datainsamlingsmetoder och analyser väl och stämmer överens med syftet och utfallsmått. Har ni redan fått tag i olika experter, vilken yrkesgrupp har ni tänkt er och finns det krav på deras kunskapsnivå. Har ni även fått en översättare i backward translation. Översättare finns på många olika nivå, har ni något krav på översättarens formella kompetens.
  Hur kommer patienturvalet i reliabilitetstest gå till? Ska det vara män och kvinnor , ålder mm.?
  Ni har gjort en egengranskning och motiverar att ni inte behöver göra en ansökan till FEN.
  Tidsplanen verkar genomförbar, det kräver dock att alla som är med i projektet gör det de ska i tid.

  Intressant projekt, lycka till!
  /Peter Lamers edited 10:26, 15 Dec 2018
  Posted 10:19, 15 Dec 2018
  Hej tjejer!
  Så kul att läsa erat PM, jag vet ju att ni gnugga er en del i huvudet efter seminarie 2. Kul att det blev så bra och så spännande projekt!

  Jag tänker generellt att det kan vara lättare med lite undergrupper till huvudrubrikerna, underlättar läsningen. Ffa under metoden. Men det är ju en smaksak!
  Ni beskriver bakgrunden bra men det står att skalan används frekvent och i nästa mening är UPDRS inte en av dessa, får inte riktigt ihop det..?
  Jag tycker också att ni skulle kunna motivera mer varför ni valt att göra detta projekt. Ni skriver bara att det inte finns någon översättning men det kan utvecklas mer: "UPDRS citeras frekvent i...därför vill vi översätta till svenska, typ" =)

  I frågeställningen dyker CVI upp, jag fattade inte riktigt det först men såg ju sen att det kom en beskrivning på det i metoden. Jag vet inte om man kanske skulle kunna utveckla det mer och ta med i bakgrunden för större förståelse!?
  Ni har även med i frågeställningen att ni ska se om MDS-UPDRS anses reliabel...det är interbedömarreliabiliteten som ni ska testa vad jag förstått. Kan det vara rimligt att det står i frågeställningen, eller räcker det med reliabelt?

  Så himla intressant metod med innehållsvaliditeten och hur man gör den! Tack, jag har verkligen lärt mig något av att läsa er metod =) Jag funderar dock på om man inte behöver ha med en referens på CVI-metoden. Sista stycket där ni beskriver den numeriska skalan 1-4.
  Först reagerade jag och undrade hur många det behövs för innehållsvaliditeten, men såg att ni beskrivit det senare. Bra!
  När det gäller reliabilitetstestet i metoden tänker jag att man skulle kunna beskriva de två oberoende personerna som ska använda instrumentet. Vad har de för bakgrund, yrke osv?

  Gällande tidsplanen tänker jag att den är tajt ffa under de veckor som expertgruppen ska jobba, man får hoppas att de håller sig inom tidsramen. Hoppas allt klaffar!! Men bra att ni har viss reservation och en plan B om det ej skulle hinnas med.

  God jul på er!
  / Anna
  Posted 16:27, 16 Dec 2018
  Hej!
  I bakgrunden skriver ni att skalan (UPDRS) finns med i flertalet riktlinjer och att den i de svenska riktlinjerna nämns frekvent och att flera mätinstrument rekommenderas, men inte denna. Har jag fattat rätt?
  Ni skriver att UPDRS saknar svensk översättning, men att inklusionskriterium är att forskningspersonerna har inblick hur UPDRS är uppbyggt och gärna använder det i dagliga arbetet. Använder ft/sg en utländsk version idag?

  En detalj, ni har nämnt I-CVI i era frågeställningar, men det är inte förrän senare ni förklarar vad förkortningen står för. Tror att det bör skrivas ut när förkortningen nämns första gången i testen.

  En annan detalj är att ni använt er av både uttrycket forskningspersoner samt försökspersoner. Menar ni samma personer? Har tolkat A-C Åberg (etikföreläsare) att man ska undvika "försökspersoner".

  Sedan har jag några funderingar kring det etiska.
  Ni skriver att ni svarat Nej på samtliga frågor på egengranskningen, men ni kommer att använda samtyckesunderskrift. Så som jag har tolkat fråga 2 i egengranskningen, så innebär ett nej att ni inte tänker inhämta samtycke. Har vi tolkat detta olika?
  Hade ni tänkt inhämta samtycke hos både fysioterapeuter och/eller den patient som ska testa instrumentet?
  Vid reliabilitetstestet tycker jag att det finns etiska aspekter att ta hänsyn till. Samma patient ska bedömmas två gånger med samma instrument. Vad innebär det? Kan det leda till något negativt för patienten? etc.

  Gällande mångfald och hållbarhet så skriver ni om jämlik vård och kulturella skillnader och att många internationella instrument översätts till flera språk, vilket är intressant. Använder själv flera olika skattningsformulär i mitt dagliga jobb och det är inte helt lätt för de som inte förstår svenska så bra att fylla i och samma sak blir ju om vi ska försöka översätta ex.v. från engelska till svenska. Så erat projekt tjänar verkligen ett syfte tycker jag.

  Till sist undrar jag om inte tidsplanen för validitetstesten är lite kort. På 3 v. ska ni distribuera formuläret, ft/sg ska bedöma och återkoppla. Ni har koll på att examinationerna är redan v.22, eller hur? Så ni hinner med sammanställningen.

  Jag tycker det låter som ett intressant projekt.
  Lycka till och god jul!
  / Maria S.
  Posted 15:29, 18 Dec 2018
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.