Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Periaqueductal grey (PAG)

Periaqueductal grey (PAG)

  Table of contents
  No headers

  Periaqueductal grey (PAG)

  PAG är en kärna i mellanhjärnan (mesencephalon), som spelar en huvudroll i smärthämning via initiering och aktivering av nedåtgående (descenderande) smärthämmande bansystem. Detta sker genom frisättning av endogena opioder (1).

  När en nociceptor aktiveras, som ett svar på ett skadligt stimuli, förmedlas informationen via sensoriska (afferenta) nervfibrer vidare till ryggmärgen och det centrala nervsystemet. Från ryggmärgens bakhorn, leds signalerna via tractus spinothalamicus, upp till hjärnstammen och talamus och signaleringen når även det limbiska systemet och cortex. Som ett svar på de uppåtgående bansystemens smärtsignalering, finns även nedåtgående system med en smärthämmande effekt, där PAG spelar en viktig roll. Vid stimulering av PAG frisätts kroppsegna opioider bland annat β-endorfiner, vilket signalerar nedåt till RVM (rostoventrala medulla). RVM är ett centra i förlängda märgen för autonom reglering. Från RVM går signalerna vidare ner till ryggmärgens bakhorn, där smärta kan hämmas både direkt och indirekt. Direkt via frisättning av serotonin och noradrenalin samt indirekt via att hämmande interneuron stimuleras och informationsöverföringen i de afferenta banorna blockeras. (1, 3).  I vetenskapliga studier har man visat att elektrisk stimulering av PAG leder till smärtlindring (2).  I syfte att behandla smärta kan de descenderande bansystemen aktiveras både farmakologiskt och icke-farmakologiskt. Farmakologiskt kan tillförsel av opioider öka effekten i systemet. Vidare kan tricykliska antidepressiva läkemedel (serotoninåterupptagshämmare) också förstärka effekten (3). Icke-farmkologiskt kan fysisk aktivitet, lågfrekvent TENS och akupunktur verka smärtlindrande via aktivering av de nedåtgående smärthämmande bansystemen (1,4). Då PAG även står i nära förbindelse med talamus, hypothalamus, limbiska strukturer och områden i cortex, kan PAG kan aktiveras både av nerifrån inkommande signaler och uppifrån högre liggande centra i hjärnan (1).

   

  Referenser

  1. Norrbrink C, Lundeberg T (red). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010.
  2. Basbaum AI, Fields HL. Endogenous pain control mechanisms: review and hypothesis. Ann. Neurol. 1978:4 (5): 451–62.
  3. Werner M, Leden I. Smärta och smärtbehandling. 2a uppl. Stockholm: Liber AB; 2003
  4. Löfgren et al. Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd. I: FYSS 2017. Läkartidningens förlag AB, Sverige

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.