Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026 HT17 > Instruktioner för PM-arbete

Instruktioner för PM-arbete

  Table of contents
  No headers

  Syftet med PM-arbetet är att fördjupa era kunskaper om vetenskapliga metoder. Ni kommer genom arbetet också att få öva er förmåga att formulera frågeställningar och syfte samt motivera val av metod för att undersöka era frågeställningar i ett tänkt forskningsprojekt. Ni kommer dessutom att få redogöra för etiska överväganden och vid behov skriva en forskningsetisk ansökan till Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd. PM-arbetet ska skrivas två och två och kan med fördel skrivas som förberedelse för examensarbetet.

   

  PM-arbetet skrivs i kursens wiki (läs mer om wiki i studiehandledningen). För att genomföra arbetet behöver ni kunna söka litteratur i bibliotekets databaser och läsa vetenskapliga artiklar. Ni kommer att få hjälp med detta bl.a. genom en föreläsning från vårt bibliotek.

   

  PM-arbetet inleds redan den första kursveckan och fortsätter under hela kursen parallellt med den övriga undervisningen. Innan arbetet är klart och kan presenteras samt opponeras på den sista kursveckan finns ett antal ”hållpunkter” under vägen då vissa delar ska vara färdiga. Hållpunkterna kallas i schemat wiki 1, wiki 2, wiki 3, skriftligt PM samt examinerande seminarium av PM.

   

  Det skriftliga arbetet i wikin genomförs enligt instruktionerna. Den färdiga texten är en välstrukturerad sammanhållen artikel motsvarande 3-5 A4-sidor (12 000–20 000 tecken inkl. blanksteg). Litteraturhänvisningar finns i den löpande texten och artikeln avslutas med en fullständig och korrekt utformad referenslista.

   

  I texten ges en introduktion till området där studenten visar förmåga att identifiera ett problemområde och söka vetenskaplig litteratur som är relvant för området. I introduktionen ska problemområdet relateras till tidigare forskning och annan teoretisk kunskap samt relateras till mångfaldsaspekter och hållbarhetsperspektiv. Det ska tydligt framgå hur olika forskares resultat stödjer eller motsäger varandra. Centrala begrepp och teorier förklaras och deras relevans för problemområdet ska framgå

   

  Syfte och specifika frågeställningar är angivna och studenten presenterar och argumenterar för designen hos det tänkta forskningsprojektet. Metoder för datainsamling och analys är redovisade och etiska överväganden redovisas tillsammans med uppgifter om huruvida prövning av etiknämnd är genomförd, alternativt motiveras varför sådan prövning inte har gjorts. Arbetet skall vara skrivet med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven.

   

  Wiki 1

  Denna första hållpunkt är en förberedelse inför seminarium 2 och ni ska:

  1)     Skriva en introduktion för ert valda problemområde. Texten ska ge en introduktion till området. Relatera till tidigare forskning och annan teoretisk kunskap. Det ska tydligt framgå hur olika forskares resultat stödjer eller motsäger varandra. Centrala begrepp och teorier förklaras och deras relevans för problemområdet ska framgå. Relatera också till mångfaldsaspekter och hållbarhetsperspektiv. Låt bakgrunden avslutas med ett kort stycke som sammanfattar kärnan i bakgrunden, varför det är viktigt att studera just detta problemområde (en sk. rational). Skapa en sida i wikin för ditt fördjupningsarbete och välj en lämplig rubrik.

  2)     Formulera ett syfte med er studie. Om det är tillämpligt kan ni med fördel även formulera en hypotes.

  3)     Formulera frågeställningar. Era frågeställningar ska överensstämma syftet och vara formulerade så att de avgränsas till problemområdet.

  4)     Gör en beskrivning av design, datainsamlingsmetoder, population och analysmetoder. Beskriv vilken design ni tänkt använda för att besvara era frågeställningar (ex observationsstudie, interventionsstudie, systematisk litteraturöversikt). Beskriv utfallsmåtten (tänk på att utfallsmåtten ska stämma överens med ert syfte och era frågeställningar) och hur datainsamling och urval av undersökningspersoner kommer att gå till, samt hur ni tänkt analysera er data.

   

  Skriv under följande rubriker i er Wiki:

  -       Titel och författare

  -       Bakgrund

  -       Syfte

  -       Frågeställningar

  -       Metod

  -       Etiska överväganden (kommer att fyllas på under arbetet med Wiki 2)

  -       Reflektion (kommer att fyllas på under arbetet med Wiki 3)

   

  Wiki 1 ska vara klart den 10 oktober, och efter det kommer vi att ses i Falun på seminarium 2 den 17 oktober och gemensamt diskutera era syften, frågeställningar och metodval.

   

  Wiki 2

  Innan denna hållpunkt ska ni:

  1)     Göra en etisk egengranskning av ert projekt(använd mallen på Forskningsetiska nämndens (FEN) sida http://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-namnden-fen/(finns under rubriken Forskningsetik) och bedöm om ert projekt behöver prövas av FEN

  2)     Skriva era etiska överväganden.Fortsätt att skriva i wikin under rubriken ”Etiska överväganden”. De flesta studier på människor inbegriper någon form av etiskt problem. Det kan t ex innebära att individer utsätts för någon form av obehag eller risk, att det föreligger någon form av beroendeställning mellan sökande och deltagare, att forskningen planeras på en utsatt grupp, eller att respekten för den enskildes integritet hotas genom att känsliga uppgifter samlas in. Andra etiska problem kan handla om bindningar till företag, rättvisa bedömningar av andras forskning eller medveten uteslutning av forskning som inte ”passar in” i forskarens egen uppfattning. Beskriv hur ni praktiskt tänkt gå tillväga för att minska eller eliminera etiska problem, eller om det inte är tillämpligt på ert arbete, motivera varför. Gör era överväganden utifrån följande frågeställningar

  a.      Vilken/vilka etisk/a frågeställningar aktualiseras av projektet?

  b.     Vilka åtgärder har vidtagits för att minska eller eliminera etiska problem?

  c.      Vad är nyttan med projektet? Vem kan tillgodogöra sig den förväntade nyttan? Hur kommer resultaten från projektet att spridas till de som kan ha nytta av dem?

  d.     Hur informeras deltagarna?

   

  3)     Gör en etisk ansökan till FEN. Skriv ansökan enligt de instruktioner som FEN har på sin sida: http://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-namnden-fen/, finns under rubriken Forskningsetik. När man gör en ansökan till Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna ska en ansökningsblankett fyllas i och en projektplan bifogas. I de fall undersökningen kräver informerat samtycke måste du också bifoga ett informationsbrev. På FEN:s sida finns anvisningar för hur ansökningsblanketten fylls i, vad projektplanen ska innehålla och hur ett informationsbrev ska vara utformat. Ansökan lämnas till FEN senast 8 dagar innan deras sammanträde som är den 22 november. Skriv i wikin att en ansökan skrivits och lämnats in. Om ni bedömer att en etisk prövning inte behöver göras, skriv en motivering till varför i wikin.

  Wiki 2 ska vara klart den 13 november

   

  Wiki 3

  Denna tredje hållpunkt är tänkt att tillsammans med det frivilliga frågetillfälle som genomförs 7/12, ge er stöd inför det avslutande PM seminariet. Innan denna tredje hållpunkt ska ni:

  1)     Utveckla syfte, frågeställningar och metodutifrån de tankar och idéer som framkommit under seminarium 2 och under kursens gång. Beskriv också hur ni tänkt hantera uppgifter om era undersökningspersoner.

  2)     Utveckla bakgrunden till att passa eventuella ändringar i syfte och frågeställningar och metod.

  3)     Gör en preliminär tidsplan för projektets olika delar.

  4)     Skriva en reflektion. Reflektera över vilken ytterligare kunskap ni behöver inhämta för att kunna genomföra det tänkta forskningsprojektet. Beskriv också vilka resurser som behövs för att projektet ska kunna genomföras exempelvis: ev. arbetstid för kollegor, utbildningsinsatser, tryckt material i form av information, enkäter osv, programvaror eller annat. Gör en rimlighetsbedömning, kommer tidsplanen att hålla? Kommer projektet att behöva ändras på något sätt? Begränsas eller utvecklas?

  Wiki 3 ska vara klart den 13 december

   

  Wiki 3 kommentarer

  Inför detta moment kommer ni att bli tilldelade två andra arbeten som ni ska läsa och kommentera. Denna hållpunkt innebär att ni ska:

  1)     Läsa två andra arbetenoch skriv en kommentar i wikin. Tanken är att författarna ska kunna ha nytta av kommentarerna för att förbättra texten. Använd kommentarsfältet i wikin för att lämna synpunkter. Undersök om:

  a.      det finns tillräcklig information i bakgrunden för att läsaren ska kunna förstå hur forskningsläget ser ut i dag

  b.      det framgår hur olika forskares resultat stödjer eller motsäger varandra?

  c.      centrala begrepp och teorier förklaras

  d.      det finns mångfaldsaspekter och hållbarhetsperspektiv beskrivna, eller en motivation till varför det inte är tillämpligt

  e.      det finns motiveringar varför det är viktigt att besvara denna forskningsfråga

  f.       syfte och frågeställningar är tydliga och överensstämmer med syftet

  g.      om de metoder som är tänkta att användas är relevanta och beskrivna på ett sådant sätt att läsaren kan bedöma detta.

  h.      utfallsmått och metodval är motiverade och är i överensstämmelse med syfte och frågeställningar

  i.       metoder för datainsamling och analys är redovisade

  j.       om det finns en beskrivning om hur man praktiskt tänkt gå tillväga för att minska eller eliminera etiska problem

  k.      tidsplanen är rimlig.

  Wiki 3 kommentarer ska vara klart den 18 december .

  Skriftlig redovisning av PM

   

  Använd medstudenternas kommentarer som ni fått under Wiki 3 och färdigställ texten.

  1)     Färdigställa PM. PM texten ska vara färdig i wikin den 8 januari.

   

  Muntlig redovisning av PM

  Presentationen av fördjupningsarbetena kommer att ske i fyra grupper där 2-3 arbeten kommer att diskuteras. Varje arbete kommer att tilldelas två opponenter (granskare), som skickar sin kritiska bedömning av arbetet (i punktform) till examinerande lärare senast kl 12.00 dagen innan.

   

  Examinationen kommer att läggas upp enligt följande:

  1)     Opponenterna kommer att inleda med en kort sammanfattning av arbetet de läst (ca 5 min).

  2)     Opponenterna granskar, kritiskt värderar samt diskuterar arbetet med respondenterna (författarna till arbetet). Granskningen tar fasta på väsentligheter av övergripande metodologisk och innehållsmässig karaktär (ca 30 min). Synpunkter på stilistiska detaljer (språk, grammatik mm) lämnas skriftligt till respondenterna

  3)     Övriga i gruppen har läst arbetet och deltar i diskussionen efter opponentens granskning (ca 15 min)

  4)     Examinerande lärare lämnar sina synpunkter (ca 10 min)

   

  Presentationerna kan göras antingen via Connect eller på campus och vi ska se till att alla kan presentera och följa diskussionen oavsett hur man deltar. Hur ni väljer att presentera arbetet (endast muntligt, med stöd av bilder, powerpoint eller liknande) är valfritt.

   

   

   

  Betygskriterier för PM 1 (wiki 1-3, slutgiltigt PM, samt muntligt respondent och opponentskap), kriterier för G:

  Det skriftliga arbetet i wikin genomförs enligt instruktionerna. Den färdiga texten är en välstrukturerad sammanhållen artikel motsvarande 3-5 A4-sidor (12 000–20 000 tecken inkl. blanksteg). Litteraturhänvisningar finns i den löpande texten och artikeln avslutas med en fullständig och korrekt utformad referenslista.

   

  I texten ges en introduktion till området där studenten visar förmåga att identifiera ett problemområde och söka vetenskaplig litteratur som är relvant för området. I introduktionen ska problemområdet relateras till tidigare forskning och annan teoretisk kunskap samt relateras till mångfaldsaspekter och hållbarhetsperspektiv. Det ska tydligt framgå hur olika forskares resultat stödjer eller motsäger varandra. Centrala begrepp och teorier förklaras och deras relevans för problemområdet ska framgå. 

   

  Syfte och specifika frågeställningar är angivna och studenten presenterar och argumenterar för designen hos det tänkta forskningsprojektet. Metoder för datainsamling och analys är redovisade och etiska överväganden redovisas tillsammans med uppgifter om huruvida prövning av etiknämnd är genomförd, alternativt motiveras varför sådan prövning inte har gjorts.

   

  Opponenten visar i sin muntliga framställan ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att sammanfatta ett arbete och föra en väl avvägd akademisk diskussion. Respondenten visar förmåga att kritiskt reflektera kring den egna texten och motivera de ställningstaganden som gjorts i arbetet.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.