Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Sensoriskt diskriminativ komponent

Sensoriskt diskriminativ komponent

  Table of contents
  No headers

  Smärtupplevelser kan beskrivas med tre olika komponenter där den sensoriskt diskriminativ komponent beskriver smärtupplevelsen utfrån smärtans intensitet, lokalisation, karaktär och duration och tolkas i somatosensoriska cortex. 

  De andra komponenterna som ingår är affektiv komponent som tolkas i limbiska systemet och kognitiv komponent i frontalcortex.

  I sensoriska cortex ligger nervbanorna ordnade somatotopiskt dvs det finns en strukturell organiation som innebär att varje kroppsdel motsvaras av ett specifikt område.

  Somatosensoriska cotex tillsammans med de andra strukturerarna i hjärnan som bearbetar smärta kallas för smärtans neuromatrix eller nervnätverk (1).

  Med aktuellt kunskapsläge är det omöjligt att mäta smärta objektivt utan det mäts istället utifrån individens subjektiva upplevelser. International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som: "en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vänadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriver termer av sådan skada." Denna definition beskriver psykologiska och känslomässiga reaktioner. Andra har lyft fram att upplevelsen av smärtan också innefattar flera andra grundläggande komponenter såsom

  - känselfunktion (sensorisk-diskriminativ)

  - känslomässia komponenter (emotionella-motivationella)

  - tankemässiga-evaluativa).

  - olika beteenden som ledertill att skydda det skadade området så att läkning kan initeras samt förhindra ny skada (2).

   

  1. Norrbrink. C, Lundeberg. T (2010). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
  2. Borg. J, Borg. K, Gerdle. Björn, Stibrant Sunnerhagen. K (2015) . Rehabiliteringsmedicin Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.