Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

  Table of contents
  No headers

   

  Alzheimers sjukdom är en typ av demenssjukdom som beror på tillbakabildning och förlust av hjärnceller. Nervcellerna i ett eller flera områden i hjärnan, främst i tinning- och hjässloberna, förtvinas långsamt och dör. Sjukdomen delas in i tre olika stadier: Mild, måttlig och svår Alzheimers sjukdom, beroende på symtom. Drygt 90 000 personer i Sverige lider av Alzheimers sjukdom. Det är vanligast att äldre, över 65 år, drabbas av sjukdomen, men den kan även debutera tidigare. (Setterberg, E. 2011). (Marcusson, J. 2012).

   

  Symtom och sjukdomsförlopp:

   

  Symtomen på sjukdomen uppstår gradvis och har ett smygande förlopp. Detta gör att det kan vara svårt att veta när sjukdomen börjar.

  I den tidiga fasen uppstår minnessvårigheter och uppmärksamheten försämras. Den sjuke börjar få svårt att organisera och planera. Det är vanligt att personen förnekar symtomen. Det är oftast de anhöriga som tar den första kontakten med sjukvården. Det är också vanligt att ångest och depression uppstår.

  I mellanfasen/det måttliga stadiet är minnes- och orienteringssvårigheter mer tydliga och beteendeförändringar uppstår. Apati, oro och aggressivitet är vanliga symtom. De anhöriga tycker ofta att apati är ett av de jobbigaste symtomen då den sjuke inte ger någon känslomässig respons och inte tar sig för med saker och ting. I detta stadie behövs oftast hjälp och stöd av hemtjänst, dagvård eller gruppboende.

  I den senare fasen, vid svår Alzheimers sjukdomär den sjuke helt beroende av hjälp och befinner sig vanligtvis på ett demensboende. Personen har gått ner mycket i vikt under sjukdomsförloppet och inkontinens är vanligt. Kommunikationssvårigheter är också vanligt då personen ofta har stora språkliga svårigheter och oförmåga att skriva. Kringvandring, aggressivitet, fysiskt våld och skrikande förekommer.

  Personer med Alzheimers sjukdom försämras succesivt tills de avlider. Sjukdomstiden varierar mycket men är i genomsnitt cirka 9 år. (Armanius Björlin, G., Basun, H., Beck-Friis, B., Ekman, S-L., Englund, E., Eriksdotter Jönhagen, M., Gustafson, L., Lannfelt, L., Nygård, L., Sparring Björkstén, K., Terzis, B., Wahlund, L-O., Wimo, A. 2002).

   

  Diagnos:

   

  Det är viktigt att göra en demensutredning om man misstänker demenssjukdom. Utredningens syfte är bland annat att utesluta andra sjukdomar som ger liknande symtom. Patienten får en noggrann läkarundersökning och både patienten och anhöriga intervjuas. Minnes- och tankefunktioner testas och en hel del blodprover tas. Ofta utförs även en datortomografi av hjärnan. Om diagnosen är oklar kan ytterligare undersökningar behövas, exempelvis ryggmärgsprov. Det är viktigt att sätta diagnosen tidigt så att man kan sätta in läkemedelsbehandling och stöd så fort som möjligt, för att underlätta för den sjuke och de anhöriga. (Ledin, C. 2011).

   

  Orsak:

   

  Man vet inte exakt vad som orsakar Alzheimers sjukdom, men forskare har kommit fram till att det finns vissa faktorer som ökar risken för att drabbas av sjukdomen. Några exempel är hög ålder, högt blodtryck, tidigare skallskador och ärftlighet. De ärftliga formerna är ovanliga och debuterar oftast tidigt. (Marcusson, J. 2012). (Armanius Björlin, G. m.fl. 2002).

   

  Vård och behandling:

   

  När en person har fått diagnosen Alzheimers sjukdom görs en vårdplanering tillsammans med anhöriga och vårdpersonal. De flesta som har Alzheimers bor tillsammans med en anhörig som vårdar den sjuke, men de kan även få hjälp och avlastning av hemtjänst och hemsjukvård i hemmet. När personen börjar bli svårt demenssjuk och behöver mycket hjälp är det viktigt att anhöriga får avlastning och den sjuke bör erbjudas en plats på demensboende.

  Det går inte att bli frisk från Alzheimers sjukdom, men det finns läkemedel som delvis lindrar symtomen och bromsar förloppet av sjukdomen. Det är viktigt att läkemedelsbehandlingen sätts in tidigt då den har bäst effekt. Minnet kan exempelvis förbättras med hjälp av läkemedlen Reminyl och Aricept. Om personen har symtom på aggressivitet, oro, sömnbesvär, eller depression är det även viktigt att få läkemedel som behandlar dessa symtom. Till exempel lugnade eller antidepressiv medicin. Det är viktigt att anhöriga får information om hur man bemöter och vårdar demenssjuka för att minska aggressivitet och oro. (Marcusson, J. 2012).

  Den sjukes personliget förändras succesivt och de kan få besvärliga beteenden vilket ger en stor påfrestning för de anhöriga. Därför brukar man kalla demenssjukdomar för ”De anhörigas sjukdom.” (Marcusson, J. 2012). (Nyman, H. 2012).

   

  Referenslista:

   

  Armanius Björlin, G., Basun, H., Beck-Friis, B., Ekman, S-L., Englund, E., Eriksdotter Jönhagen, M., Gustafson, L., Lannfelt, L., Nygård, L., Sparring Björkstén, K., Terzis, B.,

  Wahlund, L-O., Wimo, A. (2002). Om demens. Stockholm: Liber AB.

   

  Ledin, C. (2011). Demensutredning. Hämtad 6 november, 2013, från Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Undersokningar/Demensutredning/

   

  Marcusson, J. (2012). Demens – Alzheimers sjukdom. Hämtad 29 oktober, 2013, från Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/

   

  Nyman, H. (2012). Demens. Hämtad 12 november, 2013, från Psykologiguiden:

  http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=203&Demens

   

  Setterberg. E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Väldigt följsamt, informativt och bra skrivet. Läste en intressant artikel som handlade om att C-vitamin kan lösa upp de tidiga placken i hjärnan vid Alzeimers sjukdom. Amoylida plack bestående av felveckade proteiner som orsakar nervdöd i hjärnan.http://www.vetenskaphalsa.se/
  Posted 11:52, 21 Nov 2013
  Bra, lättförståelig och informativ text. Det är lätt att hitta den informationen man söker, då den är indelad i stycken. Bra förklarat vad som skiljer dom olika faserna av Alzheimer åt.
  Att det är så många som 90.000 drabbade bara i Sverige var helt nytt för mig.
  Posted 16:12, 25 Nov 2013
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.