Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Lungcancer

Lungcancer

  Table of contents
  No headers

  Lungcancer

   

  Olika typer av lungcancer

  Det finns olika former av lungcancer indelade i två huvudgrupper. Cancercellernas ursprung och utseende avgör vilken grupp de tillhör. Dessa huvudgrupper är icke småcellig lungcancer och småcellig lungcancer (Bergqvist, 2013).

   

  Orsaker till lungcancer

  Rökning är den väsentligaste orsaken till rökning och de gäller alla de olika typerna men särskilt småcellig lungcancer och skivepitelcancer. Försämrad effekt av behandlingen och även ökade biverkningar riskeras vid fortsatt rökning under behandling. Även joniserande strålning som t e x radon, asbest, industriutsläpp, bilavgaser och ämnen i arbetsmiljön kan öka risken för lungcancer speciellt om de kombineras med rökning. 80-90 procent av lungcancerfallen orsakas av rökning enligt undersökningar som gjorts.

  Andelen kvinnor bland lungcancerpatienterna ökar stadigt då de efter många års rökning når övre medelåldern. 10-20 procent av lungcancerfallen bland män beror på asbest och andra arbetsmiljöfaktorer vilket kan jämföras med bara en procent av de kvinnliga cancerpatienterna. Radon och annan joniserande strålning uppskattas även ligga bakom 10-20 procent av alla fall av lungcancer. Anledningen till att den totala summan blir över 100 procent beror på att flera faktorer kan samverka. Ett välkänt faktum är att risken ökar vid kombinerade riskfaktorer jämfört med exponering av enstaka sådan (Bergqvist, 2013)

   

  Prognos

  Jämfört med många andra cancersjukdomar är prognosen sämre vid lungcancer. Ofta har patienten många andra kroniska rökrelaterade sjukdomar eller hjärt-kärlsjukdom. Oftast är sjukdomen även långt gången vid diagnos. (Bergqvist, 2013. Setterberg, 2011)

   

  Sjukdomstecken

  Vid lungcancer kan många olika sjukdomstecken förekomma. Tyvärr kommer symptomen sällan i ett tidigt stadie av sjukdomen och ofta är det symptom som även är vanliga vid andra lungsjukdomar.

  Hosta.Det vanligaste sjukdomstecknet. Kan orsakas av att tumören trycker ihop luftvägen så man måste hosta men beror ofta på irritation i luftvägens slemhinna. Kan vara upphostningar med slem vilka ibland innehåller blod eller torrhosta. Läkare bör alltid uppsökas vid blodiga upphostningar även hosta som på något sätt ändrar karaktär bör leda till läkarkontakt.

  Andfåddhet vid lätt ansträngning eller i vila kan vara ett symptom på lungcancer. Förträngningar i luftvägarna försvårar andningen vilket leder till andfåddhet.

  Smärta i bröstkorgenkan även vara tecken på lungcancer liksom väsande eller pipande andning vilket kan inträffa om sjukdomen lett till förträngning i luftvägen.

  Lunginflammation med svettningar, frossa och feber är ibland sjukdomstecken vid lungcancer. Det brukar då bero på att luftröret täppts igen och blivit inflammerat på grund av att en tumör vuxit in i luftröret.

  Trötthet, avmagring och aptitlöshet, sjukdomstecken som brukar komma i ett sent skede av sjukdomen.

  Svullna lymfkörtlar ovanför nyckelbenet eller på halsen kan för vissa patienter vara de första tecknen från metastaser, dottertumörer. Andnöd, sväljsvårigheter och heshet kan även orsakas av metastaser (Bergqvist, 2013. Setterberg, 2011)

  Lungcancers indelning i stadier:

  Stadium 1 – begränsad tumör som inte spridit sig utanför luftrören eller lungan.

  Stadium 2 & 3 – i en eller flera lymfkörtlar finns cancerceller

  Stadium 4 – spridd cancer med dottertumörer i andra organ

  I botande syfte är det framförallt stadium 1 och 2 som kan strålbehandlas och/eller opereras.

  Olikheterna mellan de olika stadierna är inte så skarpa som det kan verka, det finns alltid undantag och varje patient ska bedömas individuellt (Bergqvist, 2013. Edqvist, 2011)

   

  Undersökningar

  Vid misstanke om lungcancer är första åtgärden att röntga lungorna, oftast upptäcks sjukdomen på röntgenbilderna och både storlek och läge brukar gå att utröna. Små tumörer kan vara svåra att se men oftast fås en bra bild av vilken typ av cancer det handlar om.

  Andra vanliga undersökningar vid misstanke om lungcancer:

  Upphostat slem undersöks

  Hjärt- och lungfunktionen undersöks inför eventuell operation

  Bronkoskopi

  Mediastinoskopi

  Datortomografi

  PET (positronemissionstomografi)

  (Bergqvist, 2013. Edqvist, 2011. Setterberg, 2011)

  Behandling

  Kirurgi

  Strålbehandling

  Cytostatika

  Hämmare av olika signalvägar i tumörceller

  Operation är förstahandsval om cancern är lokaliserad till ena lungan vid botande behandling. Fokuserad strålbehandling (stereotaktisk strålbehandling) kan även för vissa patienter vara ett lämpligt alternativ. Möjligheten till bot ökar för en del patienter vid en kombination av operation, cytostatika och/eller strålbehandling. Behandlingsmetoderna förbättras s$tändigt och det pågår intensiv forskning. Flera nya läkemedel är under utveckling. Det är därför av stor betydelse att man gör en noggrann utredning av varje patient med en bedömning av tumörens spridning i kroppen vilket ligger till grund för att fortsatt behandling ska bli så effektiv som möjligt. Idag lever patienterna längre tack vare ökad kunskap om cancerformen,

   

  Känslomässiga reaktioner

  Även om man själv misstänkt det så är det svårt att få ett cancerbesked. Känslor av overklighet, nedstämdhet, oro och ångest är mycket vanligt. När behandlingen är avslutad följer oftast en påfrestande tid för patienten. Den förväntade lättnaden kanske inte alls finns där. Det kan vara jobbigt att vara under behandling men då görs i alla fall något aktivt mot sjukdomen och den nära kontakten med sjukvården innebär en stor trygghet för många.

  (Bergqvist, 2013)

  Referenslista:

  Bergqvist, Lungcancer (2011). Hämtat från 1177 2013-10-23.

  http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Lungcancer/

   

  Edqvist, Lennart. (2011). Lungcancer. Hämtat från Cancerfonden 2013-10-19.
  http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Lungcancer/

   

  McGrath Klasén, Monica. (2011). Lungcancer. Hämtat från Vårdguiden 2013-10-20.

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Lungcancer/

   

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB.


   

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Min inlämning blev en vecka sen då jag tyvärr hamnade på sjukhus i Norge förra söndagen och blev utskriven i torsdags, kom hem till Sverige i helgen. /Camilla
  Posted 11:04, 4 Nov 2013
  Intressant och informativt. Du nämner i inledningen att det finns olika former av lungcancer som delas in i två huvudgrupper utifrån cellernas ursprung och utseende. Detta hade jag gärna läst lite mer om. Avslutningen på din text, känslomässiga reaktioner, känns oväntad på ett bra sätt och mycket viktig.
  Posted 23:22, 2 Jan 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.