Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Instruktioner till wikiuppgifterna > Instruktioner uppgift 1 > Posttraumatisk stressyndrom

Posttraumatisk stressyndrom

  Table of contents
  No headers

  Allmänt om sjukdomen
  posttraumatisk stressyndrom är en sjukdom som drabbar personer som varit med om ett trauma så som misshandel, rån, tortyr, svår trafikolycka, någon krigshändelse eller någon annan orsak. 
  Av de amerikanska soldaterna vid Vietnamkriget har cirka 30 % haft PTSD, och genom detta ökade även intresset för att forska vidare om sjukdomen. 
  Det man sett är att alla personer som varit utsatt för ett trauma inte får PTSD, och att traumat kan vara personligt bundet som kan röra sig inom familjen, eller något opersonligt som en olycka. Idag är det de civila livet som är den dominerande orsaken till sjukdomen som till exempel ett nära dödsfall. Symtomen kommer oftast fram inom 3 månader från händelsen, men i vissa fall kan första symtomet komma år efteråt.

  (1177 vårdguiden, 2016) 

   

  Orsaker till sjukdomen
  Orsaker för PTSD är minnen som kopplas till vad man såg, hörde och kände under händelsen. Varför minnena återkommer kan i många fall bero på att den drabbade försöker glömma bort eller förneka händelsen istället för att bearbeta de inträffade. 
  Det finns också tillstånd i vardagen som kan försvåra situationen och öka risken för den drabbade att utveckla sjukdomen. Exempel på situationer är om personen lever under svår stress, upplever mobbning, haft någon typ av depression innan traumat och sociala miljöer som kan skapa skam- och skuldkänslor. 

  (Persson, Internetmedicin, 2009)

   

  Symtom
  Symtomen inom sjukdomen är stort och helt olika beroende på vad för trauma man varit med om eller hur man som person kan hantera en sådan händelse, så det finns ingen allmän symtombild man kan gå efter. Däremot finns det många punkter som skall passa in på den drabbade för att få diagnosen Posttraumatisk stressyndrom. 
  I diagnosbestämmelserna DSM-IV(Diagnostic and statistical manual for mental disorders) betonas det att den traumatiska händelsen måste ha medfört att personen reagerat med en intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck.

  En av de vanliga symtomen är att de drabbade upplever bilder och intryck från händelsen som "blixtrar" förbi som ofta blir en påtaglig här och-nu känsla, som då upplevs som obehaglig och att händelsen på något vis upprepar sig. Det kan även vara en plats eller olika dofter som väcker minnen från de trauma man varit med om, och man kan få svårt att fokusera och koncentrera sig på nuet. Minnesluckor, undvikande av vissa situationer och överspändhet är också tre vanliga symtom. 

  En del personer svarar med att bli apatiska och känner sig känslolösa. Det är också vanligt att känna skuld eller skam över det som inträffat, eller vara extremt lättirriterad. 
  (Arnberg, psykologiguiden, 2014) 

   

  Behandling
  Att behandla posttraumatisk stress innebär ofta en lång tid av rehabilitering. Den drabbades sociala nätverk spelar en viktig stor roll i tillfrisknandet för att få stöd till att kunna bearbeta händelsen. Behandling av sjukdomen består till största del av antidepressiv medicinering eller psykoterapi, och i vissa fall krävs båda behandlingarna. Sjukdomen är individualiserad så att en behandling som fungerar på någon annan fungerar sällan på alla. Antidepressiva mediciner hjälper till att minska de stora symtomen som ångest, stress, oro och andra inre känslor som orsakats av traumat. Psykoterapi anges ofta som pratterapi där man får verktyg för att hantera sina känslor och tankar. 

  (National Institute of Mental Health,2016)

   

  Referenser

  Arnberg, F. Psykologiguiden (2014). Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Hämtad 2016-12-03.
  http://psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/angest/ptsd

   

  Rück C. 1177 Vårdguiden (2016)Posttraumatiskt stressyndrom,PTSD. Hämtad 2016-12-03.
  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/


  Persson, T. Internetmedicin (2009). Posttraumatiskt stressyndrom. Hämtad 2016-12-03.
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1407
   

  National Institute of Mental Health, (2016). Post-traumatic Stress Disorder. Hämtad 2016-12-03.
  https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml

   

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Se över din referenslista och referenserna i den löpande texten så att de stämmer med mallen för hur man skriver referenser.
  Posted 14:56, 5 Dec 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.